ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

1. Адресат. Звіт незалежного аудитора призначається для Керівництва, Правління та Наглядової Ради ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ", фінансовий звіт якого перевіряється. Аудитор надає згоду в разі прийняття рішення керівництвом Товариства щодо надання цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) акціонерам та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Вступний параграф: 2.1 Основні відомості про емітента : Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНРИБКОМБІНАТ" Скорочена назва ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" Код за ЕДРПОУ 00476625 Місцезнаходження: Юридична та фактична адреса 84173,Донецька обл.,Слов'янський район, с-ще Мирне. Дата реєстрації Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області 14.03.2012р. №124 8107 0030 000213 2.2 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, (надалі разом - "попередня фінансова звітність"). Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність за МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ. Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Облікова політика розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складанні попередньої фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей попередньої фінансової звітності Товариства. Попередня фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику належним чином. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена попередня фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування прин-ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Метою проведення аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності є висловлення думки стосовно складання фінансової звітності, в якій відсутня порівняльна інформація в межах встановленої концептуальної основи спеціального призначення. Висновок (звіт) спеціального призначення використовується вузьким колом осіб і не надається акціонерам, проте Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (Рішення № 1360 від 29.12.2011 року) та надав згоду для його використання. Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Облікова політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" (наказ №2 вiд 04.01.2012 року) відповідає вимогам МСФЗ. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" за станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: " амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 ПКУ. Наказом про облікову політику ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прийнято за 0; " амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості; " амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом; " методом оцінки руху запасів є метод середньозваженої собівартості. Одиницею запасів рахується їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, включаються до собівартості придбаних запасів. " при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання; " резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань та інших витрат не створювати; " резерв сумнівних боргів не нараховувати; " оцінку оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконаних робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому, в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді в момент підписання акту приймання-передавання послуг (виконаних робіт); " визнання та відображення в обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П (С) БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності; " прийняти в якості бази розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат обсяг виробництва в натуральному виразі. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 2.3.Опис перевіреної фінансової інформації Аудитор здійснив вибіркову перевірку попередньої фінансової звітності ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" , яка складає комплект фінансової звітності у відповідності до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" та включає: " Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1); " Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012року (форма 2); (без порівняльної інформації) " Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма 3);(без порівняльної інформації) " Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 4); " Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс за станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". 1.3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПОПЕРЕДНЮ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ. Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" згідно з концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці "Концептуальна основа". Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 2.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА 2.6.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Попередня фінансова звітність емітентів цінних паперів, для яких є обов'язковим складання звітності за МСФЗ по незалежним від них обставинах, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, а саме невідповідність структури та форми фінансової звітності. Аудитор не отримав прямих доказів стосовно підтвердження зобов'язань, які суттєво впливають на фінансову звітність. 2.6.2. ВИСНОВОК (умовно-позитивний) Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року була підготовлена в рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та є попередньою. Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у відповідності з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". На думку Аудитора, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 2.6.3. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Аудитор звертає увагу на те, що існує ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Думка Аудитора не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" може бути не прийнятною для інших цілей. 2.7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ 2.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 " Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3 " Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Станом на 31.12.2012 р. чисті активи ТОВАРИСТВА складають: Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 101 971 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 78 750 3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1 - рядок 2) 23 221 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 43 193 5. Відвернення (рядок 3 - рядок 4) (19 972) Заявлений статутний капітал складає 43 193 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Станом на 31.12.2012р. чисті активи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" дорівнюють 23 221 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на (19 972) тис. грн., тобто не знаходяться у межах діючого законодавства (ст.155 п.3 Цивільного кодексу України). Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" не знаходиться у межах діючого законодавства. 2.7.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" була проведена ПЕРЕВІРКА ЗВІТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ на НАЯВНІСТЬ та ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ у звіті. В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок". На чергових загальних зборах акціонерів за 2011 рік, що відбулися 30.04.2012 року, було прийнято рішення не виплачувати дивіденди за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 2.7.3. Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності; Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 85 158 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 8 515,8 тис. грн. Протягом звітного року Підприємство не мало значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. 2.7.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства "ДОНРИБКОМБІНАТ" здійснюється відповідно до Статуту, рішення загальних зборів акціонерного товариства . Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів, - Наглядова рада, - Ревізійна комісія - Правління товариства. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом . Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався зовнішніми аудиторами ТОВ "АФ " УКРВОСТОКАУДИТ" на підставі договору № 18\04 від 18.04.2013 року. Протягом звітного періоду відбулося зміни зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора - ТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ" відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства . Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ", вважає за необхідне зазначити наступне: Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ТОВАРИСТВА, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ". Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. 2.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240" Відповідальність аудитора,що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані аналітичні процедури,втому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження. Аудитор отримав структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" має зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" визначає Наглядова рада. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ" в наслідок шахрайства. 2.8. Основні відомості про аудиторську фірму: Назва аудиторської фірми ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АУДИТОРСЬКА ФІРМА " УКРВОСТОКАУДИТ" Ідентифікаційний код юридичної особи 19348835 Юридична адреса Місценаходження юридичної особи 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214 83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31 5 поверх ; 38 (0622) 97-13-01 38 (062) 333-38-83 Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термін дії: до 04.11.2015 р. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Свідоцтво серії АА №000082, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.01.2005 р., Термін дії: до 23.12.2017 р. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 11\03 вiд 11 березня 2013 р. Дата початку i дата закінчення проведення аудиту 11.03.2013 р. - 25. 03.2013 р. Аудитор С.В. Ішков сертифікат серії А № 006937, виданий рішенням Аудиторської палати України № 253\1 від 20.07.2012 р. Генеральний директор ТОВ "АФ "Укрвостокаудит" сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 8 від 23.12.1993 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 23.12.2017 р. Сочинська Г.В. 25.03.2013 року