ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 6000 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Фiнансовий17.03.200634772225.07.2015
Фiнансовий31.12.200325231331.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 62 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 72688 X X
Усього зобов'язань X 78750 X X
Опис Товариство має довгострокову заборгованiсть по непогашеному банкiвському кредиту (з банку ЗАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування м. Донецьк вiд 17.03.2006 р.Строк погашення до 25.07.2015 р.) у розмiрi - 3477,0 тис.грн. та довгостроковий валютний кредит в банку "Акватек Лiмiтед" вiд 31.12.2003 р. Строк погашення до 31.12.2015 р. у розмiрi - 2523,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. за статтею "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" заборгованiсть складає 62 тис. грн., в т.ч. податку на додану вартiсть - 33тис.грн., податку з доходiв фiзичних осiб - 29 тис.грн. Iншi зобов'язання склали 72688 тис.грн. (поточнi зобов'язання з позабюджетних платежiв - 4 тис.грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 92 тис. грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi- 528 тис.грн. У статтi "Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв" на звiтну дату вiдображена заборгованiсть на загальну суму 6848 тис. грн. У 2012 роцi була виявлена сума у розмiрi 6682 як подiї минулих рокiв. Товариство проводить процедури з уточнення цiєї фiнансово-господарської операцiї. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги мклала на звiтну дату - 203 тис.грн. Заборгованiсть пiдприємства по реалiзованiй продукцiї 49646,0 тис. грн., за отриманi послуги 185,0 тис. грн., /рах.372/,розрахунки с пiдзвiтними особами 2,0 тис. грн./рах. 685-розрахунки повиконавчим листам-10,0 тис.грн), рахунок 684 "Розрахунки по нарахованим процентам за кредит - 3317,0 тис. грн. ТОВ "УкрФiнКом" оплата за векселя - 11853,0тис.грн.