ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16008 15387 0 0 16008 15387
будівлі та споруди 10387 9733 0 0 10387 9733
машини та обладнання 325 487 0 0 325 487
транспортні засоби 518 516 0 0 518 516
інші 4778 4651 0 0 4778 4651
2. Невиробничого призначення: 1157 942 0 0 942 1157
будівлі та споруди 1157 942 0 0 1157 942
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 17165 16329 0 0 17165 16329
Опис Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Так, була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, у зв'язку з чим зробленi коригування балансу станом на 31.12.2011 року. У результатi цього маються розбiжностi сальдо балансу на 31.12.2011 року та сальдо балансу на 01.01.2012 року, а саме: основнi засоби: залишкова вартiсть (рядок 030) + 4338 тис.грн.; основнi засоби: первiсна вартiсть (рядок 031) + 4338 тис.грн., Станом на 31.12.2012 р. у статтi "Основнi засоби" вказанi основнi засоби первiсною (переоцiненою) вартiстю 68081 тис.грн., залишковою - 16329 тис.грн. Вони, в свою чергу, класифiкуються по окремих класах вiдповiдно вимог МСБО № 16 "Основнi засоби". За залишковою вартiстю на звiтну дату будинки та споруди становлять 10675 тис. грн., машини та обладнення - 487 тис. грн., транспортнi засоби - 516 тис. грн., iншi - 4651 тис. грн. До iнших основних засобiв вiднесенi: iнструменти, прилади, iнвентар (залишкова вартiсть на звiтну дату складає 68 тис. грн.), iншi (залишкова вартiсть - 4583 тис. грн.). У 2012 роцi списано основних засобiв первiсною вартiстю в розмiрi 1894 тис.грн. та нарахованим зносом в розмiрi 1636 тис.грн., а саме: будинки та споруди становлять 1374тис. грн., машини та обладнення - 203тис. грн., транспортнi засоби - 109тис. грн., iншi - 208тис. грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю в розмiрi 870 тис.грн (будинки та споруди - 365 тис.грн., машини та обладнення - 195 тис.грн., транспортнi засоби - 89 тис.грн, iншi - 221 тис.грн.). Протягом звiтного року полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя) основних засобiв не вiдбувалось. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Сума амортизацiї, нарахованої за 2012 рiк складає 1448 тис.грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi на пiдприємствi немає. Основних засобiв оформлених у податкову заставу немає. Основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду немає. Основних засобiв, що переданi в операцiйну оренду немає. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 18170 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Утрачених унаслiдок надзвичайних подiй на протязi 2012 р. основних засобiв немає. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 82%, машини та обладнання - 77%, транспортнi засоби - 68%, iншi основнi засоби - 76%. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 23221 24041
Статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(23221.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.