ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 66.69
Опис Порядок денний: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ". 2. Звiт Правлiння за 2011 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Пропозицiї до порядку денного не надходили. Питання №1: Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв ВАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ". Слухали: 1. Голову Правлiння товариства Стовбинського Вiктора Iвановича, який iнформував присутнiх, що склад реєстрацiйної комiсiї був затверджений на засiданнi Наглядової ради та нагадав про необхiднiсть прийняття рiшення про порядок проведення загальних зборiв i запропонував затвердити лiчильну комiсiю, кандидатури Голови зборiв i секретаря, форму голосування та часовий регламент для голосування по питанням порядку денного,а саме: - лiчильна комiсiя в кiлькостi 3 особи: 1. Макогон Юрiй Петрович (Голова); 2. Коновалова Ганна Анатолiївна; 3. Рогова Кристина Олегiвна; - форма голосування: бюлетенi для голосування. - Голова зборiв Стовбинський Вiктор Iванович; - Секретар зборiв Макогон Юрiй Петрович; - час для виступiв докладачам та в дебатах: Докладачу по другому питанню (Голова Правлiння) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по третьому питанню (представник Наглядової ради) - до 5 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по четвертому питанню (представник Ревiзiйної комiсiї) - до 5 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по п`ятому питанню (Головний бухгалтер) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по шостому питанню (Головний бухгалтер) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; В дебатах виступили: виступаючих не було. Голова зборiв з огляду на вiдсутнiсть зауважень по данному питанню запропонував проголосувати. Голосування: "ЗА": 23 021 564 голосуючих акцiй або 99,90 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 23 876 голосуючих акцiй або 0,10 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах . "УТРИМАВСЯ": немає. Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити наданий порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв. Питання №2: Звiт Правлiння за 2011 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Слухали: 1. Голову Правлiння Стовбинського В.I. зi Звiтом Правлiння за 2011 рiк, який зокрема сказав: "В 2011 роцi об`єм вирощеної продукцiї був меншим нiж у 2010 роцi. А саме: Товарна риба - по карпу недоотримано 122 тони; По товстолобу перевиконали план на 245 тон; Сьоголiтка - план перевиконано на 112 тон. На даному етапi ставиться насамперед завдання збiльшити об`єм виробництва. Для цього узятi в аренду земснаряди для чистки прудiв. Зимовали на даний момент вже очищенi. Стоїть завдання чистки нагульних прудiв. Реалiзацiя товарної риби в основному йде на опт для мережi супермаркетiв не тiльки по Донецкiй областi, але й охоплює усю схiдну, пiвденну та центральну Україну. По збiльшенню об`єму виробництва завданням є вихiд на вирощування 1,5 тис. тон товарного карпа, для чого вже закуплено комбiкорма на 5,5 млн.грн. Грошовi кошти знайденi завдяки передплатним договорам з великими мережами супермаркетiв України. На сьогодня вже зарибленi усi пруди. Проводиться оновлення автопарку. Придбаються новi автомобiлi. Зросла середня заробiтна плата." В дебатах виступили: Акцiонер Распопов О.М.: "Пiдкажiть, за рахунок чого у Вас не був виконаний план по карпу? По навiсцi або по штукам"? Голова Правлiння: "Зариблення проводилось сьоголiткою 70 грам. Планувалось отримати товарну рибу навiскою 700 грамiв, але пiдвели погоднi умови та неякiсний комбiкорм, закуплений на заводi м.Чугуєва". Акцiонер Распопов О.М.: "Пiдкажiть, чи можна купатися в прудах, де вирощується риба? Служба безпеки комбiнату нерiдко забороняє це робити". Голова Правлiння: "Так. Купатися можна. Ми не маємо такого права заборонити людям купатися в прудах". Голова зборiв з огляду на вiдсутнiсть подальших зауважень по данному питанню запропонував проголосувати. Голосування: "ЗА": 22 976 044 голосуючих акцiй або 99,70 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 26 804 голосуючих акцiй або 0,12 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах . "УТРИМАВСЯ": 42 592 голосуючих акцiй або 0,18 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах . Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити наданий Правлiнням Звiт за 2011 рiк. Питання №3 Звiт Наглядової ради за 2011 рiк прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: 1.Члена Наглядової ради товариства Фiлатова Романа Леонiдовича зi звiтом про роботу ради у 2011 роцi, який вiдзначив: "За пiдсумками дiяльностi Наглядової ради в 2011 роцi пiдприємством порушень Законодавства України виявлено не було. Бухгалтерський облiк вiвся згiдно усiх встановлених норм." В дебатах виступили: немає. Голова зборiв з огляду на вiдсутнiсть зауважень по данному питанню запропонував проголосувати. Голосування: "ЗА": 23 004 227 голосуючих акцiй або 99,82 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 23 876 голосуючих акцiй або 0,10 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "УТРИМАВСЯ": 18 237 голосуючих акцiй або 0,08 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити наданий звiт Наглядової ради за 2011 рiк. Питання №4 Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Слухали: 1.Уповноваженого вiд Ревiзiйної комiсiї товариства зi звiтом та висновками комiсiї, який сказав наступне: "На минулих загальних зборах акцiонерiв була обрана Ревiзiйна комiсiя в наступному складi: Ромасюк Дiана Олександрiвна - Голова ревiзiйної комiсiї Чала Оксана Борисiвна - член комiсiї Чунiхiн Юрiй Митрофанович - член комiсiї. Ревiзiйна комiсiя у звiтному перiодi проводила свою роботу, керуючись дiючим законодавством України, Статутом акцiонерного товариства та iншими нормативними актами, i здiйснювала перевiрку: - фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства та його структурних пiдроздiлiв; - виконання дебiторської i кредиторської заборгованостi; - витрат на утримання легкового i грузового автотранспорту, а також лiмiтiв витрат паливно-мастильних матерiалiв; - списання матерiальних цiнностей; - правильностi нарахування та отримання орендної плати за примiщення, якi здаються; - iнших питань. Спiльно iз службами ПАТ "Донрибкомбiнат", Ревiзiйна комiсiя проводила також перевiрки облiку майна пiдприємства. Господарська i фiнансова дiяльнiсть товариства здiйснювалась у вiдповiдностi до дiючого законодавства та Статуту акцiонерного товариства. Система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам законодавчiх i нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена на пiдставi звiтних даних та в цiлому достовiрно вiдображує фiнансовий стан на 01.01.2012 року." В дебатах виступили: вiдсутнi. Голова зборiв з огляду на вiдсутнiсть зауважень по данному питанню запропонував проголосувати. Голосування: "ЗА": 23 018 636 голосуючих акцiй або 99,88 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 26 804 голосуючих акцiй або 0,12 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "УТРИМАВСЯ": немає. Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. Питання №5 Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. Слухали: 1. Головного бухгалтера Товариства Макогона Юрiя Петровича з iнформацiєю по рiчному звiту Товариства за 2011 рiк: "Доброго дня, шановнi акцiонери! Вам заздалегiдь були розiсланi запрошування на черговi загальнi збори акцiонерiв, в яких були вказанi фiнансовi показники пiдприємства за 2011 i 2010 роки, на яких я хочу безпосередньо зупинитися. 1. За 2011 рiк активи пiдприємства у порiвняннi з 2010 роком зменшились на 1 мiльйон 32 тисячi гривень, що складає 85 млн.158 тис. грн.. 2. З основних показникiв видко, що вартiсть основних засобiв у звiтному перiодi становить 12 млн. 827 тис. грн. - це залишкова вартiсть основних фондiв, якi використовуються в виробництвi (на даний показник впливає щомiсячна амортизацiя). Залишкова вартiсть зменшилась на 1 млн. 408 тис. грн.. 3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на пiдприємствi, як i в минулому роцi, так i в звiтному, вiдсутнi. 4. Запаси зменшились у порiвняннi з минулим роком на 904 тис. грн., що пов'язано iз зростом об`ємiв виробництва у звiтному перiодi. 5. Дебiторська заборгованiсть за пiдсумками 2011 року збiльшилась на 2 млн. 857 тис. грн. i складає 5 млн. 962 тис. грн. (це показник розрахункiв iз постачальниками). Заборгованiсть пiдприємств перед ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" в 2011 роцi є в основному поточною за дiючими договорами. 6. Наявнiсть грошових коштiв на 01 сiчня 2012 року у касi пiдприємства та на рахунках в банках склало загалом 222 000 грн. (цей показник плаваючий, тому що кожного дня грошовi кошти акумулюються на сплату платежiв, податкiв, заробiтної плати). 7. Власний капiтал пiдприємства зменшився на 1 млн. 427 тис. грн. i тепер вiн складає 24 млн. 41 тисяч грн. (державне майно). Пiдприємством поставлено завдання максимально позбавитись вiд державного майна, яке знаходиться на балансi пiдприємства шляхом передачi його мiсцевiй владi. 8. Статутний капiтал зостався незмiнним i становить 43 193 000 грн.. 9. Довгостроковi зобов'язання ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" за рахунок пролонгацiї кредитiв в банках збiльшились i складають 6 млн. грн. На даний момент погашаються вiдсотки за кредитами, простроченої заборгованостi немає. Тiло кредиту тимчасово не погашається у зв'язку iз поточним фiнансовим станом пiдприємства. 10. Поточнi зобов'язання зменшились у порiвняннi з попереднiм перiодом i за 2011 рiк складають 54 млн. 951 тис. грн. - цей показник безпосередньо вказує на те, що пiдприємство скорочує свої зобов'язання перед своїми контрагентами. 11. Пiдприємством у звiтному перiодi власнi акцiї не викуповувались i вiдповiдно грошових коштiв на викуп витрачено не було. 12. З кiлькостi працюючих осiб на пiдприємствi видко, що чисельнiсть практично не змiнилася i становить 401 особу. Ця цифра вказана на 31 грудня 2011 року i вона на момент початку годування та вилову риби постiйно зростає, а по закiнченнi сезону виходить на попереднiй рiвень. Взагалi, за даними фiнансовими показниками пiдприємства можна зробити висновок, що ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" на протязi двох рокiв (беручи до уваги данi перiоди) працює стабiльно. Середня заробiтна плата за 2010 рiк по штату - 1221,00 грн. Середня заробiтна плата за 2011 рiк по штату - 1704,00 грн. Сплата податкiв робиться своєчасно." В дебатах виступили: Акцiонер Тульгук Т.П.: "Якi об`єкти передаються селищнiй радi?" Головний бухгалтер: "На сьогодня мова йде про гуртожиток та про "Дiм на розвалинах" у селищi Мирному." Голова зборiв запропонував акцiонерам проголосувати. Голосування: "ЗА": 22 975 712 голосуючих акцiй або 99,69 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 23 876 голосуючих акцiй або 0,10 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "УТРИМАВСЯ": 43 852 голосуючих акцiй або 0,20 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах . 1 бюлетень не дiйсний (зiпсований) - 2 000 голосуючих акцiй або 0,01 %. Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. Питання №6 Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Слухали: 1. Головного бухгалтера товариства, що iнформував про прибутки та збитки за 2011 рiк: "За даними за 2011 рiк чистого прибутку як i у 2010 роцi немає. Збиток пiдприємства складає 1 млн. 349 тис. грн.. Даний показник зостається на попередньому рiвнi, якщо його порiвняти з минулим перiодом (що обумовлено збiльшенням цiн на ПММ, запаснi частини на автомобiлi та обладнання, збiльшення заробiтних плат i, певна рiч, збiльшенням цiн на энергоносiї i корми)." В дебатах виступили: Акцiонер Распопов О.М.: "Як сталося, що ринкова цiна риби на ринках одна, а ось перед виборами Ви реалiзуєте рибу мешканцям селища по цiнi меншiй, нiж на ринку"? Головний бухгалтер: "Для реалiзацiї риби в селищi Мирному було витрачено мiнiмум витрат на її збут. Нижче собiвартостi риба не реалiзовувалась." Акцiонер Распопов О.М.: "З якої причини у Вас завжди трапляється, що пiдприємство працює збитково?" Головний бухгалтер: "Причина в тому, що дорожчають щоденно ПММ, энергоносiї i тому iнше, а ось цiну на рибу ми збiльшити не можемо, тому що в нас її тодi купувати нiхто не буде." Голова зборiв з огляду на вiдсутнiсть зауважень по данному питанню запропонував акцiонерам проголосувати за рiчний звiт та баланс. Голосування: "ЗА": 22 976 044 голосуючих акцiй або 99,70 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "ПРОТИ": 67 728 голосуючих акцiй або 0,29 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. "УТРИМАВСЯ": 1 668 голосуючих акцiй або 0,01 %, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. Рiшення прийнято. Ухвалили: 1.Затвердити основнi показники фiнансової дiяльностi товариства за 2011 рiк.