ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дiброва Iгор Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00476625
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Донецька область, Слов'янський, селище Мирне, 84173, немає
1.5. Міжміський код та телефон, факс 06262660751, 06262660751
1.6. Електронна поштова адреса емітента donribkombinat@pacinsider


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№83, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.donrybkombinat.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013

(дата)