ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "УкрФiнКом"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32991088
Місцезнаходження д/н, Донецька область, д/н, м. Донецьк, 83048, вул. Челюскiнцiв, 202-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 376749
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2007
Міжміський код та телефон 0623404196
Факс 062340419
Вид діяльності 1.Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 2. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дипозиторська дiяльнiсть.
Опис Надає послуги по зберiганню реєстру власникiв цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, Київський, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791078
Вид діяльності Зберiгання глобального сертiфiкату випуску цiнних паперiв, облiк цiнних паперiв.
Опис Товариство обслуговує випуск акцiй емiтента, якi переведенi у бездокументарну форму iснування.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "АФ "Укрвостокаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19348835
Місцезнаходження д/н, Донецька область, д/н, м.Донецьк, 83017, б.Шевченка, 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0025
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (062) 297-13-01
Факс (062) 297-13-04
Вид діяльності 74.12.0 дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторську перевiрку з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2012р.