ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
Поточний рахунок в iноземнiй валютi ПАТ "Донрибкомбiнат" не вiдкривав. Емiтент у звiтному роцi не мав належностi нi до яких об'єднань пiдприємств. Емiтент не отримував лiцензiї на будь-якi види дiяльностi. Емiтент у звiтному роцi не проводив рейтингових оцiнок у зв'язку з тим, що пiдприємство не має стратегiчного значення, не монополiст, не має державної долi у статутному капiталi. У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до вимог Рiшення Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня. Випуск акцiй в бездокументарної формi. У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано: iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї не реєстрували та не випускали; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - крiм простих iменних акцiй Товариство iншi цiннi папери не реєструвало; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались; iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались; iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випускоми боргових цiнних паперiв - випуска боргових цiнних паперiв не вiдбувалось; вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного року - протягом звiтного року не виникала; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, - iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, - iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, - основнi вiдомостi про ФОН, - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, - розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, - правила ФОН - Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових цiнних паперiв; ; звiт про стан об'єкта нерухомостi - Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових цiнних паперiв. Дивiденди за результатами роботи за 2011 i 2012 рiк не виплачувалися, оскiльки прибуток направлено на покриття збиткiв минулих рокiв. У складi рiчної iнформацiї емiтента надається Копiя Протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012 року за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Товариство за видами дiяльностi вiдноситься до сiльськогосподарської промисловостi.