ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

ПАТ "Донрибкомбiнат" дотримується такої кадрової полiтики. У 2012 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 163 осiб, у т.ч. такi робiтники : керiвники - 12 осiб, спецiалiсти - 48 осiб, робочих - 103 осiб. Пiдвищення квалiфiкацiї проводилось на власному пiдприємствi. Для них було прочитано лекцiї керiвниками та спецiалiстами по спецiальним програмам. 12 осiб пiдвищили квалiфiкацiю на курсах пiдвищення квалiфiкацiї. На пiдприємствi працевлаштовано 7 осiб по направленню центру зайнятостi населення. Соцiально-працьовi вiдношення у товариствi регулюються колективною Угодою. Товариство має усi можливостi для придбання навикiв у роботi молодим спецiалiстам по возпроiзведенню та вирощуванню риби. Заробiтна плата в товариствi нараховувалась у 2012 роцi згiдно П/С/БО /стандарт/ 26 "Виплати робiтникам" , затвердженому Мiнiстерством фiнансiв України 28.10.2003 р. № 601. Положення 26 здiйснює методологiчнi принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про виплати (у грошовiй та негрошовiй формi) за роботи, виконанi робiтниками, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства склала у 2012 роцi 412 осiб,що меньше нiж у 2011 роцi на 4осiб (416осiб). Фонд оплати працi у 2012 роцi збiльшився проти 2011 року (8117,8 тис. грн.) i склав 8992,5 тис.грн. Середньорiчна заробiтна плата одного працiвника у 2012 роцi склала 21826грн., що бiльше проти 2011 року на 1378грн (20448 грн). Позаштатних працiвникiв i працiвникiв за сумiсництвом у 2012 роцi було 21 осiб. Штатнi працiвники ПАТ "Донрибкомбiнат" в 2012 роцi: - керiвники i спецiалiсти - 112 чол. - рибоводи -150 чол. - рибалки прибережного лова - 1 чол. - водiї - 57 чол. - трактористи - 22 чол. - електрогазозварники - 9 чол. - слюсари-ремонтники - 7 чол. - електромонтери - 2,5 чол. - охоронники - 0 чол. - вбиральники помiщень та територiй - 3 чол. - токар - 1 чол. - машинiсти холодильних установок - 0 чол. - вантажники - 0 чол. - кладовщики - 5 чол. - лаборанти - 3,5 чол. - пiдсобнi робiтники - 3 чол. Серед керiвникiв i спецiалiстiв вищу освiту мають 51 чол.; неповну та базову освiту - 84 чол.; квалiфiкацiю водiя 1 класу - 19 чол. квалiфiкацiю водiя 2 класу - 11 чол.