ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 03.12 
Середня кількість працівників 412    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 84173 Донецька область Слов'янський селище Мирне немає
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 148 116
первісна вартість 011 518 518
накопичена амортизація 012 370 402
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 17165 16329
первісна вартість 031 69105 68081
знос 032 51940 51752
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43075 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 60388 16445
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1019 1122
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 17556 16265
Готова продукція 130 7 7
Товари 140 4 4
Векселі одержані 150 0 55019
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2961 2104
первісна вартість 161 2961 2104
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 649 682
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 222 146
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 2352 10168
Усього за розділом II 260 24770 85526
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 85158 101971


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 43193 43193
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 21683 21683
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -40835 -41655
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 24041 23221
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 3477 3477
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 2523 2523
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 6000 6000
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 350 203
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 117 62
з позабюджетних платежів 560 4 4
зі страхування 570 193 92
з оплати праці 580 567 528
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 169 6848
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 53717 65013
Усього за розділом IV 620 55117 72750
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 85158 101971
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Датою переходу Товариства на МСФЗ є початок дня 1 сiчня 2012 року. Першою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до МСФЗ буде вважатися звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Так, була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, у зв'язку з чим зробленi коригування балансу станом на 31.12.2011 року. У результатi цього маються розбiжностi сальдо балансу на 31.12.2011 року та сальдо балансу на 01.01.2012 року, а саме: незавершене будiвництво (рядок 020) - 4338 тис.грн. основнi засоби: залишкова вартiсть (рядок 030) + 4338 тис.грн.; основнi засоби: первiсна вартiсть (рядок 031) + 4338 тис.грн., iнший додатковий капiтал (рядок 330) + 18986 тис. грн.; нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 350) + 18986 тис.грн.; поточнi зобов'язання по розрахункам iз внутрiшнiх розрахункiв (рядок 600) +166 тис.грн. доходи майбутнiх перiодiв (рядок 630) -166 тис.грн. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Протягом звiтного року надходжень та вибуття нематериальних активiв не було. Переоцiнка нематерiальних активiв у 2012 роцi не здiйснювалась. Строк корисного використання i фактори якi впливають на нього визначається окремо для кожного об'єкта нематерiальних активiв. У 2012 роцi амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалася за прямолiнiйним методом. Сума нарахованої амортизацiї за 2012 рiк склала 32 тис.грн. Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства облiковувалось нематерiальних активiв на 518,0 тис.грн., у тому числi : - авторськi та сумiжнi з ними права - 14,0 тис.грн.; - iншi нематерiальнi активи - 504,0 тис.грн. (20,0 тис. грн. " Программа селекцiйно-племiнної роботи", 18,0 тис. грн. - "Програма 1 с - пiдприємство", 70,0 тис. грн. - "Програма селекцiйно-племiнної роботи" , iншi НМА тощо - 396,0 тис. грн. ) На пiдприємствi не iснує нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження прав власностi та оформлених у заставу. За рахунок цiльового фiнансування нематерiальнi активи у звiтному роцi не придбались. ОСНОВНI ЗАСОБИ. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Так, була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, у зв'язку з чим зробленi коригування балансу станом на 31.12.2011 року. У результатi цього маються розбiжностi сальдо балансу на 31.12.2011 року та сальдо балансу на 01.01.2012 року, а саме: основнi засоби: залишкова вартiсть (рядок 030) + 4338 тис.грн.; основнi засоби: первiсна вартiсть (рядок 031) + 4338 тис.грн., Станом на 31.12.2012 р. у статтi "Основнi засоби" вказанi основнi засоби первiсною (переоцiненою) вартiстю 68081 тис.грн., залишковою - 16329 тис.грн. Вони, в свою чергу, класифiкуються по окремих класах вiдповiдно вимог МСБО № 16 "Основнi засоби". За залишковою вартiстю на звiтну дату будинки та споруди становлять 10675 тис. грн., машини та обладнення - 487 тис. грн., транспортнi засоби - 516 тис. грн., iншi - 4651 тис. грн. До iнших основних засобiв вiднесенi: iнструменти, прилади, iнвентар (залишкова вартiсть на звiтну дату складає 68 тис. грн.), iншi (залишкова вартiсть - 4583 тис. грн.). У 2012 роцi списано основних засобiв первiсною вартiстю в розмiрi 1894 тис.