ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 03.12 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 31395 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 37 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 46 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (11068) (0)
Авансів 095 (426) (0)
Повернення авансів 100 (609) (0)
Працівникам 105 (7367) (0)
Витрат на відрядження 110 (67) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (141) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (0) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (5583) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (6293) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -76 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -76 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -76 0
Залишок коштів на початок року 410 222 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 146 0

Примітки: Датою переходу Товариства на МСФЗ є початок дня 1 сiчня 2012 року. Першою фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до МСФЗ буде вважатися звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно до Листа Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Держаної служби статистики України вiд 07.12.2011р., п. 7 "У разi, якщо дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р.: у фiнансовiй звiтностi за звiтнi перiоди 2012 р. не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу)". Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 непрямим методом. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. За статтею "Iншi надходження" (стр. 80) вiдображено отримання грошових коштiв на загальну сумму 46 тис.грн., у т.ч.: за лiкарнянi - 13тис.грн, оплата за воду i електроенергiю вiд субабонентiв - 12тис.грн, повернення коштiв вiд пiдзвiтних осiб - 11тис.грн, повернення кредиторської заборгованостi -10тис.грн. Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином: Грошовi кошти 31 грудня 2012 року Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 146 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках Всього 146


Керівник

 

(підпис)

Стовбинський Вiктор Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович