ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" ЗА РIК, ЗАКIНЧИВШИЙСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ. (У тисячах українських гривень) 1. ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Опис про пiдприємство Найменування пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "ДОНРИБКОМБIНАТ" Пiдприємству надано iдентифiкацiйний 00476625 Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Товариства: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне. 84173 Органiзацiйно - правова форма пiдприємства - Публiчне акцiонерне товариство Основна дiяльнiсть - 03.22 ПРIСНОВОДНЕ РИБАЛЬСТВО 2. УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Мiжнародна криза ринкiв державного боргу, волатiльность фондового ринку i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх чинникiв i заходiв внутрiшнього характеру, що робляться урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн в податкову, юридичну i нормативну базу. Керiвництво вважає, що їм робляться всi необхiднi заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi i економiцi. 3. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА (а) Основнi принципи складання звiтностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") на основi iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових iнструментiв, якi були врахованi за справедливою вартiстю. Далi приводиться розкриття основних положень облiкової полiтики, на основi яких готувалася дана фiнансова звiтнiсть. Положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися по вiдношенню до всiх пiдставлених в звiтностi перiодiв, за винятком спецiально обумовлених випадкiв. Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "О внесеннi змiн до Закону України ''Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi''" вiд 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi (ПСБО); та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 от 09.12.2011 г "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку" вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5\188. Перше застосування МСБО/ МСФЗ З 01.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 " Перше застосування МСФЗ". Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ складається за 2012 рiк за станом на 31.12.2012 г. Порiвняльна iнформацiя буде надана за станом на 31.12.2013 року. Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. Порiвняльна iнформацiя представлена вiдносно одного попереднього перiоду - 2011 року. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та оцiнок, якi потрiбнi для приведення у вiдповiднiсть з МСФЗ. Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, виробляються у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. o Визнання пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям визнання згiдно з МСФЗ. o Усi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, справедливої вартостi. 5.4. ТОВАРИСТВО використовує вимога МСФЗ 1 про ретроспективному застосуваннi всiх стандартiв, що дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки не представляється можливим перерахунок ранiше iнформацiї. Для розумiння всiх iстотних коректив Балансу i Звiту про прибутки та збитки, Товариство представляє узгодження статей власного капiталу вiдповiдно до МСФЗ i ранiше застосовувалися правилами облiку П(С)БО на: o дату переходу 1 сiчня 2012 р.; o на дату останнього перiоду, для якого звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до ранiше застосовувалися П(С)БО. (на 1 сiчня 2011 р. i 31 грудня 2011 р.); o узгодження прибутку/збитку, показаного вiдповiдно до ранiше застосовувалися П(С)БО та згiдно з МСФЗ у звiтi про прибутки та збитки за останнiй перiод, коли застосовувався П(С)БО. В узгодженнi розмежовується змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику та виправлення помилок. Функцiональна валюта є українська гривня. Офiцiйний курс долара США по вiдношенню до української гривнi, встановлений Нацiональним Банком України, склав 7,9898 грн. i 7,9930 грн. за один долар США на 31 грудня 2011 р. та на 31 грудня 2012 р. вiдповiдно. Офiцiйний курс євро по вiдношенню до української гривнi, встановлений Нацiональним Банком України, склав 10,298053 грн. i 10,537172 грн. за один євро на 31 грудня 2011 р. та на 31 грудня 2012 р. вiдповiдно. b) Основнi засоби Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБ0 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу i чистої суми перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься в нерозподiлений прибуток, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Подальшi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв витрати на щоденне технiчне обслуговування i витрати на поточний ремонт. Цi витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесенi. У балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв признаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах . Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах. А саме : Балансовi рахунки Класи Групи Кiлькiсть та субрахунки в податкового рокiв бухгалтерскому облiку облiку корисного використання 103 Будiвлi 3 20 Споруди 3 15 Передавальнi пристрої 3 10 104 Машини i устаткування з них: 4 5 iнформацiйне устаткування 4 2 105 Транспортнi засоби 5 5 106 Iнструменти, прилади, iнвентар 6 4 109 Iншi основнi засоби 9 12 Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням вищезгаданих термiнiв корисного використання. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються в перебiгу їх корисного використання. Амортизацiю активу починати з мiсяця, наступного за мiсяцем в якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання. Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якою актив класифiкують як той, що мiститься для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство чекає отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється на рiвнi - 0. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в момент їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображувати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв". Основнi засоби, призначенi для продажу, i що вiдповiдають критерiям визнання, враховуються вiдповiдно до МСФЗ 5. (с) Резерви майбутнiх витрат i платежiв Резерви майбутнiх витрат i платежiв є нефiнансовими зобов'язаннями, з невизначеним термiном виконання або невизначенi по величинi. Резерви вiдбиваються, коли Товариство має поточне юридичне або узяте на себе добровiльне зобов'язання в результатi подiй, що сталися, i є вiрогiднiсть того, що для погашення цього зобов'язання буде потрiбно вибуття ресурсiв, що мiстять в собi майбутнi економiчнi вигоди, i iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму даного зобов'язання. Резерви визначаються i переоцiнюються на кожну звiтну дату i включаються у фiнансову звiтнiсть за очiкуваною чистою приведеною вартiстю з використанням ставок дисконтування, застосовних до Товариства, якi вiдображають поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i специфiчнi ризики, властивi зобов'язанню. Товариство визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. (d) Податкова позицiя Податкова позицiя Товариства (потенцiйнi податковi витрати i активи) оцiнюється керiвництвом за станом на кожну звiтну дату. Зобов'язання по податку на прибуток признаються в сумах найбiльш вiрогiдних бути пiдтвердженими в разi їх заперечування податковими органами, на основi iнтерпретацiї поточного податкового законодавства. Зобов'язання по пенi, штрафам i податкам, окрiм податку на прибуток, за станом на звiтну дату признаються вiдповiдно до найбiльш вiрогiдної оцiнки керiвництва майбутнiх витрат по цих податках. (e) Товарно-матерiальнi запаси Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням, з переробкою i iншi витрати, якi понесенi при доставцi запасiв до їх нинiшнього мiсця розташування i приведення їх в належний стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi щорiчних "Розрахункiв нормативiв для розподiлу загальновиробничих витрат", де за основу береться фактична сума понесених постiйних i змiнних витрат i дiлиться пропорцiйно матерiальним витратам. Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображається у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається на Товариствi застосовується попередiльний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi в один передiл по кожному основному цеху. По допомiжним цехам застосовується позамовний метод облiку витрат. (Виняток становить виробництво теплоенергiї, стиснутого повiтря, оборотної води, де застосовується попередiльний метод облiку витрат). Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати в розмiрi фактичних витрат, що обчислюються як рiзниця мiж загальною сумою витрат на виробництво поточного перiоду, включаючи вартiсть незавершеного виробництва на початок звiтного перiоду i собiвартостi придатної продукцiї, обчисленої з урахуванням ступеня готовностi незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду. Запаси, готову продукцiю, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, на пiдставi актiв комiсiї визначати нелiквiдними i списувати за балансовою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини i матерiалiв, готової продукцiї, палива, запасних частин, МБП, товарiв та iнших запасiв здiйснювати за iдентифiкованою собiвартiстю. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi визначається за окремими найменуваннями. (f) Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках в банках, розмiщенi до запитання або на термiн менше трьох мiсяцiв, якi на думку керiвництва Товариства на момент внесення на банкiвський рахунок в найменшiй мiрою схильнi ризикам зниження справедливої вартостi i невиконання зобов'язань. (g) Податок на прибуток Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдкладений податки i визнаються в прибутку або збитку за рiк. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний i попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до винятку, iснуючого для первiсного визнання, вiдкладенi податки не визнаються у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаними iз об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдкладеного податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду i застосування яких очiкується в перiод вiдновлення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. (h) Операцiї, вираженi в iноземнiй валютi Функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України - українська гривня ("грн.") Грошовi активи та зобов'язання переводяться у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним Банком України (НБУ) на вiдповiднi звiтнi дати. Прибутки та збитки, що виникають при здiйсненнi розрахункiв i перерахунку грошових активiв та зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ на кiнець року, вiдображаються у прибутку або збитку як фiнансовi доходи чи витрати. Перерахунок за курсом на кiнець року не проводиться вiдносно негрошових статей балансу, вимiрюваних за iсторичною вартiстю. (i) Податок на додану вартiсть (ПДВ) Податок на додану вартiсть, що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi до бюджету на бiльш ранню з двох дат: (а) дату отримання сум авансiв вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, в загальному випадку пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку проти ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї, пiсля отримання рахунку-фактури продавця. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-основi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi в складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. (j) Визнання доходу Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання в вiдповiдностi з МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою Товариства не передбачено. У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту та вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу нарахування. (k) Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi для продажу. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за собiвартiстю. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. (l) Передоплата Передоплата вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн одержання товарiв або послуг, що вiдносяться до неї, перевищує один рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Сума передоплати за придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом i наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. Iнша передоплата списується на прибуток або збиток при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до неї. Якщо мається ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутку або збитку за рiк. (m) Знецiнення активiв Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариства визначається наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якiй дiє Товариство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, що негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. Специфiка дiяльностi Товариства припускає враховувати всi види дiяльностi як Одиницi, що генерують грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. (n) Витрати за позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. При наявностi у Товариства позик (непогашених боргових зобов'язань), безпосередньо не пов'язаних iз створенням квалiфiкацiйного активу, розмiр фiнансових витрат, що пiдлягають включенню до собiвартостi квалiфiкацiйного активу (капiталiзацiї), визначається як добуток середньозваженої суми витрат (iнвестицiй) на створення даного активу (з урахуванням витрат на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, включаючи ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати) i норми капiталiзацiї фiнансових витрат. Капiталiзацiя фiнансових витрат здiйснюється тiльки протягом перiоду створення квалiфiкацiйного активу та припиняється, коли актив готовий до використання у запланованих цiлях або для продажу. Пiсля здiйснення в бухгалтерському облiку записiв Дт 10, 12 - Кт 15 або Дт 26; 20 - Кт 23 - фiнансовi витрати вже не можуть бути капiталiзованi, а пiдлягають списанню на витрати дiяльностi пiдприємства. (o) Пенсiйнi зобов'язання В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює виплати в Державний пенсiйний фонд України вiдносно своїх спiвробiтникiв. Обов'язковi виплати в Державний пенсiйний фонд представляють собою пенсiйний план iз встановленими внесками та списуються на витрати в момент їх здiйснення i включаються до статтi "Витрати на соцiальнi заходи" у складi собiвартостi. (p) Негрошовi операцiї Негрошовi операцiї облiковуються за справедливою вартiстю активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Негрошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, а також вiд операцiйної дiяльностi являють собою реальнi грошовi потоки. (g) Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть Заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується за фактом виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. (i) Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторговf (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - до 3-х мiсяцiв; - вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Резерв сумнiвних боргiв формувати 1 раз на рiк на дату балансу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дiсконтiрованої вартостi. (s) Статутний капiтал Статутний капiтал включає в собi внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як капiтал в дооцiнках. За вимогами МСФЗ 29 при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiйної економiки). У 2012 роцi цi вимоги було виконано та збиток вiд переоцiнки першої емiсiї та другої емiсiї Статутного капiталу Товариство вiдобразило у стр.330 "Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. (t) Дивiденди Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Загальними Зборами акцiонерiв. (u) Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй Нижче наведенi стандарти та iнтерпретацiї, якi обов'язковi для прийняття до облiку Товариством щодо звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2011 року i пiзнiше стосовно його дiяльностi. (А) Стандарти, поправки та iнтерпретацiї, введенi в дiю з 1 сiчня 2011 р. або пiсля цiєї дати Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" (випущена в листопадi 2009р., застосовується до рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати). Стандарт МСФЗ (IAS) 24 був переглянутий в 2009 р. в результатi чого: (а) було спрощене визначення поняття пов'язаної сторони, внесена яснiсть в його передбачуване значення i усуненi невiдповiдностi; та (б) частково було представлено звiльнення вiд вимог розкриття iнформацiї для державних компанiй. Застосування цiєї поправки не зробило iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у травнi 2010р. та вступають в силу з 1 сiчня 2011р.). Зазначенi поправки мiстять низку суттєвих змiн i пояснень в наступних стандартах i iнтерпретацiях: у стандарт МСФЗ (IFRS) 1 були внесенi наступнi змiни: - компанiї, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, можуть в якостi "умовної вартостi" окремих об'єктiв основних засобiв або нематерiальних активiв використовувати їх балансову вартiсть, за якою вони облiковувались вiдповiдно до ранiше застосовувалися ПСБО, - "умовна вартiсть" основних засобiв, що виникає при переоцiнцi, тепер поширюється i на переоцiнку, проведену протягом перiоду, включеного до першої фiнансової звiтностi за МСФЗ; - якщо компанiя, вперше застосовує МСФЗ, змiнює свою облiкову полiтику або порядок використання виняткiв, дозволених в стандартi МСФЗ (IFRS) 1, вона зобов'язана при складаннi першої рiчної звiтностi за МСФЗ пояснити дану змiну. В стандарт МСФЗ (IFRS) 3 були внесенi наступнi змiни:- встановлюється вимога проводити оцiнку за справедливою вартiстю (у тому випадку, якщо iншi стандарти МСФЗ не вимагають оцiнки на цiй основi) частки участi, що не забезпечує контроль, яка бiльше не є поточною часткою участi або не дає її власниковi права на пропорцiйну частку чистих активiв у разi лiквiдацiї; - мiститься вимога з облiку придбаних при обє'днаннi компанiй програм виплат, заснованих на акцiях, в придбанiй компанiї, якi не були змiненi або були добровiльно змiненi в результатi об'єднання компанiй i Угоди, що передбачають умовну винагороду, що виникає в результатi об'єднання бiзнесу з датою придбання, що передує датi початку застосування МСФЗ (IFRS) 3 (випущеного в 2008 роцi), необхiдно враховувати в вiдповiдно до вимог попередньої версiї МСФЗ (IFRS) 3; Поправки до стандарту МСФЗ (IFRS) 7 роз'яснюють деякi вимоги до розкриття iнформацiї, зокрема: - зроблений особливий акцент на ув'язцi кiлькiсної та якiсної iнформацiї, що стосується характеру i розмiру фiнансових ризикiв, - знято вимогу про розкриття балансової вартостi фiнансових активiв, умови за якими були переглянутi в результатi переговорiв, i якi в iншому випадку вже вiдносилися б до категорiї прострочених або знецiнених, - вимога про розкриття справедливої вартостi заставного забезпечення замiнена бiльш загальною вимогою про розкриття його фiнансового впливу, i - роз'яснюється, що органiзацiя повинна розкривати суму забезпечення, на яке звернене стягнення, на звiтну дату, а не суму забезпечення, наданого органiзацiї за звiтний перiод; Поправка до МСФЗ (IAS) роз'яснює вимоги до надання та змiстом Звiту про змiни у капiталi; МСФЗ (IAS) 27 - поправки до МСФЗ (IAS) 21, МСФЗ (IAS) 28 i МСБО (IAS) 31, що випливають з перегляду МСФЗ (IAS) 27 в 2008 роцi, застосовуються на перспективнiй основi; Поправка до МСФЗ (IAS) 34 наводить додатковi приклади значних фактiв господарської дiяльностi та операцiй, що викликають необхiднiсть розкриття в промiжнiй скороченiй фiнансової звiтностi, включаючи перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, змiни в класифiкацiї фiнансових активiв або умов ведення бiзнесу, або економiчних умов, що впливають на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв компанiї; та поправка до ПКI (IFRIC) 13 роз'яснює порядок вимiрювання справедливої вартостi заохочувальних пiльг. Застосування цих поправок не зробило iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Iншi переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що дiють в даний час. ПКI (IFRIC) 19 "Погашення фiнансових зобов'язань пайовими iнструментами", поправки до МСФЗ IAS 32 щодо класифiкацiї певних прав на випуск акцiй, класифiкацiя в ПКI (IFRIC) 14 Стандарт МСФЗ (IAS) 19 "Обмеження за вартiстю активу за пенсiйним планом зi встановленими виплатами, мiнiмальнi вимоги до фiнансування та їх взаємозв'язок ", що стосуються добровiльних авансових платежiв внескiв за пенсiйними планами, щодо яких дiють мiнiмальнi вимоги до фiнансування. Цi стандарти i iнтерпретацiї не зробили впливу на фiнансову звiтнiсть. Стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково: Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", що вiдносяться до сильної гiперiнфляцiї та усунення фiксованих дат за певними винятками; поправка до МСФЗ IAS 12 "Податок на прибуток", яке передбачає введення допущення про те, що вартiсть iнвестицiйного майна, яка облiковується за справедливою вартiстю, повнiстю вiдшкодовується за рахунок продажу. c) Стандарти, змiни та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не прийнятi Товариством ранiше. o МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти": Класифiкацiя та оцiнка. Стандарт МСФЗ (IFRS) 9, випущений в листопадi 2009р. замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. У стандарт МСФЗ (IFRS) 9 були внесенi подальшi змiни в жовтнi 2010р. щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань, i в груднi 2011р. в частинi (i) перенесення дати набуття чинностi по рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2015р. i (ii) розкриттю додаткової iнформацiї. Застосування цього стандарту не повинно мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. o МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю", (випущений в травнi 2011р. та застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати) спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть , так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї i джерел вимiрювання справедливої вартостi. Застосування даного стандарту не повинно мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. o Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (випущенi в червнi 2011р., застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012р. або пiсля цiєї дати), змiнює порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд . Згiдно змiнi компанiї зобов'язанi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки i збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iншому сукупному прибутку". Товариство припускає, що змiнений стандарт внесе змiни до Подання фiнансової звiтностi, але не матиме впливу на оцiнку операцiй i сум. o Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" (випущений в червнi 2011р., Застосовується до перiодiв, якi розпочалися з 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати), вносить значнi змiни в порядок визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Вiдповiдно до стандарту потрiбне визнання всiх змiн у зобов'язаннi за пенсiйним планом зi встановленими виплатами, у разi їх виникнення, наступним чином: (i) вартiсть послуг i чиста величина вiдсотка в прибутку або збитках; та (ii) переоцiнка iншого сукупного доходу. Застосування даного стандарту не повинно мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. o Розкриття iнформацiї - Взаєморозрахунки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 (випущенi в груднi 2011р. Та застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Змiна включає вимогу розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити результат можливого впливу угод про взаєморозрахунки, включаючи право залiку взаємних вимог. Дана змiна вплине на розкриття iнформацiї, але не вплине на вимiр i визнання фiнансових iнструментiв. o Взаєморозрахунки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Поправки до МСФЗ (IAS) 32 (випущенi в груднi 2011р. nа застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014р.). Ця поправка включає вимоги по застосуванню стандарту МСФЗ (IAS) 32 в частинi розбiжностей, встановлених при застосуваннi деяких критерiїв для взаєморозрахункiв. Вона включає пояснення значення "на поточний момент має юридично закрiплене право на залiк", i що деякi системи розрахунку на брутто-основi можуть бути розглянутi як еквiвалентнi системi на нетто-основi. Застосування даного стандарту не повинно мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 4. КЛЮЧОВI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi впливають на вiдбиванi у фiнансовiй звiтностi суми та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, окрiм вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi чинять найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: Податкове законодавство. Податкове валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень. Строки корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини строку корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiвання, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання в системi МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що грошi мають тимчасову вартiсть (тобто поточна вартiсть майбутнiх фiнансових потокiв може iстотно вiдрiзнятися вiд їх номiнальної вартостi), для забезпечення порiвнянностi фiнансової звiтностi являється необхiднiсть в дисконтуваннi. Дисконтування - це приведення майбутнiх грошових потокiв до поточного перiоду з урахуванням змiни вартостi грошей з плином часу. Ставка дисконтування вiдповiдає процентнiй ставцi, за якою пiдприємство могло б отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах (" КЗ 64 Керiвництва з застосування МСБО 39). Вибiр кiлькостi i суми векселiв до дисконтування проводиться на пiдставi судження керiвництва, що базується на динамiцi викупу векселiв. 5. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Дiяльнiсть Товариства схильна до впливу рiзних ризикiв, включаючи ринковi ризики (ризик змiни обмiнного курсу, ризик впливу змiн процентних ставок на справедливу вартiсть i грошовi потоки), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна полiтика Товариства по управлiнню ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв на фiнансовi результати Товариства. 6. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ З РОЗБИВКОЮ ЗА КАТЕГОРIЯМИ Активи, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 01 сiчня 2012р. Станом на 31 грудня 2012р. Поточнi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 222 146 Короткострокова дебiторська заборгованiсть, у тому числi: 5962 12 963 Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги 2961 2104 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 649 682 Iншi оборотнi активи 2352 10 168 Довгостроковi активи Довгострокова дебiторська заборгованiсть 43 075 0 Зобов'язання, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 01 сiчня 2012р. Станом на 31 грудня 2012р. Поточнi зобов'язання 54 951 72 750 Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 350 203 Поточнi зобов'язання за рахунками: З одержаних авансiв 0 0 З бюджетом 117 62 З позабюджетних платежiв 4 4 Зi страхування 193 92 З оплати працi 567 528 З учасниками 0 0 Iз внутрiшнiх розрахункiв 169 6848 Iншi поточнi зобов'язання 53 717 65 013 Довгостроковi зобов'язання 6000 6000 Кредити банкiв 3 477 3 477 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 2 523 2 523 РАЗОМ 60 951 78 750 7. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Найменування показника Станом на 01 сiчня 2012р. Станом на 31 грудня 2012р. В нацiональнiй валютi 222 146 У т. ч. в касi 19 71 ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Найменування показника Станом на 01 сiчня 2012р. Станом на 31 грудня 2012р. Фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5962 12963 Нефiнансовi активи Переплата по податках i зборам крiм податку на прибуток 0 0 Заборгованiсть Фондiв соцiального страхування з розрахунками по листам тимчасової непрацездатностi 0 0 8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Найменування показника Станом на 01 сiчня 2012р. Станом на 31 грудня 2012р. Сировина i матерiали 378 474 Паливо 123 115 Будiвельнi матерiали 130 132 Товари 4 4 Запаснi частини 184 224 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 119 52 Матерiали сiльськогосподарського призначення 85 125 Незавершене виробництво 17556 16 265 Готова продукцiя 7 7 Разом 18586 17 398 10. ОСНОВНI ЗАСОБИ Первiсна вартiсть на 31 грудня 2011 р. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 59297 Машини та обладнання 2003 Транспортнi засоби 2335 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 222 Iншi основнi засоби 5015 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 233 Разом 69105 Надiйшло за 2012 рiк Будинки, споруди та передавальнi пристрої 365 Машини та обладнання 195 Транспортнi засоби 89 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 39 Iншi основнi засоби 166 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 16 Разом 870 Вибуло за рiк Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1374 Машини та обладнання 203 Транспортнi засоби 109 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 58 Iншi основнi засоби 108 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 42 Разом 1894 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2012 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 58289 Машини та обладнання 1997 Транспортнi засоби 2316 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 203 Iншi основнi засоби 5068 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 208 Разом 68081 Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2011р. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 47753 Машини та обладнання 1678 Транспортнi засоби 1817 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 163 Iншi основнi засоби 336 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 193 Разом 51940 Нараховано амортизацiї за 2012 рiк Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1056 Машини та обладнання 35 Транспортнi засоби 91 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 22 Iншi основнi засоби 214 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 Разом 1448 Вибуло за 2012рiк Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1195 Машини та обладнання 203 Транспортнi засоби 108 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 50 Iншi основнi засоби 39 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 41 Разом 1636 Накопичена амортизацiя на 31 грудня 2012р. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 47614 Машини та обладнання 1510 Транспортнi засоби 1800 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 135 Iншi основнi засоби 511 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 182 Разом 51752 Залишкова вартiсть на 31 грудня 2011р. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11544 Машини та обладнання 325 Транспортнi засоби 518 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 59 Iншi основнi засоби 4679 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 40 Разом 17165 Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012р. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 10675 Машини та обладнання 487 Транспортнi засоби 516 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 68 Iншi основнi засоби 4557 Бiблiотечнi фонди Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 26 Разом 16239 9. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Наводимо перелiк основних кредиторiв, станом на 31.12.11р. та 31.12.12р., в тис. грн. Найменування На 31.12.2011р. На 31.12.2012р. Разовi покупцi 1153 396 ТОВ "Бiосила" 24 24 ТОВ "Парламент" 10339 10339 ТОВ ТК "Донрибкомбiнат" 5125 5125 ТОВ "ВторСнабГрупп" 55 55 ТОВ "Iнтерсервiсстрой" 8278 8278 ТОВ "Коронд" 8307 8307 ТОВ "РЕАРПРОМ" 7889 7889 ТОВ "Фоззi-Фуд" 525 - ТОВ "Фудмаркет" 400 570 ТОВ "Край-2" - 178 ФОП "Трандафiлов Є.А." - 675 ПП "Волинко В.М." - 24 ТОВ "Еверест" 7583 7583 iншi 4039 15570 ВСЬОГО: 53717 65013 Найменування показника станом на 31 грудня 2011р. станом на 31 грудня 2012р. Фiнансовi iнструменти Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 743 185 Заборгованiсть за вiдсотками до сплати 2922 11853 Iнша кредиторська заборгованiсть 3007 3536 Нефiнансовi iнструменти Аванси отриманi - - Забезпечення виплат персоналу - - Заборгованiсть з оплати працi 567 528 10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА IНШI НАЛОГОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Податки до сплати крiм податку на прибуток включають наступне: Найменування показника станом на 31 грудня 2011р. станом на 31 грудня 2012р. Податок на додану вартiсть 41 33 Плата за землю - - Збiр за спецiальне використання води - - Екологiчний податок - - Податок на доходи фiзичних осiб 76 29 Єдиний соцiальний внесок 197 100 11.РЕЗЕРВИ Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. 14.КАПIТАЛ Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43193 тис.грн. Статутний капiтал подiлено на 34554688простих акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$ = 5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн Статутний капiтал 43193 тис. грн. переоцiнений 64 876 тис.грн. Сум капiталу в дооцiнках, як iнфляцiйний збуток складає 21 683 тис. грн.. Прийнято рiшення донарахувати Статутний капiтал Товариства у зв'язку з впливом iнфляцiйних процесiв в сумi 64 876 тис. грн. за рахунок фiнансового результату минулих перiодiв i вiдобразити суму переоцiнки першої емiсiї Статутного капiталу в стр.330 " Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Сума iнфляцiйного збитку склала 21 683 тис. грн., яка повинна бути вiдображена бухгалтерським проведенням Дебет Нерозподiлений прибуток Кредит Iнший додатковий капiтал ( сч.425). СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Инфляцiйнiй збиток переоцiнки Статутного капiталу 1 емiссiя 1999 г.,2001г. 21 683 до 2002р. (рах.425) Статутний капiтал 43 193 21 683 64 876 Стаття "Iнший додатковий капiтал" потребувала перекласифiкацiї. Зокрема залишок дооцiнок (iндексацiї) необоротних активiв, проведених до 2000 року, був виключений зi статтi "Iнший додатковий капiтал" i включений до складу статтi "Нерозподiлений прибуток" минулого року. СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Дооцiнка ОЗ до 2000р. 2 697 (2 697 ) 0 Емiсiйний дохiд 0 Придбання ОС 0 Дооцiнка ОЗ пiсля 2000р 0 Дооцiнка ОЗ 2011 р 0 Усього 2 697 ( 2 697) 0 Стаття "Нерозподiлений прибуток" (непокритий збиток)" вiдповiдно збiльшилася а саме: СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р (до 8-00) 31.12.2011р. (8-00-17-00) Нерозподiлений прибуток (21 849) 0 (21 849) Списання дооцiнки ОЗ до 2000р 0 2 697 2 697 Дооценка ОЗ на 31.12. 2011 р. 0 0 0 Витрати нематерiальних активiв 0 0 0 Списання дебiторської заборгованостi: iнфляцiйнiй збиток переоцiнки (21 683) (21 683) Уставного Капитала 1 -2эмиссий. до 2002р. Разом: (21 849) (18 986) (40 835) 16. ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Найменування показника За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв в межах митної територiї України 629 Дохiд вiд реалiзацiї послуг 25629 РАЗОМ 26258 17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНИХ ПОСЛУГ Найменування показника За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. Матерiальнi витрати (за вирахуванням вартостi зворотнiх вiдходiв) 7344 Витрати на оплату працi 6001 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2331 Амортизацiя 727 Витрати на газ - Витрати на воду та каналiзацiю (з урахуванням податку за спецiальне водокористування) 2952 Витрати на електроенергiю 1338 Послуги стороннiх органiзацiй 4253 Разом собiвартiсть реалiзованих послуг 24946 18. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧI ВИТРАТИ Загальновиробничi витрати, вiднесенi до собiвартостi реалiзованої продукцiї у перiодi їх виникнення 6713 19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ Склад адмiнiстративних витрат наведений у таблицi: Найменування показника За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. Матерiальнi витрати (за вирахуванням вартостi зворотнiх вiдходiв) 1861 Витрати на оплату працi 1333 Вiдрахування на соцiальнi заходи (включаючи виплату пiльгових пенсiй) - Амортизацiя - Витрати на газ, вiднесенi до складу адмiнiстративних витрат - Витрати на воду та каналiзацiю (з урахуванням податку за спецiальне водокористування) - Витрати на електроенергiю - Iншi витрати, що увiйшли до складу адмiнiстративних витрат (податки та збори, послуги стороннiх органiзацiй тощо) 530 Разом адмiнiстративнi витрати 3724 20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ Найменування показника За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. Дохiд вiд реалiзацiї виробничiх запасiв 629 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - Iншi - РАЗОМ 629 22.IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ Найменування показника За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 5 Визнанi штрафи, пенi, неустойки 77 Iншi 171 РАЗОМ 253 20. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА IНШI РИЗИКИ (a) Податки Податкове законодавство України, чинне або те, що по сутi вступило в силу на кiнець звiтного перiоду, допускають можливiсть рiзних тлумачень в застосуваннi до операцiй та дiяльностi Товариства. У зв'язку з цим податковi позицiї, визначенi керiвництвом, i офiцiйна документацiя, що об'рунтовує податковi позицiї, можуть бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик перевiрок операцiй, що не мають чiткого економiчного об'рунтування або виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимоги податкового законодавства. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. За певних обставин перевiрка може поширюватися на бiльш раннi перiоди. Податковi перiоди залишаються вiдкритими для податкових перевiрок з боку влади стосовно податкiв протягом трьох календарних рокiв, що передують року проведення перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалi перiоди. Українське законодавство в сферi трансфертного цiноутворення, яке набрало чинностi в поточному перiодi, застосовується перспективно до нових операцiй з 1 сiчня 2013 року. Нове законодавство вводить значнi вимоги до звiтностi та документацiї. Українське законодавство в сферi трансфертного цiноутворення, що застосовується до операцiй, здiйснених 31 грудня 2012 або ранiше, також передбачає право податкових органiв на здiйснення коригувань при трансферному цiноутвореннi i нарахування додаткових податкових зобов'язань за всiма контрольованим операцiям у разi, якщо рiзниця мiж цiною операцiї та ринкової цiною перевищує 20%. Контрольованi операцiї включають угоди мiж взаємозалежними сторонами згiдно визначенню, що мiститься в Податковому кодексi України, всi мiжнароднi операцiї (незалежно вiд того, здiйснюються вони мiж незалежними або пов'язаними сторонами), угоди, при яких цiни, використовуванi одним i тим же платником податку за аналогiчними операцiями, вiдрiзняються бiльш нiж на 20% протягом короткого перiоду часу, а також бартернi операцiї. Iснують значнi труднощi в тлумаченнi та застосуваннi законодавства у сферi трансфертного цiноутворення. Будь iснуюче рiшення судових органiв може бути використане як керiвництво, але при цьому не має обов'язкової юридичної сили при прийняттi рiшень iншими судовими органами чи судовими органами бiльш високої iнстанцiї в майбутньому. (b) Судовi позови Товариство є суб'єктом, або стороною в рядi судових розглядiв, що виникають в ходi здiйснення дiяльностi. На думку керiвництва, не iснує поточних судових розглядiв або позовiв, якi можуть зробити iстотний вплив на результати дiяльностi або фiнансове становище Товариства. 21.ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ Пов'язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi того факту чи є сторони пов'язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж непов'язаними сторонами. У рамках поточної дiяльностi Товариство не здiйснювало суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами. 22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Iстотних подiй для розкриття не вiдбулося.

д/н

д/н

д/н