грн. та нарахованим зносом в розмiрi 1636 тис.грн., а саме: будинки та споруди становлять 1374тис. грн., машини та обладнення - 203тис. грн., транспортнi засоби - 109тис. грн., iншi - 208тис. грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв первiсною вартiстю в розмiрi 870 тис.грн (будинки та споруди - 365 тис.грн., машини та обладнення - 195 тис.грн., транспортнi засоби - 89 тис.грн, iншi - 221 тис.грн.). Протягом звiтного року полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя) основних засобiв не вiдбувалось. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. Сума амортизацiї, нарахованої за 2012 рiк складає 1448 тис.грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi на пiдприємствi немає. Основних засобiв оформлених у податкову заставу немає. Основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду немає. Основних засобiв, що переданi в операцiйну оренду немає. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 18170 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Утрачених унаслiдок надзвичайних подiй на протязi 2012 р. основних засобiв немає. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 82%, машини та обладнання - 77%, транспортнi засоби - 68%, iншi основнi засоби - 76%. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. ЗАПАСИ. Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. На звiтну дату не встановлено застарiлих i негожих до експлуатацiї запасiв. Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. На початок року вiдображено у балансi виробничих запасiв 1019,0 тис.грн., на кiнець року - 1122,0тис.грн.; незавершене виробництво на початок року - 17556,0 тис.грн., на кiнець року - 16265 тис.грн. готової продукцiї на початок року - 7,0 тис.грн., на кiнець року. 7,0 тис.грн.; товари - 4,0 тис.грн. на початок року та 4,0 тис.грн. - на кiнець року. Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2012 р. складає 1122 тис.грн.: Сировина та матерiали - 474 тис.грн., Паливо - 115 тис.грн., Будiвельнi матерiали - 132 тис.грн., Запаснi частини - 224 тис.грн., МСП - 125 тис.грн., МШП на складi - 52 тис.грн. Виробничнi запаси, на кiнець звiтного перiоду, порiвняно iз залишком на початок року зросли на 103 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. запасiв переданих у переробку, наданих у заставу, переданих на комiсiю не має. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Станом на 31.12.2012р. розмiр дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (стр. 161 балансу) складає 2104 тис.грн. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за строками непогашення: до 3-рокiв - 678тис.грн., до 12 мiсяцiв - 546тис.грн Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв нараховується 1 раз в рiк з використанням методу абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв та враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Станом на 31.12.2012р. резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги немає. Списання дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за рахунок резерву сумнiвних боргiв у звiтному роцi на сумму 80тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Товариства по розрахункам з бюджетом на початок та на кiнець року вiдсутня. На 31.12.2012р. стаття "Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв" складає 9 тис.грн. У процесi дiяльностi Товариства виникає поточна дебiторська заборгованiсть, яка пов'язана з реалiзацiєю товарiв, робiт та послуг. Протягом року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi збiльшилась на 33,0 тис.грн. (649,0 тис.грн. на початок року та 682,0 тис.грн. на кiнець року (розрахунки з iншими дебiторами рах.37, 63, 65, 66, 685 тощо). На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2012 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi ПАТ "Донрибкомбiнат". Проведений аналiз дебiторської заборгованостi дозволив визнати всю дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що значиться на балансi пiдприємства в сумi 2961,0 тис.грн. на початок року, та 2104,0 тис.грн. - на кiнець року, у складi активiв. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Станом на 31.12.2012р. грошовi кошти представленi: поточний рахунок в банку - 75 тис. грн., в касi пiдприємства - 71тис.грн На пiдприємствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз дати балансу внаслiдок яких-небудь обмежень. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. До iнших оборотних активiв у балансi вiднесенi залишки по рахунках та 644 "Податковий кредит", 377 "Розрахунки з iншими дебiторами", тощо (2352,0 тис.грн. на початок року та 10168,0 тис.грн. - на кiнець року). СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43193 тис.грн. Статутний капiтал подiлено на 34554688простих акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$ = 5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн Статутний капiтал 43193 тис. грн. переоцiнений 64 876 тис.