ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 03.12 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 30763 0
Податок на додану вартість 015 5127 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 7 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 25629 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 24946 0
Валовий:
прибуток 050 683 0
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 629 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1599 0
Витрати на збут 080 3724 0
Інші операційні витрати 090 253 0
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 4264 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 4158 0
Інші доходи(1) 130 152 0
Фінансові витрати 140 735 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 131 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 820 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 820 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 820 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 34609 0
Витрати на оплату праці 240 9309 0
Відрахування на соціальні заходи 250 3944 0
Амортизація 260 1480 0
Інші операційні витрати 270 5576 0
Разом 280 54918 0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 34554688 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.02373 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Датою переходу Товариства на МСФЗ є початок дня 1 сiчня 2012 року. Першою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до МСФЗ буде вважатися звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". ДОХОДИ. Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi з полiтикою ТОВАРИСТВА не передбачено. У разi надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi товари та послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Склад статей доходiв у 2012 роцi має такий вигляд: Доход вiд реалiзацiї готової продукцiї (робiт, послуг) - 30763 тис.грн., Iншiй операцiйний доход - 629 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - доходи вiд операцiйної оренди активiв 11,0 тис.грн.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 618,0 тис. грн. ВИТРАТИ. Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12. Витрати по податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Склад витрат у 2012р.: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 24946 тис.грн. Виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг складається з: - прямих матерiальних витрат, - прямих витрат на оплату працi, - iнших прямих витрат, - виробничих накладних витрат. Адмiнiстративнi витрати - 1599 тис.грн., в т.ч. матерiальнi витрати - 118 тис. грн., витрати на оплату працi - 1077 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування - 78 тис. грн.,витрати на вiдрядження - 5 тис грн,послуги банку - 18 тис. грн., витрати на зв'зок - 29 тис. грн., пiдписка на перiодичнi видання - 4 тис.грн., канц.товари-12 тис.грн,послуги ЦОТ-3 тис.грн, обслуговування орг.технiки- 5тис.грн, паливо-мастильнi матерiали - 102тис.грн, вода та стоки - 5тис.грн, електроенергiя 128 тис.грн, професiйнi послуги 12тис.грн, страхування майна -3 тис. На звiтну дату у статтю "Витрати на збут" по рядку 080 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдриємством - втрати на утримання пiдроздiлiв збуту , доставку продукцiї споживачам-3724 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 090 в сумi 253,0 тис. грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства; сплаченi штрафи, пенi, неустойки господарської дiяльностi. У статтi "Iншi доходи" по рядку 130 в сумi 152,0 тис.грн. включенi доходи, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства - iншi - 152,0 тис.грн. (доходи вiд списання необоротних активiв) У статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 140 вiдображенi вiдсотки по банкiвському кредиту в сумi 735,0 тис.грн.; У статтi "Iншi фiнансовi витрати" по рядку 120 вiдображено додаток на додану вартiсть у сумi 4158,0 тис.грн. У статi "Iншi видрахування з доходу" по рядку 030 вiдображено повернута сума 7,0 тис.грн. У статтi "Iншi витрати" по рядку 160 вiдбитi збитки протягом поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi 131,0 тис.грн., у тому числi : собiвартiсть списаних необоротних активiв 131,0тис.грн.; Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi, розрахований згiдно правил податкового облiку та ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств", у 2012 роцi вiдсутнiй (Товариство - платник фiксованого сiльгоспподатку); Оголошенi та не виплаченi дивiденди за 2012 рiк на пiдприємствi вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович