ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) У 1933 роцi в поймах малих рiчок Гола Долина та Маячка було засноване карпове ставкове рибне господарство, яке входило до складу всеукраїнської коперативної спiлки "Вукоптспiлка". За роки Великої Вiтчизняної вiйни господарство було цiлком знищено. Пiсля визволення Донецької областi у 1943 роцi почалося його вiдновлення i з господарською дiяльнiстю його було перейменовано в рибно-качкове господарство. З 1954 по 1960 роки була проведена реконструкцiя i господарство було перетворене в Донецький дослiдно-показовий рибний комбiнат, який увiйшов до складу Головного Управлiння рибного господарства внутрiшнiх водоймищ УРСР. У 1970 роцi в зв'язку з нагородою /Постанова ЦК КПРС, Президiї Верховної Ради СРСР, ВЦСПС № 232 вiд 07.04.70 р./ перейменовано у Донецький ордена Трудового Червоного Прапора дослiдно-показовий виробничий рибний комбiнат. З листопада 1992 року розпорядженням № 305 Слов'янська районна державна адмiнiстрацiя зареєструвала органiзацiю орендарiв Донецького обласного рибкомбiнату. Розпорядженням № 13 вiд 13.11.1995 р. Слов'янської районної адмiнiстрацiї орендне пiдприємство "Донрибкомбiнат" перереєстроване в Державне сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство "Донрибкомбiнат". Розпорядженням Слов'янської райдержадмiнiстрацiї № 600 вiд 19.09.96 р. державне сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство "Донрибкомбiнат" перереєстроване в колективне сiльськогосподарське пiдприємство "Донрибкомбiнат", а з 22.01.1999 року розпорядженням № 36 Слов'янської райдержадмiнiстрацiї КСРП "Донрибкомбiнат" перетворене в Вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року було ухвалено рiшення Про приведення органiзацiйно-правової форми Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 12 березня 2012 року, вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" було перетворене в публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" у своєму складi не має дочiрнiх пiдприємств. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств. ПАТ "Донрибкомбiнат" включає рибгоспи "Олександрiвка", "Краснолиманський", "Нiтрiус", "Червона Долина", "СловТЕС", "Миронiвка", Маячка", рибучасток "Клебан-Бик", ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, сiльгоспвiддiлення. Р/г "Олександрiвка" знаходиться у Олександрiвському р-нi Донецької областi i займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площi 725 га нагульних ставкiв та 323 га виросних ставкiв. Рiчний обсяг виробництва товарної риби 571,5 тон., рибопосадкового матерiалу 1961,4 тис. штук. Р/г "Маячка" знаходиться у Олександрiвському районi с. Львiвка Донецької областi, займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 350,7 га, виросних 97,4 га. Рiчний обсяг виробництва 369,5 тон товарної риби, 477,1 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Краснолиманський" розташований у Краснолиманськоиу районi с. Кiровськ Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 442 га, виросних 227 га. Рiчний обсяг виробництва 253,1 тон товарної риби, 2139,3тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Нiтрiус" знаходиться у Краснолиманському р-нi с. Новоселiвка Донецької областi.Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 78 га, виросних 318,5 га. Рiчний обсяг виробництва 57,3 тон товарної риби, 1790,8 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Червона Долина" знаходиться с. Мирне Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 432,4 га, виросних 274,5 га. Рiчний обсяг виробництва 482,0 тон товарної риби, 1317,5 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Рибучасток "СловТЕС" знаходиться в с. Райгородок Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховища /товстолоб, короп/. Водосховище Слов ТЕС 65,4 га виросних .Вилов 0 тон риби, вирощується 872,4 тис.штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Миронiвка" знаходиться у Дебальцiвському р-нi Донецької областi смт. Миронiвка. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховищ /товстолоб, короп/. Водосховище Миронiвської ТЕС - 420 га. Виловлює 34,06 тон риби. Ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, знаходяться в Слов'янському районi, с. Мирне. В цеху переробки ведеться переробка риби. Пiдсобне сiльське господарство має 800,86 га сiльськогосподарських угiдь. на яких вирощуються зерновi культури: пшениця, ячмiнь, соняшник. Протягом всього перiоду iснування пiдприємства змiн напрямкiв його дiяльностi не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб у звiтному перiодi не мали мiсця.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Роздiл 1. Основна iнформацiя про ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" Роздiл 2.Загальнi положення 2.1. Даний Наказ ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" (Далi - ТОВАРИСТВО) розроблено вiдповiдно до вимог Закону України "Про Бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р № 996-Х1У Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi / бухгалтерського облiку (МСФО), опублiкованих на офiцiйному веб-сайтi Мiнiнстерства фiнансiв України, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подачу фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги передбаченi Статутом Товариства, а також з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi 2.2. У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила i процедури, прийнятi пiдприємством для складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 2.3. Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1 є: o принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони належать); o безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишається чинним в осяжному майбутньому). 2.4. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" складається вiдповiдно з основними якiсними характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1: o зрозумiлiсть; o доречнiсть (iстотнiсть); o достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); o порiвняннiсть. 2.5. При виборi та застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. У вiдсутнiсть конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимог МСФЗ. 2.6. Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, затверджується наказом голови правлiння ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" i застосовується з 1 сiчня 2012 року. 2.7. Облiковi полiтики послiдовно застосовуються до аналогiчних статей, за винятком випадкiв, коли Стандарт або Iнтерпретацiя вимагає / дозволяє проводити категоризацiю статей. Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: o змiна облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю; або o змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. 2.8. У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються вiдповiдно до його перехiдними положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно. 2.9. Змiни, що вносяться до тексту Наказ про облiкову полiтику ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" затверджуються Головою Правлiння. 2.10. Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на Голову Правлiння ТОВАРИСТВА. Роздiл 3. Сфера застосування. 3.1. Дане Положення розроблено з метою складання фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО / МСФЗ. 3.2. Для складання звiтiв вiдповiдно до податкового законодавства України Товариство користується фiнансовою звiтнiстю складеної згiдно з МСБО на пiдставi требоваванiй Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 3.3. Цим Положенням повиннi керуватися всi особи, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшенням питань, що регламентуються облiковою полiтикою: o керiвництво ТОВАРИСТВА; o керiвники структурних пiдроздiлiв, що вiдповiдають за органiзацiю i стан облiку у ввiрених їм пiдроздiлах; o працiвники служб та вiддiлiв, що вiдповiдають за своєчасну розробку, перегляд, доведення нормативно-довiдкової iнформацiї до пiдроздiлiв-виконавцiв; o працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, що вiдповiдають за своєчасне подання первинних документiв до бухгалтерiї; o працiвники бухгалтерiї, якi вiдповiдають за своєчасне i якiсне виконання всiх видiв облiкових робiт та складання достовiрної звiтностi всiх видiв; o iншi працiвники. Роздiл 4. Органiзацiя бухгалтерського облiку в ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" 4.1. Ведення бухгалтерського облiку та контролю покладається на бухгалтерiю ТОВАРИСТВА, очолювану головним бухгалтером. У своїй роботi головний бухгалтер i працiвники бухгалтерiї керуються Положенням про бухгалтерiю та затвердженими посадовими iнструкцiями, визначальними подiл обов'язкiв i встановлюють ступiнь вiдповiдальностi кожного спiвробiтника. 4.2. Бухгалтерський облiк ТОВАРИСТВА ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", МСФЗ, iншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 4.3. Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної програми "1С" та "EXCEL". 4.4. Правила i порядок органiзацiї документообiгу, графiк документообiгу, технологiя обробки первинних облiкових документiв регламентуються Графiком документообiгу, в тому числi: o порядок створення первинних документiв; o порядок перевiрки первинних документiв; o порядок i термiни їх передачi для вiдображення в бухгалтерському облiку; o порядок передачi документiв до архiву. 4.5. В ТОВАРИСТВI використовуються унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, по яких не передбаченi унiфiкованi форми, застосовуються самостiйно розробленi форми первинних облiкових документiв, зокрема включенi в Графiк документообiгу, i включають в себе обов'язковi реквiзити, встановленi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть". 4.6. Право проведення господарських операцiй та пiдпису первинних облiкових документiв мають особи, список яких встановлюється внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту ТОВАРИСТВА, у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями. 4.7. Право отримувати i видавати товарно-матерiальнi цiнностi дозволяється особам, список яких, затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту ТОВАРИСТВА, у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями 4.8. Ведення бухгалтерського облiку в Компанiї здiйснюється за єдиним робочим планом рахункiв, розробленим на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999г. № 291. 4.9. Порядок органiзацiї та проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань ТОВАРИСТВА визначений законодавчо-нормативними документами про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань. 4.10. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталi, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Роздiл 5. Перше застосування МСБО / МСФЗ. 5.1. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ складається за 2012 рiк станом на 31.12.2012р. Порiвняльна iнформацiя подається у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 року. 5.2. Представлення i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. Порiвняльна iнформацiя подана у вiдношеннi одного попереднього перiоду - 2012года. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у вiдповiднiсть з МСФЗ. 5.3. Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, виробляються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. o Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. o Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, справедливою вартiстю. 5.4. ТОВАРИСТВО використовує вимога МСФЗ 1 про ретроспективному застосуваннi всiх стандартiв, дiючих на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один звiтний перiод, тому що не представляється можливим перерахунок бiльш ранньої iнформацiї. 5.5. Виключеннями для ретроспективного застосування для ТОВАРИСТВА є: o основнi засоби (а також нематерiальнi активи); o винагороди працiвникам; o сукупнi рiзницi вiд перерахунку звiтностi з однiєї валюти в iншу. 5.6. Для розумiння всiх iстотних коригувань Балансу i Звiту про прибуток i збитки, Компанiя представляє узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i ранiше застосовувалися правилами облiку П (С) БО на: o дату переходу 1 сiчня 2012; o на дату останнього перiоду, для якого звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно з ранiше застосовувалися П (С) БО. (На 1 сiчня 2011 р. i 31 грудня 2011р.); o узгодження прибутку / збитку, показаного у вiдповiдностi з ранiше застосовувалися П (С) БО та згiдно МСФЗ в звiтi про прибутки та збитки за останнiй перiод, коли застосовувався П (С) БО. В вiдповiднiсть розмежовується змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику i виправлення помилок. 5.7. У примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває, як перехiд на МСФЗ вплинув на її фiнансову позицiю, фiнансовий результат i потоки грошових коштiв, якi вiдображаються у звiтностi. Роздiл 6. Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi. 6.1. Активи-ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких Компанiя очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 6.2. Зобов'язання-заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої призведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду. 6.3. Капiтал-що залишається частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 6.4. Дохiд-прирощення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з внесками власникiв. 6.5. Витрати-зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдпливу активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 6.6. Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: - Вiдповiдає визначенням одного з елементiв; i - Вiдповiдає критерiям визнання. 6.7. Критерiї визнання: Iснує ймовiрнiсть отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, визначення яких елемента; Об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути достовiрно оцiнити. 6.8. До спецiального розпорядження керiвника ТОВАРИСТВА вважати всi активи, якi знаходяться у власностi ТОВАРИСТВА, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання. 6.9. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у разi їх реалiзацiї третiм особам. 6.10. Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника ТОВАРИСТВА. 6.11. Основний базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 6.12. Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. Роздiл 7. Основнi засоби 7.1. Основнi засоби ТОВАРИСТВА враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 7.2. Основними засобами визнаються матерiальнi активи ТОВАРИСТВА, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн. без ПДВ, якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 7.3. Основнi засоби ТОВАРИСТВА облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. 7.4. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 7.5. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 7.6. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.7. Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку ТОВАРИСТВО очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разi якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна за сумами, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. Визнати лiквiдацiйну вартiсть рiвнiй нульовою вартiстю. 7.8. Строк корисного використання за групами однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом ТОВАРИСТВА. Строк корисного використання основних засобiв може переглядатися щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 7.9. Срок корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку сплати лiзингових платежiв). 7.10. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. 7.11. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. 7.12. Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй ТОВАРИСТВА здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi ТОВАРИСТВА не вiдображається. У подальшому, у разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 7.13. На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв модель-облiк за справедливою вартiстю. 7.14. У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.15.Основние засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу i дiяльнiсть, що припиняється". Раздел.8. Нематерiальнi активи 8.1. Нематерiальнi активи ТОВАРИСТВА враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 8.2. Нематерiальними активами визнаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в Административних цiлях або передачi в оренду iншим особам . 8.3. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:o патенти;o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); o лiцензiї; o торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 8.4.Нематерiальние активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 8.5. Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх виникнення. 8.6. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: o iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 8.7. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 8.8. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного рядок їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 8.9. Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником ТОВАРИСТВА, виходячи з: o очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або iнших факторiв; o строкiв використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом ТОВАРИСТВА. 8.10. На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Роздiл 9. Оренда. 9.1. Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 9.2. У разi надання в операцiйну оренду майна ТОВАРИСТВА, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаря, вiдображаються як дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. Роздiл 10.Фiнансовий iнвестицiї. 10.1. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi в наявностi для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 10.2. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. 10.3. Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за собiвартiстю. 10.4. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. 10.5. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за пайовим методом. Роздiл 11. Знецiнення активiв 11.1. Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке враховується вiдповiдно до МСБО 36. 11.2. На дату складання фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє ТОВАРИСТВА, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 11.3. За наявностi ознак знецiнення активiв, ТОВАРИСТВА визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. Роздiл 12. Витрати за позиками. 12.1. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. 12.2. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. 12.3. До квалiфiкуються активiв належать необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. Роздiл 13. Запаси. 13.1. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 13.2. Запаси облiковуються за однорiдними групами:-Сировина та матерiали;-Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi вироби;-Паливо;-Тара i тарнi матерiали;-Матерiали, переданi в переробку;-Запаснi частини;-Iншi матерiали;-Бланки суворої звiтностi; -МБП - Брак у виробництвi; -Гарантiйний ремонт; - Напiвфабрикати; -Готова продукцiя; -Товари; -Транспортно-заготiвельнi витрати;-Виробництво. 13.3. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 13.4. Собiвартiсть продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi методу iдентифiкацiї. 13.5. ТОВАРИСТВО використовує наступнi статтi калькуляцiї:а) матерiали;б) допомiжнi матерiали;в) енергоресурси;г) заробiтна плата i нарахування на неїд) загальновиробничi витрати. 13.6. ТОВАРИСТВО застосовує такi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi за iдентифiкованою собiвартiстю. 13.7. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. 13.8.Метод облiку запасiв-ФIФО. Роздiл 14. Дебiторська заборгованiсть. 14.1. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 14.2. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як: - Торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) - Неторгового (iнша) дебiторська заборгованiсть. 14.3. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. 14.4. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 14.5. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - До 3-х мiсяцiв; - Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - Понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв та враховуючи фактори наявностi об'єктивних свiдчень того, що ТОВАРИСТВО не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. 14.6. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизується або по дiсконтiруемой вартостi. Роздiл 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти ТОВАРИСТВА включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Роздiл 16. Iноземна валюта 16.1. Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. 16.2. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї. 16.3. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 16.4. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. Роздiл 17.Обязательства i резерви. 17.1. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у ТОВАРИСТВI здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 17.2. Зобов'язання ТОВАРИСТВА, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 17.3. Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi вiд виду або за амортизується або за дисконтованою вартiстю. 17.4.Текущая кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 17.5. ТОВАРИСТВО здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу короткостроковiй, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днiв. 17.6. Резерви визнаються, якщо ТОВАРИСТВО в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 17.7. ТОВАРИСТВО визнає як резервiв: - Резерв вiдпусток, 17.8. ТОВАРИСТВО визнає непередбаченi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. Роздiл 18. Виплати працiвникам 18.1. Всi винагороди працiвникам у ТОВАРИСТВI враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 18.2. У процесi господарської дiяльностi ТОВАРИСТВО сплачує обов'язковi внески до Єдиного фонд соцiального страхування за своїх працiвникiв, у розмiрi передбаченому Законодавством України. 18.3. Недержавне Пенсiйне страхування працiвникам до виходу на пенсiю здiйснюється за заявами працiвникiв i перераховується до зазначенi ними фонди. Данi внески для ТОВАРИСТВА є внесками в Пенсiйнi програми з визначеним внеском i тому у фiнансовiй звiтностi вiдображаються тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати. Роздiл 19. Визнання доходiв i витрат 19.1. Доходи ТОВАРИСТВА визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 19.2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 19.3. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi з полiтикою ТОВАРИСТВА не передбачено. 19.4. У разi надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi товари та послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 19.5. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу нарахування. 19.6. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 19.7. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Роздiл 20. Витрати з податку на прибуток 20.1. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 12. 20.2. Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України. 20.4. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 20.5.Отложенние податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 20.6. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Роздiл 21. Власний капiтал 21.1. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 21.2. Компанiя визнає резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. 21.3. Компанiя нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 21.4. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникiв. Роздiл 22. Сегменти. 22.1. ТОВАРИСТВО в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 22.2. Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу вiд реалiзацiї. 22.3. У разi розширення масштабiв дiяльностi ТОВАРИСТВА та появi нових видiв виробництва або послуг ТОВАРИСТВА буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Роздiл 23. Пов'язанi особи. 23.1. Вiдповiдно з ознаками пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, пов'язанi особи в ТОВАРИСТВА здiйснюють господарську дiяльнiсть. 23.2. Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом ТОВАРИСТВА i вiдповiдно до звичайними цiнами. Роздiл 24. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. 24.1. Керiвництво ТОВАРИСТВА визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 24.2. При складаннi фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА враховує подiї вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. Роздiл 25. Форми фiнансової звiтностi. 25.1. ТОВАРИСТВО визначає форми подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1. 25.2. Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. 25.3. Звiт про прибутки i збитки ТОВАРИСТВА та iншої сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. 25.4. Звiт про змiни у власному капiталi представляється у розгорнутому форматi. 25.5. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. 25.6. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО / МСФЗ.
Текст аудиторського висновку 1. Адресат. Звiт незалежного аудитора призначається для Керiвництва, Правлiння та Наглядової Ради ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ", фiнансовий звiт якого перевiряється. Аудитор надає згоду в разi прийняття рiшення керiвництвом Товариства щодо надання цього Аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора) акцiонерам та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2. Вступний параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента : Повна назва ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНРИБКОМБIНАТ" Скорочена назва ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" Код за ЕДРПОУ 00476625 Мiсцезнаходження: Юридична та фактична адреса 84173,Донецька обл.,Слов'янський район, с-ще Мирне. Дата реєстрацiї Слов'янська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi 14.03.2012р. №124 8107 0030 000213 2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей попередньої фiнансової звiтностi Товариства. Попередня фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена попередня фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосування прин-ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом. Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для об'рунтування аудиторської думки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Метою проведення аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання фiнансової звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної основи спецiального призначення. Висновок (звiт) спецiального призначення використовується вузьким колом осiб i не надається акцiонерам, проте Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення № 1360 вiд 29.12.2011 року) та надав згоду для його використання. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Облiкова полiтика ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" (наказ №2 вiд 04.01.2012 року) вiдповiдає вимогам МСФЗ. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" за станом на кiнець останнього дня звiтного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують данi пiсля дати балансу. Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань: " амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання об'єктiв ОЗ встановлюється комiсiєю, затвердженою наказом по пiдприємству, але не нижче мiнiмально допустимих термiнiв, встановлених ст.145 ПКУ. Наказом про облiкову полiтику лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прийнято за 0; " амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi; " амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним способом; " методом оцiнки руху запасiв є метод середньозваженої собiвартостi. Одиницею запасiв рахується їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв, включаються до собiвартостi придбаних запасiв. " при вiдпуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх вартiсть списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання; " резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших витрат не створювати; " резерв сумнiвних боргiв не нараховувати; " оцiнку оцiнка ступеня завершеностi операцiй з надання послуг (виконаних робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi в момент пiдписання акту приймання-передавання послуг (виконаних робiт); " визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П (С) БО 16 "Витрати" на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi; " прийняти в якостi бази розподiлу змiнних i постiйних загальновиробничих витрат обсяг виробництва в натуральному виразi. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних активiв i зобов'язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.3.Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" , яка складає комплект фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та включає: " Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1); " Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012року (форма 2); (без порiвняльної iнформацiї) " Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма 3);(без порiвняльної iнформацiї) " Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4); " Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс за станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 1.3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПОПЕРЕДНЮ ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" згiдно з концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi "Концептуальна основа". Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та їх розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА 2.6.1 Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Попередня фiнансова звiтнiсть емiтентiв цiнних паперiв, для яких є обов'язковим складання звiтностi за МСФЗ по незалежним вiд них обставинах, використовують для цього форми звiтностi, визначенi П(С)БО, якi не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСБО 1, а саме невiдповiднiсть структури та форми фiнансової звiтностi. Аудитор не отримав прямих доказiв стосовно пiдтвердження зобов'язань, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть. 2.6.2. ВИСНОВОК (умовно-позитивний) Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена в рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та є попередньою. Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". На думку Аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 2.6.3. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Аудитор звертає увагу на те, що iснує ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Думка Аудитора не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" може бути не прийнятною для iнших цiлей. 2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 " Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 " Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ТОВАРИСТВА складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 101 971 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 78 750 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1 - рядок 2) 23 221 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 43 193 5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) (19 972) Заявлений статутний капiтал складає 43 193 тис. грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Станом на 31.12.2012р. чистi активи ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" дорiвнюють 23 221 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на (19 972) тис. грн., тобто не знаходяться у межах дiючого законодавства (ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України). Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" не знаходиться у межах дiючого законодавства. 2.7.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" була проведена ПЕРЕВIРКА ЗВIТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ на НАЯВНIСТЬ та ДОСТОВIРНIСТЬ IНФОРМАЦIЇ у звiтi. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок". На чергових загальних зборах акцiонерiв за 2011 рiк, що вiдбулися 30.04.2012 року, було прийнято рiшення не виплачувати дивiденди за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв станом на 31.12.2011 року складає 85 158 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 8 515,8 тис. грн. Протягом звiтного року Пiдприємство не мало значних правочинiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "ДОНРИБКОМБIНАТ" здiйснюється вiдповiдно до Статуту, рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв, - Наглядова рада, - Ревiзiйна комiсiя - Правлiння товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом . Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався зовнiшнiми аудиторами ТОВ "АФ " УКРВОСТОКАУДИТ" на пiдставi договору № 18\04 вiд 18.04.2013 року. Протягом звiтного перiоду вiдбулося змiни зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства . Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ТОВАРИСТВА, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ". Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240" Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури,втому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження. Аудитор отримав структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" має зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" визначає Наглядова рада. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" в наслiдок шахрайства. 2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АУДИТОРСЬКА ФIРМА " УКРВОСТОКАУДИТ" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 19348835 Юридична адреса Мiсценаходження юридичної особи 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214 83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31 5 поверх ; 38 (0622) 97-13-01 38 (062) 333-38-83 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термiн дiї: до 04.11.2015 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво серiї АА №000082, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.01.2005 р., Термiн дiї: до 23.12.2017 р. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 11\03 вiд 11 березня 2013 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 11.03.2013 р. - 25. 03.2013 р. Аудитор С.В. Iшков сертифiкат серiї А № 006937, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 253\1 вiд 20.07.2012 р. Генеральний директор ТОВ "АФ "Укрвостокаудит" сертифiкат серiї А № 000039, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 8 вiд 23.12.1993 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 23.12.2017 р. Сочинська Г.В. 25.03.2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi ПАТ "Донрибкомбiнат" є вирощування товарної риби та рибопосадкового матерiалу, селекцiйно-племiнна база по рибоводству, рибопереробний цех, пiдсобне сiльськогосподарське пiдприємство, яке виробляє зерно. Основна товарно-харчова продукцiя для реалiзацiї - це жива та морожена риба. Виробництво товарної риби - це складний шлях вiд лiчинки до цьогорiчки, рiчняка до товарної риби. Ставковий фонд пiдприємства складає 4985 водного дзеркала, садки та басейни - 18 тис. кв. м. Ставки розташованi в засушливiй степнiй зонi на базi балок та пойм пересихаючих рiчок i не мають постiйного джерела водозабезпечення. Наповнення ставiв водою вiдбувається за рахунок мiських стокiв, атмосферних опадiв та систем багаторiчного водорегулювання. Вирощування товарної риби до недавнього часу проводилось за високоiнтенсивними технологiями трьох типiв: ставкового, iндустрiального та озерно-товарного. Однак, в умовах переходу до ринку вiдбулося зниження обсягiв вирощування товарної риби з об єктивних причин. Зниження виробництва, насамперед, пов язане з удорожанням комбiкормiв, енергоносiїв, кредитуванням пiд високi ссуднi вiдсотки. Через вiдсутнiсть кормiв на пiдприємствi все бiльше уваги придiлялось розведенню рослиноїдних риб. Доля коропа складає 15% у 2007 р., 10 % у 2008 роцi, 29,7 % у 2009 роцi, 31,6% у 2010 роцi, 32,9% у 2011 роцi., 36,6% 2012 роцi Асортимент реалiзованої продукцiї (тон/тис.грн) Товарна риба 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ТОВСТОЛОБ тон 830,2 827,0 997,1 720,1 1205,7 1006,9тис.грн 4248,2 5251,7 4575,1 6990,9 11653,0 10361,4 КОРОП тон 201,5 114,9 340,8 509,7 541,2 601,4тис.грн 2013,4 1856,8 2053,4 10534,7 11823,9 14773,9 IНША РИБНА ПРОДУКЦIЯ 2007 2008 2009 2010 2011 2012тон 96,3 74,2 119,2 93,5 408,6 439,5тис.грн 435,8 730,9 839,1 2021,8 5197,7 3923,1 ЗЕРНО,СОНЯШНИК та iнша продукцiя рослинництва, 2007 2008 2009 2010 2011 2012тон 766,7 673,7 777,4 360,9 520,2 417,7тис.грн 651,9 454,8 537,3 1080,1 1919,4 1705,0 ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 2007 2008 2009 2010 2011 2012Товарна риба 1383,9 1354,9 2547,5 2165,6 2007,7 1626,4товстолоб тон 1044,1 1154,1 1632,6 1326,5 1235,1 944,9 короп тон 208,5 124,0 594,7 684,9 610,0 595,9 iнша риба тон 131,2 76,8 320,2 154,2 155,7 85,5 зерно тон 842,3 1669,4 381,6 394,9 760,9 522,7соняшник 150,3 355,4 442,7 238,7 440,0 337,6 ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ С/Г ПРОДУКЦIЇ 2007 2008 2009 2010 2011 2012Чистий доход /виручка 6989,0 7460,0 14017,0 18762,0 25495,0 25629,0в т.ч. рибопродукцiя 6337,1 7036,0 13479,7 17861,9 23900,0 24124,0зерновi 651,9 424,0 537,3 900,1 1595,0 1505,0СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ВСЬОГО 7831,0 8086,0 11944,0 12961,0 21739,0 24946,0 в т.ч. рибопродукцiя 7289,9 7410,9 11338,5 12063,2 20915,0 24296,0 зерновi 541,1 675,1 605,5 897,8 824,0 650,0 ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК(+) ЗБИТОК (-) вiд реалiзацiї, 2007 2008 2009 2010 2011 2012ВСЬОГО -842,0 626,0 2073,0 5801,0 3756,0 -608,0в т.ч. рибопродукцiя -952,8 626,0 2141,2 5798,7 2985,0 -1760,0зерновi +110,8 0 -68,2 +2,3 771,0 1152,0 ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ На українському ринку потреба в рибопродукцiї задовольняється за рахунок вiтчизняного виробника тiльки на 40 %. Основним виробником ставкової риби в областi було i остається ПАТ "Донрибкомбiнат". Виробництво ставкової риби носить сезонний характер. Розведенням ставкової риби в областi, крiм ПАТ "Донрибкомбiнат", займаються ще колективнi с/г пiдприємства, одне фермерське господарство, Червоноармiйська рибомелiоративна станцiя. Основнi споживачi продукцiї - це населення району, мiст Донецької областi i торгiвельнi органiзацiї. ПАТ "Донрибкомбiнат" також реалiзує рибопосадковий матерiал /лiчинка. цьогорiчка, рiчняк, плiдники коропа та товстолобика/. Основними клiєнтами цiєї продукцiї є рибкомбiнати та фермерськi господарства України, а також приватнi особи. РИНОК ЗБУТУ, ОСНОВНI КЛIЄНТИ РЕАЛIЗОВАНО (ТИС. ГРН.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012населенню з машин 5423,8 5806,2 9586,4 10357,2 9670,0 9475,0 торгiвельним органiзацiям 1647,2 3026,2 6634,6 8904,2 20546,6 37543,0 в рахунок з/плати робiтникам 17,9 120,0 499,5 286,2 377,4 307,0 2012 год IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ Особливостю продукцiї Товариства є залежнiсть вiд екологiчного становища. В регiонi є: 1. Велика забрудненнiсть водоймищ, що призводить до загибелi риби; 2. Незадовiльне становище ПЕС, яке може призвести до аварiйних рiвнiв забруднення водоймищ. Вилов риби бракон'єрами має негативний вплив на дiяльнiсть емiтента. особливiстю продукцiї є те, що Товариство само iнкубатує та вирощує рибу для подальшого вилову. Основнi конкуренти по збуту нашої продукцiї в мiстах Донецької областi - риба Азовського моря /пеленгас, судак/, а також морожена морська риба /хек, трiска, сардина, сардинелла тощо/. В осiннiй перiод до початку морозiв - риба фермерських господарств та приватних осiб, а також прудова риба з Луганського, Сумського рибкомбiнатiв та Росiї. Основним видом дiяльностi пiдприємства є вирощування риби iз ставкiв та водосховищ. Основними замовниками виступають торгiвельнi органiзацiї та населення. Досвiд показує, що дiяльнiсть виробництва знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненностi та доходiв споживачiв, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, пiдприємства, що займаються подiбною дiяльнiстю, вiдчувають впливнаступних ризикiв: наприклад, екологiчного ризику, ризику, що пов язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв на збут.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2012 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1636 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1195 тис.грн.; машини та обладнання - 203 тис.; транспортнi засоби -108 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 50 тис.грн.; iншi - 80 тис.грн.). Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв - 870,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 365 тис.грн.; машини та обладнення - 195 тис.грн., транспортнi засоби -89 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 39 тис.грн., iншi та МНМА - 182 тис.грн., тощо. Товариством у 2011 роцi було придбано основних засобiв - 463,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 192,0 тис.грн.;транспортнi засоби -157,0 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 8,0 тис.грн., iншi та МНМА - 106,0 тис.грн., тощо. У 2011 роцi вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1114,0 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 783,0 тис.грн.; машини та обладнання - 82,0 тис.; транспортнi засоби -225,0 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2,0 тис.грн.; iншi - 22,0 тис.грн.). Товариством у 2010 роцi було придбано основних засобiв на суму 458,0 тис. грн., в т.ч. транспортнi засоби на суму 99,0 тис. грн., машини та обладнання на суму 56,0 тис. грн., iншi на суму 303,0 тис. грн. У 2010 роцi вибуло основних засобiв на суму 1814,0 тис. грн., в т.ч. будинки та споруди - 1412,0 тис. грн., машини i обладнання - 269,0 тис. грн., транспортнi засоби - 62,0 тис. грн., iншi - 46,0 тис. грн., МНМА - 25,0 тис. грн. Товариством у 2009 роцi було придбано основних засобiв на суму 567,0,0 тис. грн., в т.ч. транспортнi засоби на суму 266,0 тис. грн., машини та обладнання на суму 98,0,0 тис. грн., iншi на суму 203,0 тис. грн. У 2009 роцi вибуло основних засобiв засобiв на суму 739,0 тис. грн., в т.ч. будинки та споруди - 391,0 тис. грн., машини i обладнання - 46,0 тис. грн., транспортнi засоби - 159,0 тис. грн., iншi - 125,0 тис. грн., МНМА - 18,0 тис. грн. У 2008 роцi придбано придбано основних засобiв на суму 230,0 тис. грн., в т.ч. транспортнi засоби на суму 45,0 тис. грн., машини та обладнання на суму 160,0 тис. грн., iншi на суму 25,0 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013р. становить 63812,0 тис.грн., у т.ч. 1 група- 58289,0 тис.грн. 2 група - 4516,0 тис.грн. 3 група- 1007,0 тис.грн. Нараховано зносу основних засобiв станом на 01.01.2013 р.- 51752,0 тис.грн., у т.ч. 1 група - 47614,0 тис.грн. 2 група - 3445,0 тис.грн. 3 група - 693,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. становить 12060,0 тис.грн., в т.ч. 1 група - 10675,0 тис.грн. 2 група - 891,0 тис.грн. 3 група - 314,0 тис.грн. Ступiнь зносу: -будiвлi та споруди - 82 % - машини та обладнання - 77 % - транспортнi засоби - 68 % - iншi - 76 %. Ступiнь використання - 100 % в т.ч. 1 група - 100,0 % 2 група - 100,0 % 3 група - 100,0 % Основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi - немає. У податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. Всi основнi засоби використовуються за призначенням. У 2012 роцi да складу основних засобiв надiйшло на суму 870,0 тис.грн. Вибуло - на суму 1825,0 тис.грн.- Термiн використання ОЗ: будiвлi i споруди - 33 рокiв машини та обладнання - 24 рокiв транспортнi засоби - 26 рокiв. Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 12550,0 тис. грн. с. Миколаївка - 3176,0 тис. грн. с. Адамiвка - 2998,0 тис. грн. Олександрiвський район - 20068,0 тис. грн. с. Кировське - 13020,0 тис. грн. с. Львiвка - 3308,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2585,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 6107,0 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Особливостю продукцiї Товариства є залежнiсть вiд екологiчного становища. В регiонi є: 1. Велика забрудненнiсть водоймищ, що призводить до загибелi риби; 2. Незадовiльне становище ПЕС, яке може призвести до аварiйних рiвнiв забруднення водоймищ. Вилов риби бракон'єрами має негативний вплив на дiяльнiсть емiтента. особливiстю продукцiї є те, що Товариство само iнкубатує та вирощує рибу для подальшого вилову. Основнi конкуренти по збуту нашої продукцiї в мiстах Донецької областi - риба Азовського моря /пеленгас, судак/, а також морожена морська риба /хек, трiска, сардина, сардинелла тощо/. В осiннiй перiод до початку морозiв - риба фермерських господарств та приватних осiб, а також прудова риба з Луганського, Сумського рибкомбiнатiв та Росiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Нiякi дiї Товариства, пов'язанi з виробництвом, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище та не зашкоджували йому. ПАТ"Донрибкомбiнат" виплатив штрафiв на суму 1491,34 грн. За порушення Закону україни "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi 1360,00 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" включає: Баланс ф.№ 1; Звiт про фiнансовi результати ф.№ 2; Звiт про рух грошових коштiв ф.№ 3; Звiт про власний капiтал ф.№ 4; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод iз 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України - гривнi. Облiкова полiтика: З метою упорядкування фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФО протягом 2012 р. були встановленi такi принципи облiкової полiтики: активи визначаються в облiку, якщо iснує можливiсть надходження пiдприємству економiчних вигод; при передачi в експлуатацiю МНМА нараховувалось 100 % зносу з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi; дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть одержання пiд-приємством майбутнiх економiчних вигод i може бути вiрогiдно визначена її сума; розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається по окремих дебiторах; при передачi запасiв у виробництво, при продажi й iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi; зобов'язання визначаються, якщо товари, матерiали й iншi ресурси (роботи, послуги) отриманi пiдприємством вiд постачальникiв; прибуток визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумо-влює збiльшення власного капiталу (за винятком внескiв учасникiв пiдприємства); витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Товариством застосовується План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зо-бов'язань та господарських операцiй пiдприємств та установ, а також Iнструкцiя по застосуванню Плану рахункiв, Вiдповiдно до ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Змiни в облiковiй полiтицi Товариства вiдбулися, згiдно Наказу № 2 вiд 04 сiчня 2012року. Консолiдацiя й iнвестування: ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" у своєму складi не має дочiрнiх пiдприємств. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств. Припинення дiяльностi: ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" протягом звiтного року не припиняло своїх напрямкiв дiяль-ностi. Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2011 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме: - Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами; - Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визна-ченої на дату балансу, не проводилася; - Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдпри-ємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отриму-валась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств); - Продаж запасiв, яка свiдчить про необгрунтованость оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася; - Матерiали об уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались; - Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiт-ностi, не були виявленi; - 12.03.2012 року змiнило органiзацiйно-правову форму Товариства з вiдкритого акцiонерного товариство на публiчне акцiонерне товариство, згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" ; - Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося; - Рiшення о припиненнi операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдпри-ємства, не приймались; - Знищення (втрата) активiв пiдприємства у наслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося; - Рiшення вiдносно емiсiї цiнних паперiв не приймалось; - Непрогнозованих змiн iндексiв цiн та валютних курсiв не сталося; - Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не заключалися; - Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися; - Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2012 роцi всi договори ПАТ "Донрибкомбiнат" носять поточний характер.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує провести ряд заходiв для подальшого збiльшення виробництва та пiдвищення якостi продукцiї: -очищення прудiв та водоймищ вiд сорних рослин; -збiльшення обсягу вирощування канального сома; -проведення лiкувально-профiлактичних заходiв по очищенню водоймищ; -покращення селекцiйної роботи; -очищення прудiв та водоймищ вiд донного мулу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки в звiтному роцi не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi судовi справи не впроваджувалися.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Оцiнка фiнансового стана Товариства, що працює в умовах ринкової економiки, на думку аудиторської фiрми, повиннi вестися по таких напрямках: " оцiнка рентабельностi Товариства; " оцiнка ефективностi управлiння або прибутковостi дiяльностi Товариства; " оцiнка дiлової активностi або капiталовiддача Товариства; " оцiнка фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства; " лiквiднiсть активiв балансу, як основа платоспроможностi Товариства; " визначення iнших фiнансових показникiв Товариства i чинникiв, що впливають на них. Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стана Товариства складається в обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi показники можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у вертикальному i горизонтальному розтинi фiнансових результатiв брутто i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний перiод, так i в динамiцi. В першу чергу розраховувались такi показники фiнансового стану Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в самий найближчий час. Показник визначається вiдношенням розмiру найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл Балансу "Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та короткостроковi цiннi папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi вторинного ринку цiнних паперiв не має сенсу включати цiннi папери до складу найбiльш лiквiдних пасивiв. Оптимальне значення коефiцiєнта : 0,2 - 0,5. У нашому випадку, значення коефiцiєнта станом на 31.12.2012 р. становить 0,64. Тобто, значення показника протягом декiлькох рокiв не можна назвати оптимальним для лiквiдностi, з огляду на рух грошових коштiв за звiтний перiод. На дату балансу Товариство не мало достатньо коштiв для негайного погашення боргiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) - визначається вiдношенням всiх оборотних коштiв (роздiл Балансу "Оборотнi активи") до розмiру короткострокових зобов'язань (роздiл Балансу "Поточнi зобов'язання"). Коефiцiєнт виражає платоспроможнiсть пiдприємства не тiльки при умовах своєчасних розрахункiв з дебiторами i реалiзацiї товарiв, але також за умови продажу iнших матерiальних оборотних активiв. Значення коефiцiєнта залежить вiд характеру галузi, тривалостi виробничого циклу, структури запасiв i витрат, тому унiверсального оптимуму немає, хоча якщо коефiцiєнт перевищить значення 1,0 (запропоноване оптимальне значення коефiцiєнта 1,0 - 2,0)., то це гарний показник. У нашому випадку, значення коефiцiєнта станом на 31.12.2012 р. становить 1,29, тобто не вiдповiдає оптимальному значенню загальної лiквiдностi. Товариство не має достатньо ресурсiв, котрi можуть бути задiянi для погашення поточних зобов'язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) - визначається долею власних джерел коштiв (роздiл Балансу "Власний капiтал") у загальному результатi Балансу. Економiчно вiн вiдбиває стiйкiсть фiнансового стану пiдприємства, його незалежнiсть вiд позикових коштiв. Коефiцiєнт важливий для iнвесторiв i кредиторiв, тому що при змiцненнi фiнансової незалежностi пiдприємства (ростi коефiцiєнта) зменшується ризик виникнення в майбутньому фiнансових проблем. Повна фiнансова стiйкiсть досягається вже при значеннi коефiцiєнта, рiвному 0,25 (запропоноване оптимальне значення коефiцiєнта 0,25 - 0,5). Це означає, що всi зобов'язання пiдприємства можуть бути покритi його власними коштами, але з оглядом на те, що останнi роки значення коефiцiєнта перевищує оптимальне значення (коефiцiєнт станом на 31.12.2012 р. становить 0,29), подальше збiльшення коефiцiєнта економiчно недоречно для Товариства . Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансування) - визначається вiдношенням розмiру зобов'язань пiдприємства (результат Балансу без роздiлу "Власний капiтал") до розмiру його власних засобiв (роздiл Балансу "Власний капiтал"). По сутi цей коефiцiєнт є варiант коефiцiєнта автономiї. Вiдповiдно й економiчний змiст еквiвалентний, iз тiєї рiзницею. що бажаними значеннями цього коефiцiєнта є значення, що не перевищують 1,0 (запропоноване оптимальне значення коефiцiєнта 0,5 - 1,0). Значення коефiцiєнта станом на 31.12.2012 р. становить 1,03, тобто не вiдповiдає запропонованому оптимальному значенню, тому що сягає за критичну нижню границю оптимуму, але, загалом, може задовольнити Товариство на дату балансу. Еквiвалентнiсть з попереднiм коефiцiєнтом пояснюється тим, що обидва вони вiдбивають структуру пасиву Балансу - частку власних i позикових засобiв.