грн. Сум капiталу в дооцiнках, як iнфляцiйний збуток складає 21 683 тис. грн.. Прийнято рiшення донарахувати Статутний капiтал Товариства у зв'язку з впливом iнфляцiйних процесiв в сумi 64 876 тис. грн. за рахунок фiнансового результату минулих перiодiв i вiдобразити суму переоцiнки першої емiсiї Статутного капiталу в стр.330 " Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Сума iнфляцiйного збитку склала 21 683 тис. грн., яка повинна бути вiдображена бухгалтерським проведенням Дебет Нерозподiлений прибуток Кредит Iнший додатковий капiтал ( сч.425). СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Инфляцiйнiй збиток переоцiнки Статутного капiталу 1 емiссiя 1999 г.,2001г. 21 683 до 2002р. (рах.425) Статутний капiтал 43 193 21 683 64 876 Стаття "Iнший додатковий капiтал" потребувала перекласифiкацiї. Зокрема залишок дооцiнок (iндексацiї) необоротних активiв, проведених до 2000 року, був виключений зi статтi "Iнший додатковий капiтал" i включений до складу статтi "Нерозподiлений прибуток" минулого року. СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Дооцiнка ОЗ до 2000р. 2 697 (2 697 ) 0 Емiсiйний дохiд 0 Придбання ОС 0 Дооцiнка ОЗ пiсля 2000р 0 Дооцiнка ОЗ 2011 р 0 Усього 2 697 ( 2 697) 0 Стаття "Нерозподiлений прибуток" (непокритий збиток)" вiдповiдно збiльшилася а саме: СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р (до 8-00) 31.12.2011р. (8-00-17-00) Нерозподiлений прибуток (21 849) 0 (21 849) Списання дооцiнки ОЗ до 2000р 0 2 697 2 697 Дооценка ОЗ на 31.12. 2011 р. 0 0 0 Витрати нематерiальних активiв 0 0 0 Списання дебiторської заборгованостi: iнфляцiйнiй збиток переоцiнки (21 683) (21 683) Уставного Капитала 1 -2эмиссий. до 2002р. Разом: (21 849) (18 986) (40 835) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). На звiтну дату сума довгострокових зобов'язань складає 6000 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду товариство має довгострокову заборгованiсть по непогашеному банкiвському кредиту (довгостроковий валютний кредит з банку "Акватек Лiмiтед" вiд 31.12.2003 р. Строк погашення до 31.12.2015р. у розмiрi - 2523,0 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду товариство має довгострокову заборгованiсть по непогашеному банкiвському кредиту ( з банку ЗАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування м. Донецьк вiд 17.03.2006 р. Строк погашення до 25.07.2015р. у розмiрi - 3477,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на звiтну дату склала 203 тис.грн., в т.ч. ТОВ "Вторснабгруп" - 25 тис.грн, ТОВ "Схiдноукраїнський центр" - 106 тис.грн., ЧП "Iванников" - 39 тис.грн., iншi - 33 тис.грн. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Так, була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, у зв"язку з чим зробленi коригування балансу станом на 31.12.2011 року. У результатi цього маються розбiжностi сальдо балансу на 31.12.2011 року та сальдо балансу на 01.01.2012 року, а саме: поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв (рядок 600) +166 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. поточнi зобов'язання за розрахунками з авансiв одержаних - вiдсутнi. Станом на 31.12.2012р. за статтею "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" заборгованiсть складає 62 тис. грн., в т.ч. податку на додану вартiсть - 33тис.грн., податку з доходiв фiзичних осiб - 29 тис.грн. Станом на звiтну дату за статтею "Поточнi зобов'язання з позабюджетних платежiв" заборгованiсть складає 4 тис.грн. У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" на звiтну дату вiдображена заборгованiсть на загальну суму 92 тис. грн. У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" вiдображена поточна заборгованiсть пiдприємства по оплатi працi в сумi 528 тис.грн. Поточнi зобов'язання по розрахункам з учасниками - вiдсутнi. У статтi "Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв" на звiтну дату вiдображена заборгованiсть на загальну суму 6848 тис. грн. У 2012 роцi була виявлена сума у розмiрi 6682 як подiї минулих рокiв. Товариство проводить процедури з уточнення цiєї фiнансово-господарської операцiї. Iншi поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi не включенi до iнших статей роздiлу балансу "Поточнi зобов'язання". Станом на 31.12.2012р. до статтi "Iншi поточнi зобов'язання" на загальну суму 65013 тис.грн. (заборгованiсть пiдприємства по реалiзованiй продукцiї 49646,0 тис. грн., за отриманi послуги 185,0 тис. грн., /рах.372, розрахунки с пiдзвiтними особами 2,0 тис. грн./рах. 685-розрахунки по виконавчим листам-10,0 тис.грн), рахунок 684 "Розрахунки по нарахованим процентам за кредит - 3317 тис. грн., та рах. 377/1 "Розрахунки з iншими дебiторами" - 11853,0 тис.грн в т.ч. Разовi покупцi - 396,0 тис. грн. ТОВ "Бiосила" - 24,0 тис. грн. ТОВ "Парламент" - 10339,0 тис. грн. ТОВ "ТК ДРК" - 5125,0 тис.грн ТОВ "ВторСнабГруп" - 55,0 тис.грн ТОВ "Iнтерсервiсстрой" - 8278,0 тис.грн ТОВ "Коронд" - 8307,0 тис.грн ТОВ "Реарпром" - 7889,0 тис.грн ТОВ "Еверест" - 7583,0 тис.грн ТОВ "КРАЙ-2" - 178,0 тис.грн ТОВ "Фудмаркет" - 570,0 тис.грн ФОП "Трандафилов" - 675,0 тис.грн. ПП "Волинко" - 24,0 тис.грн. ТОВ "Парламент" - 98,0 тис.грн. ТОВ "Торговая компанiя "ДРК" - 25,0 тис.грн. ТОВ "Грета" - 30,0тис.грн. Iншi- 3563,0тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович