ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 03.12 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 43193 0 0 21683 0 -40835 0 0 24041
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 43193 0 0 21683 0 -40835 0 0 24041
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -820 0 0 -820
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -820 0 0 -820
Залишок на кінець року 300 43193 0 0 21683 0 -41655 0 0 23221

Примітки: Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43193 тис.грн.Статутний капiтал подiлено на 34554688простих акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$ = 5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн Статутний капiтал 43193 тис. грн. переоцiнений 64 876 тис.грн. Сум капiталу в дооцiнках, як iнфляцiйний збуток складає 21 683 тис. грн.. Прийнято рiшення донарахувати Статутний капiтал Товариства у зв'язку з впливом iнфляцiйних процесiв в сумi 64 876 тис. грн. за рахунок фiнансового результату минулих перiодiв i вiдобразити суму переоцiнки першої емiсiї Статутного капiталу в стр.330 " Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Сума iнфляцiйного збитку склала 21 683 тис. грн., яка повинна бути вiдображена бухгалтерським проведенням Дебет Нерозподiлений прибуток Кредит Iнший додатковий капiтал ( сч.425). СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Инфляцiйнiй збиток переоцiнки Статутного капiталу 1 емiссiя 1999 г.,2001г. 21 683 до 2002р. (рах.425) Статутний капiтал 43 193 21 683 64 876 Стаття "Iнший додатковий капiтал" потребувала перекласифiкацiї. Зокрема залишок дооцiнок (iндексацiї) необоротних активiв, проведених до 2000 року, був виключений зi статтi "Iнший додатковий капiтал" i включений до складу статтi "Нерозподiлений прибуток" минулого року. СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р Дооцiнка ОЗ до 2000р. 2 697 (2 697 ) 0 Емiсiйний дохiд 0 Придбання ОС 0 Дооцiнка ОЗ пiсля 2000р 0 Дооцiнка ОЗ 2011 р 0 Усього 2 697 ( 2 697) 0 Стаття "Нерозподiлений прибуток" (непокритий збиток)" вiдповiдно збiльшилася а саме: СТАН на 31.12.2011р. трансформацiя на 01.01.2012 р (до 8-00) 31.12.2011р. (8-00-17-00) Нерозподiлений прибуток (21 849) 0 (21 849) Списання дооцiнки ОЗ до 2000р 0 2 697 2 697 Дооценка ОЗ на 31.12. 2011 р. 0 0 0 Витрати нематерiальних активiв 0 0 0 Списання дебiторської заборгованостi: iнфляцiйнiй збиток переоцiнки (21 683) (21 683) Уставного Капитала 1 -2эмиссий. до 2002р. Разом: (21 849) (18 986) (40 835)


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович