ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стовбинський Вiктор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 213328, 27.04.2000, Запорiзький РВУМВС України у Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Запорiзький бiологiчний iнститут, iхтiолог-рибовод
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат", В.О. голови правлiння
6.1.8. Опис Обраний загальними зборами акцiонерiв. Згiдно "Статуту" товариства, забезпечує: - поточне керiвництво товариства, - виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, - розпоряджається майном акцiонерного товариства в межах, встановлених чинним законодавством, - представляє iнтереси акцiонерного товариства в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях, - здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, - iншi функцiї, що випливають iз Статуту товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства має право: - скликати засiдання Правлiння, визначати порядок денний та голусувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства; - приймати рiшення про укладення правочинiв на суму до 10% балансової вартостi активiв Товариства за даними останної рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. За виконання своїх службових обов'язкiв у 2012 роцi йому було нараховано та виплачено винагороду у розмiрi 65652,16 грн. В натуральнiй формi винагороди не було. Головою правлiння призначений Загальними зборами акцiонерiв 29.04.2009 року. Попереднi посади: слюсар-сантехнiк. рибовод осетрового господарства, старший рибовод, завiдуючий господарством, начальник нерестово-виросного господарства, голова правлiння, директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом 2012 року не вiдбувалось.


6.1.1. Посада Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яцюк Вiктор Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 237645, 25.11.1996, Комсомольський РВУМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Херсонський аграрнийдержавний унiверсiтет, iнженер-рибовод
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Донрибкомбiнат", директор радгоспа "Нiтрiус".
6.1.8. Опис Обраний заступником голови правлiння загальними зборами акцiонерiв. Згiдно Статуту до компетенцiї Правлiння належить: - органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення iх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; - складання та надання Наглядової ради квартальних та рiчних звiтiв Товариства до iх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшноього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володиють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; - укладання та виконання колективного догоавору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; - прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Як заступник голови правлiння надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови Правлiння має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Як член правлiння у звiтному роцi нiякої винагороди за виконання не отримував. В натуральнiй формi винагороди не було. Як заступник голови правлiння у звiтному роцi отримал заробiтну плату у розмiрi 52126,82грн. Призначений загальними зборами акцiонерiв 23.04.2010 року замiсть звiльненого з посади заступника голови правлiння Воробйова М.В. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади: старший рибовод, директор рибгоспа, замiсник директора з виробництва. Змiн протягом 2012 року не вiдбувалось. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рябека Надiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 899668, 08.08.1997, Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Слов'янський сiльгосптехнiкум, бухгалтер.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Донрибкомбiнат", заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис Обрана членом правлiння загальними зборами акцiонерiв. Згiдно Статуту до компетенцiї Правлiння належить: - органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення iх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; - складання та надання Наглядової ради квартальних та рiчних звiтiв Товариства до iх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшноього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володиють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; - укладання та виконання колективного догоавору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; - прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Як член правлiння у звiтному роцi за виконання обов'язкiв нiякої винагороди не отримувала. В натуральнiй формi винагороди не було. Виконує вказiвки та розпорядження голови правлiння. Грошову винагороду як член правлiння в 2012 роцi не отримувала. В звiтному перiодi працювала у ПАТ "Донрибкомбiнат", начальником фiнансового вiддiлу. Змiн протягом року не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади:бухгалтер, бухгалтер-фiнансiст 2 категорiї, В.О. головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер фiнансово-збутової групи, заступник головного бухгалтера, начальник фiнансового вiддiлу. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фрiденталь Михайло Iсакович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи JU, 391853, 03.08.2005, Сент-Лорен, Канада
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Донецький державний унiверсiтет, економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Донецькмобресурси", начальник управлiння.
6.1.8. Опис Головою наглядової ради обраний загальними зборами. Як голова наглядової ради керує роботою наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради, головує на засiданнях ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнщших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; - затверження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про Акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiоненрнi товариства"; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетоворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерами про придбання належних їм прстих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Грошову винагороду як голова наглядової ради в товариствi в 2012 роцi не отримував. В натуральнiй формi винагороди не було. Змiн протягом року не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади: заступник начальника управлiння, начальник управлiння. Товариство не володiє iнформацiєю щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах, тому що вiн проживає за межами України.


6.1.1. Посада Заступник голови наглядової ради.
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смиченко Сергiй Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 239818, 29.01.1998, Ворошиловський РВУМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Донецький державний унiверсiтет, економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФС ТОВ "Унiкомбанк", керiвник вiддiлу розвитку.
6.1.8. Опис Заступником голови наглядової ради обраний загальними зборами акцiонерiв. Як заступник голови наглядової ради допомагає головi наглядової ради. Виконує вказiвки голови правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнщших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; - затверження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про Акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiоненрнi товариства"; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетоворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерами про придбання належних їм прстих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. У звiтному роцi винагороди не отримував. В натуральнiй формi винагороди не було. Змiн протягом року не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади: заступник голови правлiння, голова правлiння, керiвник вiддiлу розвитку. Основне мiсце роботи - ФС ТОВ "Унiкомбанк", керiвник вiддiлу розвитку (83048, м.Донецьк, вул. Челюскiнцев 202-а).


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiлатов Роман Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 319558, 19.07.1996, Кiровський РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** Донецький iнститут внутрiшнiх справ, правознавство.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Прайд", спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами
6.1.8. Опис Членом наглядової ради обраний загальними зборами акцiонерiв. Допомагає головi. Виконує вказiвки i розпорядження голови наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнщших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; - затверження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про Акцiонернi товариства" мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiоненрнi товариства"; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетоворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерами про придбання належних їм прстих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Грошову винагороду як член наглядової ради у ПАТ "Донрибкомбiнат" у 2012 роцi не отримував. В натуральнiй формi винагороди не було. Призначений загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 року замiсть звiльненної з посади члена спостережної ради Бабiчевої Наталiї Юрiївни. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом 2012 року не вiдбувалось. Попереднi посади: директор, старший юрисконсульт, спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами. Основне мiсце роботи - директор ТК ТОВ "донрибкомбiнат" (83007, м.Донецьк, вул. Путилiвська роща, 16-а).


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромасюк Дiана Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 353464, 15.10.1996, Ворошиловський РВУМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Харкiвський облiково-кредитний технiкум, бухгалтер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ КБ "Донкредитiнвест", заступник голови правлiння.
6.1.8. Опис Обрана головою ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв. Очолює роботу ревiзiйної комiсiї,яка щорiчно проводить перевiрку звiту фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства, проводить плановi та позаплановi перевiрки, проводить службовi розслiдування за рiшенням загальних зборiв, надає висновки по рiчним звiтам та балансам загальним зборам акцiонерiв, та iншi. Перевiрки проводять по рiшенню загальних зборiв, наглядової ради акцiонерного товариства, за власною iнiцiативою i на вимогу акцiонерiв, якi володiють акцiями у сукупностi бiльш як 10 %. Грошову винагороду, як голова ревiзiйної комiсiї, у 2012 роцi в ПАТ "Донрибкомбiнат" не отримувала. Змiн протягом року не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади: заступник голови правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макогон Юрiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 023282, 19.11.1999, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Сумський аграрний нацiональний унiверситет, спецiалiст з облiку та аудиту.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя "Донецька дирекцiя" АТ "IНДЕКС-БАНК" - менеджер з обслуговування та кредитування приватних осiб, ПАТ "Донрибкомбiнат" - заступник головного бухгалтера, заступник генерального директора з фiнаносово-ревiзiйного забезпечення.
6.1.8. Опис Протягом професiйної дiяльностi обiймав такi посади: касир, контролер-касир, економiст 2-ої категорiї з ощаднiй справi, провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, заступник головного бухгалтера, заступник генерального директора з фiнаносово-ревiзiйного забезпечення. Обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Донрибкомбiнат" з 26.04.2011 року, здiйснює контроль за порядком оформлення первiсних та бухгалтерських документiв, розрахункiв, платежiв, використанням фонду оплати працi, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,здiйснює рацiональну органiзацiю звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах, складає баланс. Членом правлiння не є. Часткою акцiй не володiє - 0 вiдсоткiв. За виконання своїх службових обовязкiв у 2012 роцi їй було нараховано та виплачено винагороду у розмiрi 41407,13 грн. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Змiн протягом 2012 року не вiдбувалось.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дятлов Iгор Святославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК, 113861, 17.02.2005, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1984
6.1.5. Освіта** Донецький нацiональний унiверситет, економiка i право.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СК-АСКО-Донбас Пiвнiчний", юрисконсульт Слов'янської фiлiї.
6.1.8. Опис Обраний членом правлiння загальними зборами акцiонерiв. Згiдно Статуту до компетенцiї Правлiння належить: - органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення iх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; - складання та надання Наглядової ради квартальних та рiчних звiтiв Товариства до iх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшноього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володиють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; - укладання та виконання колективного догоавору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; - прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Як член правлiння у звiтному роцi за виконання обов'язкiв нiякої винагороди не отримував. В натуральнiй формi винагороди не було. Виконував обов'язки згiдно Статуту товариства. Грошову винагороду як член правлiння в 2012 роцi не отримував. В звiтному перiодi працював у ПАТ "Донрибкомбiнат", комерцiйним директором. Змiн протягом року не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднi посади: токар механiчного цеху; юрисконсульт господарчої групи; - начальник юридичної служби; юрисконсульт.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиФрiденталь Михайло IсаковичJU, 391853, 03.08.2005, Сент-Лорен, Канада18.06.200134550009.998643313455000000
Член наглядової радиФiлатов Роман ЛеонiдовичВА, 319558, 19.07.1996, Кiровський РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi13.03.201030610008.858421763061000000
Голова ревiзiйної комiсiїРомасюк Дiана ОлександрiвнаВА, 353464, 15.10.1996, Ворошилiвський РВУМВС України в Донецькiй областi05.10.201025920007.501152962592000000
Заступник голови наглядової радиСмиченко Сергiй ЯковичВВ, 239818, 29.01.1998, Ворошиловський РВУМВС України в Донецькiй областi23.07.2004410440.1187798341044000
Голова правлiнняСтовбинський Вiктор IвановичСВ, 213328, 27.04.2012, Запорiзький РВУМВС України в Запорiзькiй областiд/н000000
Член правлiнняДятлов Iгор СвятославовичВК, 113861, 17.02.2005, Слов'янський МВУМВС України в Донецькiй областiд/н000000
Член правлiнняРябека Надiя IванiвнаВА, 899668, 08.04.1997, Слов'янський МВУМВС України в Донецькiй областiд/н000000
Заступник голови правлiнняЯцюк Вiктор АнатолiйовичМО, 237645, 25.11.1996, Комсомольський РВУМВС України в Херсонськiй областiд/н000000
Головний бухгалтерМакогон Юрiй ПетровичВС, 023282, 19.11.1999, Слов'янський МВУМВС України в Донецькiй областiд/н000000
Заступник голови ревiзiйної комiсiїЧала Оксана БорисiвнаВА, 715781, 13.06.1997, Ворошиловський РВУМВС України в м. Донецьку27.04.2001691600020.01465046916000000
Член ревiзiйної комiсiїЧунiхiн Юрiй МитрофановичВВ, 012210, 01.10.1997, Ворошиловський РВУМВС України в м. Донецьку05.10.2010100000.0289396310000000
Усього 16075044 46.52058789 16075044 0 0 0