ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Особлива інформація на 15.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дiброва Iгор Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84173, Донецька обл., Слов'янський р-н,, селище Мирне
4. Код за ЄДРПОУ 00476625
5. Міжміський код та телефон, факс 0626-66-07-56, 0626-66-07-56
6. Електронна поштова адреса donribkombinat@pacinsider.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.donrybkombinat.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)