ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Особлива інформація на 09.12.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки Голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Стовбинський Вiктор Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.12.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 84173, Донецька обл., Слов'янський р-н,, с.Мирне
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00476625
1.5. Міжміський код та телефон, факс (06266) 6-07-56, (06266) 6-07-56
1.6. Електронна поштова адреса donribkombinat@pacinsider.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

05.12.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

№ 233, Газета "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

09.12.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.donrybkombinat.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.12.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )