ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); У 1933 роцi в поймах малих рiчок Гола Долина та Маячка було засноване карпове ставкове рибне господарство, яке входило до складу всеукраїнської коперативної спiлки "Вукоптспiлка". За роки Великої Вiтчизняної вiйни господарство було цiлком знищено. Пiсля визволення Донецької областi у 1943 роцi почалося його вiдновлення i з господарською дiяльнiстю його було перейменовано в рибно-качкове господарство. З 1954 по 1960 роки була проведена реконструкцiя i господарство було перетворене в Донецький дослiдно-показовий рибний комбiнат, який увiйшов до складу Головного Управлiння рибного господарства внутрiшнiх водоймищ УРСР. У 1970 роцi в зв'язку з нагородою /Постанова ЦК КПРС, Президiї Верховної Ради СРСР, ВЦСПС № 232 вiд 07.04.70 р./ перейменовано у Донецький ордена Трудового Червоного Прапора дослiдно-показовий виробничий рибний комбiнат. З листопада 1992 року розпорядженням № 305 Слов'янська районна державна адмiнiстрацiя зареєструвала органiзацiю орендарiв Донецького обласного рибкомбiнату. Розпорядженням № 13 вiд 13.11.1995 р Слов'янської районної адмiнiстрацiї орендне пiдприємство "Донрибкомбiнат" перереєстроване в Державне сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство "Донрибкомбiнат". Розпорядженням Слов'янської райдержадмiнiстрацiї № 600 вiд 19.09.96 р. державне сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство "Донрибкомбiнат" перереєстроване в колективне сiльськогосподарське пiдприємство "Донрибкомбiнат", а з 22.01.1999 року розпорядженням № 36 Слов'янської райдержадмiнiстрацiї КСРП "Донрибкомбiнат" перетворене в Вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року було ухвалено рiшення Про приведення органiзацiйно-правової форми Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 12 березня 2012 року, вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" було перетворене в публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат". Iнших змiн у звiтному роцi не вiдбувалось.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" у своєму складi не має дочiрнiх пiдприємств. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств. ПАТ "Донрибкомбiнат" включає рибгоспи "Олександрiвка", "Краснолиманський", "Нiтрiус", "Червона Долина", "СловТЕС", "Миронiвка", Маячка", рибучасток "Клебан-Бик", ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, сiльгоспвiддiлення. Р/г "Олександрiвка" знаходиться у Олександрiвському р-нi Донецької областi i займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площi 725 га нагульних ставкiв та 323 га виросних ставкiв. Рiчний обсяг виробництва товарної риби 1664 тон. рибопосадкового матерiалу 115,2 штук. Р/г "Маячка" знаходиться у Олександрiвському районi с. Львiвка Донецької областi, займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 350,7 га, виросних 97,4 га. Рiчний обсяг виробництва 369,5 тон товарної риби, 477,1 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Краснолиманський" розташований у Краснолиманськоиу районi с. Кiровськ Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 442 га, виросних 227 га. Рiчний обсяг виробництва 253,1 тон товарної риби, 2139,3тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Нiтрiус" знаходиться у Краснолиманському р-нi с. Новоселiвка Донецької областi.Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 78 га, виросних 318,5 га. Рiчний обсяг виробництва 57,3 тон товарної риби, 1790,8 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Червона Долина" знаходиться с. Мирне Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 432,4 га, виросних 274,5 га. Рiчний обсяг виробництва 482,0 тон товарної риби, 1317,5 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Рибучасток "СловТЕС" знаходиться в с. Райгородок Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховища /товстолоб, короп/. Водосховище Слов ТЕС 65,4 га виросних .Вилов 0 тон риби, вирощується 872,4 тис.штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Миронiвка" знаходиться у Дебальцiвському р-нi Донецької областi смт. Миронiвка. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховищ /товстолоб, короп/. Водосховище Миронiвської ТЕС - 420 га. Виловлює 34,06 тон риби. Ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, знаходяться в Слов'янському районi, с. Мирне. В цеху переробки ведеться переробка риби. Пiдсобне сiльське господарство має 800,86 га сiльськогосподарських угiдь. на яких вирощуються зерновi культури: пшениця, ячмiнь, соняшник. Протягом всього перiоду iснування пiдприємства змiн напрямкiв його дiяльностi не вiдбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; ПАТ "Донрибкомбiнат" дотримується такої кадрової полiтики. У 2014 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 190 осiб, у т.ч. такi робiтники : керiвники - 48 осiб, спецiалiсти - 57 осiб, робочих - 85 осiб. Пiдвищення квалiфiкацiї проводилось на власному пiдприємствi. Для них було прочитано лекцiї керiвниками та спецiалiстами по спецiальним програмам. 11 осiб пiдвищили квалiфiкацiю на курсах пiдвищення квалiфiкацiї. На пiдприємствi працевлаштовано 4 осiб по направленню центру зайнятостi населення. Соцiально-працьовi вiдношення у товариствi регулюються колективною Угодою. Товариство має усi можливостi для придбання навикiв у роботi молодим спецiалiстам по возпроiзведенню та вирощуванню риби. Заробiтна плата в товариствi нараховувалась у 2014 роцi згiдно П/С/БО /стандарт/ 26 "Виплати робiтникам" , затвердженому Мiнiстерством фiнансiв України 28.10.2003 р. № 601. Положення 26 здiйснює методологiчнi принципи формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про виплати (у грошовiй та негрошовiй формi) за роботи, виконанi робiтниками, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства зменшилась в порівнянні з 2013 роцi на 18 осiб (385осiб) й склала у 2014 роцi 367 осiб, що меньше нiж , у тому числі які працюють за сумісництвом 5 осіб ; які працюють на умовах неповного робочого часу 2 особи. Фонд оплати працi у 2014 роцi - 8371,2тис.грн. зменшився проти 2013 року на 827тис.грн.( 9198 тис.грн). Середньорiчна заробiтна плата одного працiвника у 2014 роцi склала 23580грн., що зменшилась проти 2013 року на 213 грн (23892 грн). Позаштатних працiвникiв i працiвникiв за сумiсництвом у 2014 роцi було 5 осiб. Штатнi працiвники ПАТ "Донрибкомбiнат" в 2014 роцi: - керiвники i спецiалiсти - 112 чол. - рибоводи -150 чол. - рибалки прибережного лова - 1 чол. - водiї - 57 чол. - трактористи - 22 чол. - електрогазозварники - 9 чол. - слюсари-ремонтники - 7 чол. - електромонтери - 2,5 чол. - охоронники - 0 чол. - вбиральники помiщень та територiй - 3 чол. - токар - 1 чол. - машинiсти холодильних установок - 0 чол. - вантажники - 0 чол. - кладовщики - 5 чол. - лаборанти - 3,5 чол. - пiдсобнi робiтники - 3 чол. Серед керiвникiв i спецiалiстiв вищу освiту мають 51 чол.; неповну та базову освiту - 84 чол.; квалiфiкацiю водiя 1 класу - 19 чол. квалiфiкацiю водiя 2 класу - 11 чол.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об`єднань ,пiдприємств, тощо.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводив у звiтному роцi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами тощо.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб у звiтному перiодi не мали мiсця.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Роздiл 1. Основна iнформацiя про ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" Роздiл 2.Загальнi положення 2.1. Даний Наказ ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" (Далi - ТОВАРИСТВО) розроблено вiдповiдно до вимог Закону України "Про Бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р № 996-Х1У Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi / бухгалтерського облiку (МСФО), опублiкованих на офiцiйному веб-сайтi Мiнiнстерства фiнансiв України, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подачу фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги передбаченi Статутом Товариства, а також з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi 2.2. У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила i процедури, прийнятi пiдприємством для складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 2.3. Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1 є: o принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони належать); o безперервнiсть (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишається чинним в осяжному майбутньому). 2.4. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" складається вiдповiдно з основними якiсними характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1: o зрозумiлiсть; o доречнiсть (iстотнiсть); o достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); o порiвняннiсть. 2.5. При виборi та застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. У вiдсутнiсть конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимог МСФЗ. 2.6. Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, затверджується наказом голови правлiння ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" i застосовується з 1 сiчня 2012 року. 2.7. Облiковi полiтики послiдовно застосовуються до аналогiчних статей, за винятком випадкiв, коли Стандарт або Iнтерпретацiя вимагає / дозволяє проводити категоризацiю статей. Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: o змiна облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю; або o змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. 2.8. У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються вiдповiдно до його перехiдними положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується перспективно. 2.9. Змiни, що вносяться до тексту Наказ про облiкову полiтику ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" затверджуються Головою Правлiння. 2.10. Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на Голову Правлiння ТОВАРИСТВА. Роздiл 3. Сфера застосування. 3.1. Дане Положення розроблено з метою складання фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО / МСФЗ. 3.2. Для складання звiтiв вiдповiдно до податкового законодавства України Товариство користується фiнансовою звiтнiстю складеної згiдно з МСБО на пiдставi требоваванiй Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 3.3. Цим Положенням повиннi керуватися всi особи, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшенням питань, що регламентуються облiковою полiтикою: o керiвництво ТОВАРИСТВА; o керiвники структурних пiдроздiлiв, що вiдповiдають за органiзацiю i стан облiку у ввiрених їм пiдроздiлах; o працiвники служб та вiддiлiв, що вiдповiдають за своєчасну розробку, перегляд, доведення нормативно-довiдкової iнформацiї до пiдроздiлiв-виконавцiв; o працiвники всiх служб i пiдроздiлiв, що вiдповiдають за своєчасне подання первинних документiв до бухгалтерiї; o працiвники бухгалтерiї, якi вiдповiдають за своєчасне i якiсне виконання всiх видiв облiкових робiт та складання достовiрної звiтностi всiх видiв; o iншi працiвники. Роздiл 4. Органiзацiя бухгалтерського облiку в ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" 4.1. Ведення бухгалтерського облiку та контролю покладається на бухгалтерiю ТОВАРИСТВА, очолювану головним бухгалтером. У своїй роботi головний бухгалтер i працiвники бухгалтерiї керуються Положенням про бухгалтерiю та затвердженими посадовими iнструкцiями, визначальними подiл обов'язкiв i встановлюють ступiнь вiдповiдальностi кожного спiвробiтника. 4.2. Бухгалтерський облiк ТОВАРИСТВА ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", МСФЗ, iншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 4.3. Форма ведення бухгалтерського облiку передбачає використання комп'ютерної програми "1С" та "EXCEL". 4.4. Правила i порядок органiзацiї документообiгу, графiк документообiгу, технологiя обробки первинних облiкових документiв регламентуються Графiком документообiгу, в тому числi: o порядок створення первинних документiв; o порядок перевiрки первинних документiв; o порядок i термiни їх передачi для вiдображення в бухгалтерському облiку; o порядок передачi документiв до архiву. 4.5. В ТОВАРИСТВI використовуються унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, по яких не передбаченi унiфiкованi форми, застосовуються самостiйно розробленi форми первинних облiкових документiв, зокрема включенi в Графiк документообiгу, i включають в себе обов'язковi реквiзити, встановленi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть". 4.6. Право проведення господарських операцiй та пiдпису первинних облiкових документiв мають особи, список яких встановлюється внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту ТОВАРИСТВА, у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями. 4.7. Право отримувати i видавати товарно-матерiальнi цiнностi дозволяється особам, список яких, затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Данi особи несуть всю повноту вiдповiдальностi за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству та Статуту ТОВАРИСТВА, у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями 4.8. Ведення бухгалтерського облiку в Компанiї здiйснюється за єдиним робочим планом рахункiв, розробленим на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999г. № 291. 4.9. Порядок органiзацiї та проведення iнвентаризацiї майна та зобов'язань ТОВАРИСТВА визначений законодавчо-нормативними документами про порядок проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань. 4.10. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталi, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Роздiл 5. Перше застосування МСБО / МСФЗ. 5.1. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдна МСФЗ складається за 2012 рiк станом на 31.12.2012р. Порiвняльна iнформацiя подається у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 року. 5.2. Представлення i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. Порiвняльна iнформацiя подана у вiдношеннi одного попереднього перiоду - 2012года. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у вiдповiднiсть з МСФЗ. 5.3. Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, виробляються вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. o Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. o Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, справедливою вартiстю. 5.4. ТОВАРИСТВО використовує вимога МСФЗ 1 про ретроспективному застосуваннi всiх стандартiв, дiючих на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один звiтний перiод, тому що не представляється можливим перерахунок бiльш ранньої iнформацiї. 5.5. Виключеннями для ретроспективного застосування для ТОВАРИСТВА є: o основнi засоби (а також нематерiальнi активи); o винагороди працiвникам; o сукупнi рiзницi вiд перерахунку звiтностi з однiєї валюти в iншу. 5.6. Для розумiння всiх iстотних коригувань Балансу i Звiту про прибуток i збитки, Компанiя представляє узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i ранiше застосовувалися правилами облiку П (С) БО на: o дату переходу 1 сiчня 2012; o на дату останнього перiоду, для якого звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно з ранiше застосовувалися П (С) БО. (На 1 сiчня 2011 р. i 31 грудня 2011р.); o узгодження прибутку / збитку, показаного у вiдповiдностi з ранiше застосовувалися П (С) БО та згiдно МСФЗ в звiтi про прибутки та збитки за останнiй перiод, коли застосовувався П (С) БО. В вiдповiднiсть розмежовується змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику i виправлення помилок. 5.7. У примiтках до фiнансової звiтностi Компанiя розкриває, як перехiд на МСФЗ вплинув на її фiнансову позицiю, фiнансовий результат i потоки грошових коштiв, якi вiдображаються у звiтностi. Роздiл 6. Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi. 6.1. Активи-ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких Компанiя очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 6.2. Зобов'язання-заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, врегулювання якої призведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду. 6.3. Капiтал-що залишається частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 6.4. Дохiд-прирощення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з внесками власникiв. 6.5. Витрати-зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi вiдпливу активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 6.6. Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: - Вiдповiдає визначенням одного з елементiв; i - Вiдповiдає критерiям визнання. 6.7. Критерiї визнання: Iснує ймовiрнiсть отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, визначення яких елемента; Об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути достовiрно оцiнити. 6.8. До спецiального розпорядження керiвника ТОВАРИСТВА вважати всi активи, якi знаходяться у власностi ТОВАРИСТВА, контрольованими i достовiрно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання. 6.9. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у разi їх реалiзацiї третiм особам. 6.10. Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника ТОВАРИСТВА. 6.11. Основний базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 6.12. Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. Роздiл 7. Основнi засоби 7.1. Основнi засоби ТОВАРИСТВА враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 7.2. Основними засобами визнаються матерiальнi активи ТОВАРИСТВА, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн. без ПДВ, якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 7.3. Основнi засоби ТОВАРИСТВА облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. 7.4. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 7.5. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 7.6. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.7. Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку ТОВАРИСТВО очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У разi якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна за сумами, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. Визнати лiквiдацiйну вартiсть рiвнiй нульовою вартiстю. 7.8. Строк корисного використання за групами однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвництвом ТОВАРИСТВА. Строк корисного використання основних засобiв може переглядатися щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 7.9. Срок корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку сплати лiзингових платежiв). 7.10. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю. 7.11. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. 7.12. Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй ТОВАРИСТВА здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi ТОВАРИСТВА не вiдображається. У подальшому, у разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання. 7.13. На дату звiтностi використовувати для оцiнки основних засобiв модель-облiк за справедливою вартiстю. 7.14. У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 7.15.Основние засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу i дiяльнiсть, що припиняється". Раздел.8. Нематерiальнi активи 8.1. Нематерiальнi активи ТОВАРИСТВА враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 8.2. Нематерiальними активами визнаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в Административних цiлях або передачi в оренду iншим особам . 8.3. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:o патенти;o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); o лiцензiї; o торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй. Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 8.4.Нематерiальние активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 8.5. Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiод їх виникнення. 8.6. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: o iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 8.7. Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 8.8. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного рядок їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 8.9. Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк спецiально комiсiєю, призначеною керiвником ТОВАРИСТВА, виходячи з: o очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або iнших факторiв; o строкiв використання подiбних активiв, затвердженого керiвництвом ТОВАРИСТВА. 8.10. На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Роздiл 9. Оренда. 9.1. Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 9.2. У разi надання в операцiйну оренду майна ТОВАРИСТВА, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаря, вiдображаються як дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. Роздiл 10.Фiнансовий iнвестицiї. 10.1. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi в наявностi для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 10.2. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. 10.3. Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за собiвартiстю. 10.4. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. 10.5. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за пайовим методом. Роздiл 11. Знецiнення активiв 11.1. Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке враховується вiдповiдно до МСБО 36. 11.2. На дату складання фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє ТОВАРИСТВА, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. 11.3. За наявностi ознак знецiнення активiв, ТОВАРИСТВА визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. Роздiл 12. Витрати за позиками. 12.1. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. 12.2. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. 12.3. До квалiфiкуються активiв належать необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. Роздiл 13. Запаси. 13.1. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 13.2. Запаси облiковуються за однорiдними групами:-Сировина та матерiали;-Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi вироби;-Паливо;-Тара i тарнi матерiали;-Матерiали, переданi в переробку;-Запаснi частини;-Iншi матерiали;-Бланки суворої звiтностi; -МБП - Брак у виробництвi; -Гарантiйний ремонт; - Напiвфабрикати; -Готова продукцiя; -Товари; -Транспортно-заготiвельнi витрати;-Виробництво. 13.3. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 13.4. Собiвартiсть продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi методу iдентифiкацiї. 13.5. ТОВАРИСТВО використовує наступнi статтi калькуляцiї:а) матерiали;б) допомiжнi матерiали;в) енергоресурси;г) заробiтна плата i нарахування на неїд) загальновиробничi витрати. 13.6. ТОВАРИСТВО застосовує такi формули оцiнки запасiв при їх вибуттi за iдентифiкованою собiвартiстю. 13.7. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. 13.8.Метод облiку запасiв-ФIФО. Роздiл 14. Дебiторська заборгованiсть. 14.1. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 14.2. Дебiторська заборгованiсть класифiкується як: - Торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) - Неторгового (iнша) дебiторська заборгованiсть. 14.3. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. 14.4. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 14.5. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - До 3-х мiсяцiв; - Вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - Вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - Понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв та враховуючи фактори наявностi об'єктивних свiдчень того, що ТОВАРИСТВО не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. 14.6. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизується або по дiсконтiруемой вартостi. Роздiл 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти ТОВАРИСТВА включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Роздiл 16. Iноземна валюта 16.1. Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. 16.2. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї. 16.3. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 16.4. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. Роздiл 17.Обязательства i резерви. 17.1. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв у ТОВАРИСТВI здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 17.2. Зобов'язання ТОВАРИСТВА, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 17.3. Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в залежностi вiд виду або за амортизується або за дисконтованою вартiстю. 17.4.Текущая кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 17.5. ТОВАРИСТВО здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу короткостроковiй, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днiв. 17.6. Резерви визнаються, якщо ТОВАРИСТВО в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 17.7. ТОВАРИСТВО визнає як резервiв: - Резерв вiдпусток, 17.8. ТОВАРИСТВО визнає непередбаченi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення, отриманої вiд експертiв. Роздiл 18. Виплати працiвникам 18.1. Всi винагороди працiвникам у ТОВАРИСТВI враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19. 18.2. У процесi господарської дiяльностi ТОВАРИСТВО сплачує обов'язковi внески до Єдиного фонд соцiального страхування за своїх працiвникiв, у розмiрi передбаченому Законодавством України. 18.3. Недержавне Пенсiйне страхування працiвникам до виходу на пенсiю здiйснюється за заявами працiвникiв i перераховується до зазначенi ними фонди. Данi внески для ТОВАРИСТВА є внесками в Пенсiйнi програми з визначеним внеском i тому у фiнансовiй звiтностi вiдображаються тiльки як витрати у звiтi про фiнансовi результати. Роздiл 19. Визнання доходiв i витрат 19.1. Доходи ТОВАРИСТВА визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 19.2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 19.3. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi з полiтикою ТОВАРИСТВА не передбачено. 19.4. У разi надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi товари та послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. 19.5. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу нарахування. 19.6. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. 19.7. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Роздiл 20. Витрати з податку на прибуток 20.1. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСБО 12. 20.2. Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються з сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 20.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України. 20.4. Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. 20.5.Отложенние податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 20.6. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Роздiл 21. Власний капiтал 21.1. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 21.2. Компанiя визнає резервний фонд у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. 21.3. Компанiя нараховує дивiденди учасникам, i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 21.4. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникiв. Роздiл 22. Сегменти. 22.1. ТОВАРИСТВО в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 22.2. Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10% всього доходу вiд реалiзацiї. 22.3. У разi розширення масштабiв дiяльностi ТОВАРИСТВА та появi нових видiв виробництва або послуг ТОВАРИСТВА буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Роздiл 23. Пов'язанi особи. 23.1. Вiдповiдно з ознаками пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, пов'язанi особи в ТОВАРИСТВА здiйснюють господарську дiяльнiсть. 23.2. Правила взаємин з покупцями та особливостi формування цiни реалiзацiї регламентуються Положенням про цiноутворення, затвердженому керiвництвом ТОВАРИСТВА i вiдповiдно до звичайними цiнами. Роздiл 24. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. 24.1. Керiвництво ТОВАРИСТВА визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб уповноважених пiдписувати звiтнiсть. 24.2. При складаннi фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА враховує подiї вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. Роздiл 25. Форми фiнансової звiтностi. 25.1. ТОВАРИСТВО визначає форми подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1. 25.2. Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. 25.3. Звiт про прибутки i збитки ТОВАРИСТВА та iншої сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. 25.4. Звiт про змiни у власному капiталi представляється у розгорнутому форматi. 25.5. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. 25.6. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО / МСФЗ. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ "Донрибкомбiнат" за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi станом на кiнець останнього дня звiтного року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi ПАТ "Донрибкомбiнат" є вирощування товарної риби та рибопосадкового матерiалу, селекцiйно-племiнна база по рибоводству, рибопереробний цех, пiдсобне сiльськогосподарське пiдприємство, яке виробляє зерно. Основна товарно-харчова продукцiя для реалiзацiї - це жива та морожена риба. Виробництво товарної риби - це складний шлях вiд лiчинки до цьогорiчки, рiчняка до товарної риби. Ставковий фонд пiдприємства складає 4985 водного дзеркала, ставки та басейни - 18 тис. кв. м. Ставки розташованi в засушливiй степнiй зонi на базi балок та пойм пересихаючих рiчок i не мають постiйного джерела водозабезпечення. Наповнення ставкiв водою вiдбувається за рахунок мiських стокiв, атмосферних опадiв та систем багаторiчного водорегулювання. Вирощування товарної риби до недавнього часу проводилось за високоiнтенсивними технологiями трьох типiв: ставкового, iндустрiального та озерно-товарного. Однак, в умовах переходу до ринку вiдбулося зниження обсягiв вирощування товарної риби з об єктивних причин. Зниження виробництва, насамперед, пов язане з удорожанням комбiкормiв, енергоносiїв, кредитуванням пiд високi ссуднi вiдсотки. Через вiдсутнiсть кормiв на пiдприємствi все бiльше уваги придiлялось розведенню рослиноїдних риб. Доля коропа складає 15% у 2007 р., 10 % у 2008 роцi, 29,7 % у 2009 роцi, 31,6% у 2010 роцi, 32,9% у 2011 роцi., 36,6% 2012 роцi 46,7% у 2013 роцi, 50,2% у 2014 році. Асортимент реалiзованої продукцiї (тон/тис.грн) Товарна риба 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ТОВСТОЛОБ тон 830,2 827,0 997,1 720,1 1205,7 1006,9 1874,3 902 тис.грн 4248,2 5251,7 4575,1 6990,9 11653,0 10361,4 1785,2 664 КОРОП тон 201,5 114,9 340,8 509,7 541,2 601,4 874,2 тис.грн 2013,4 1856,8 2053,4 10534,7 11823,9 14773,9 1789,3 98 IНША РИБНА ПРОДУКЦIЯ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 тон 96,3 74,2 119,2 93,5 408,6 439,5 541,2 602,3 тис.грн 435,8 730,9 839,1 2021,8 5197,7 3923,1 4854,2 547,3 ЗЕРНО,СОНЯШНИК та iнша продукцiя рослинництва, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 тон 766,7 673,7 777,4 360,9 520,2 417,7 874,2 925,6 тис.грн 651,9 454,8 537,3 1080,1 1919,4 1705,0 2540,3 2863,5 ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Товарна риба 1383,9 1354,9 2547,5 2165,6 2007,7 1626,4 1784,2 1664 Товстолоб тон 1044,1 1154,1 1632,6 1326,5 1235,1 944,9 1025,3 954 Короп тон 208,5 124,0 594,7 684,9 610,0 595,9 624,3 660 Iнша риба тон 131,2 76,8 320,2 154,2 155,7 85,5 98,6 50 Зерно тон 842,3 1669,4 381,6 394,9 760,9 522,7 654,2 745,3 Соняшник 150,3 355,4 442,7 238,7 440,0 337,6 412,5 564,6 ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ С/Г ПРОДУКЦIЇ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Чистий доход /виручка 6989,0 7460,0 14017,0 18762,0 25495,0 25629,0 23971,0 24292 в т.ч. рибопродукцiя 6337,1 7036,0 13479,7 17861,9 23900,0 24124,0 28456,0 24003 Зерновi 651,9 424,0 537,3 900,1 1595,0 1505,0 1420,5 289 СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЬОГО 7831,0 8086,0 11944,0 12961,0 21739,0 24946,0 25203,0 24785 в т.ч. рибопродукцiя 7289,9 7410,9 11338,5 12063,2 20915,0 24296,0 1985,3 18545 зерновi 541,1 675,1 605,5 897,8 824,0 650,0 741,3 6240 ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК(+) ЗБИТОК (-) вiд реалiзацiї, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЬОГО -842,0 626,0 2073,0 5801,0 3756,0 -608,0 -1232,0 -493 в т.ч. рибопродукцiя -952,8 626,0 2141,2 5798,7 2985,0 -1760,0 985,3 393 зерновi +110,8 0 -68,2 +2,3 771,0 1152,0 65,9 100. ОСНОВНI РИНКИ ЗБУТУ ТА ОСНОВНИХ КЛIЄНТIВ На українському ринку потреба в рибопродукцiї задовольняється за рахунок вiтчизняного виробника тiльки на 42%. Основним виробником ставкової риби в областi було i остається ПАТ "Донрибкомбiнат". Виробництво ставкової риби носить сезонний характер. Розведенням ставкової риби в областi, крiм ПАТ "Донрибкомбiнат", займаються ще колективнi с/г пiдприємства, одне фермерське господарство, Червоноармiйська рибомелiоративна станцiя. Основнi споживачi продукцiї - це населення району, мiст Донецької областi i торгiвельнi органiзацiї. ПАТ "Донрибкомбiнат" також реалiзує рибопосадковий матерiал /лiчинка. цьогорiчка, рiчняк, плiдники коропа та товстолобика/. Основними клiєнтами цiєї продукцiї є рибкомбiнати та фермерськi господарства України, а також приватнi особи. РИНОК ЗБУТУ, ОСНОВНI КЛIЄНТИ РЕАЛIЗОВАНО (ТИС. ГРН.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 населенню з машин 5423,8 5806,2 9586,4 10357,2 9670,0 9475,0 9645,3 12587 торгiвельним органiзацiям 1647,2 3026,2 6634,6 8904,2 20546,6 37543,0 54689,2 10547 в рахунок з/плати робiтникам 17,9 120,0 499,5 286,2 377,4 307,0 654,1 1158 IНФОРМАЦIЯ ПРО ОСОБЛИВОСТI СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗI ВИРОБНИЦТВА, В ЯКIЙ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ ЕМIТЕНТ Особливостю продукцiї Товариства є залежнiсть вiд екологiчного становища. В регiонi є: 1. Велика забрудненнiсть водоймищ, що призводить до загибелi риби; 2. Незадовiльне становище ПЕС, яке може призвести до аварiйних рiвнiв забруднення водоймищ. Вилов риби бракон'єрами має негативний вплив на дiяльнiсть емiтента. особливiстю продукцiї є те, що Товариство само iнкубатує та вирощує рибу для подальшого вилову. Основнi конкуренти по збуту нашої продукцiї в мiстах Донецької областi - риба Азовського моря /пеленгас, судак/, а також морожена морська риба /хек, трiска, сардина, сардинелла тощо/. В осiннiй перiод до початку морозiв - риба фермерських господарств та приватних осiб, а також прудова риба з Луганського, Сумського рибкомбiнатiв та Росiї. Основним видом дiяльностi пiдприємства є вирощування риби iз ставкiв та водосховищ. Основними замовниками виступають торгiвельнi органiзацiї та населення. Досвiд показує, що дiяльнiсть виробництва знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, впевненностi та доходiв споживачiв, наявностi джерел фiнансування та вартостi кредитiв. Крiм того, пiдприємства, що займаються подiбною дiяльнiстю, вiдчувають впливнаступних ризикiв: наприклад, екологiчного ризику, ризику, що пов язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв на збут.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 152 тис.грн. - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi - 45 тис.грн.). Протягом 2014 року надiйшло основних засобiв - 76 тис.грн., в тому числi :iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 41 тис.грн., iншi - 35 тис.грн., тощо. Протягом 2013 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1964 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1552 тис.грн.; машини та обладнання - 60 тис.; транспортнi засоби -66 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 17 тис.грн.; iншi - 60 тис.грн.). МНМА -209 тис.грн. Протягом 2013 року надiйшло основних засобiв - 3941,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 918 тис.грн.; машини та обладнення - 90 тис.грн., транспортнi засоби -51 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 20 тис.грн., iншi та МНМА - 102 тис.грн., тощо. багаторiчнi насадження 2760,0тис.грн. Переоцiнка будинки, споруди та передавальнi пристрої 24786 тис.грн. Протягом 2012 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1636 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1195 тис.грн.; машини та обладнання - 203 тис.; транспортнi засоби -108 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 50 тис.грн.; iншi - 80 тис.грн.). Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв - 870,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 365 тис.грн.; машини та обладнення - 195 тис.грн., транспортнi засоби -89 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 39 тис.грн., iншi та МНМА - 182 тис.грн., тощо. Товариством у 2011 роцi було придбано основних засобiв - 463,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 192,0 тис.грн.;транспортнi засоби -157,0 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 8,0 тис.грн., iншi та МНМА - 106,0 тис.грн., тощо. У 2011 роцi вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1114,0 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 783,0 тис.грн.; машини та обладнання - 82,0 тис.; транспортнi засоби -225,0 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2,0 тис.грн.; iншi - 22,0 тис.грн.). Товариством у 2010 роцi було придбано основних засобiв на суму 458,0 тис. грн., в т.ч. транспортнi засоби на суму 99,0 тис. грн., машини та обладнання на суму 56,0 тис. грн., iншi на суму 303,0 тис. грн. У 2010 роцi вибуло основних засобiв на суму 1814,0 тис. грн., в т.ч. будинки та споруди - 1412,0 тис. грн., машини i обладнання - 269,0 тис. грн., транспортнi засоби - 62,0 тис. грн., iншi - 46,0 тис. грн., МНМА - 25,0 тис. грн. Товариством у 2009 роцi було придбано основних засобiв на суму 567,0,0 тис. грн., в т.ч. транспортнi засоби на суму 266,0 тис. грн., машини та обладнання на суму 98,0,0 тис. грн., iншi на суму 203,0 тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає; у податковiй заставi не знаходяться. Всi запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi пiдприємства i є швидкообортаємими. Вся дебiторська заборгованiсть є поточною, постiйно ведеться робота управлiнським персоналом по її погашенню. Найближчим часом значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю пiдпримства не плануються.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; ПАТ "Донрибкомбiнат" включає рибгоспи "Олександрiвка", "Краснолиманський", "Нiтрiус", "Червона Долина", "СловТЕС", "Миронiвка", Маячка", рибучасток "Клебан-Бик", ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, сiльгоспвiддiлення. Р/г "Олександрiвка" знаходиться у Олександрiвському р-нi Донецької областi i займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площi 725 га нагульних ставкiв та 323 га виросних ставкiв. Рiчний обсяг виробництва товарної риби 571,5 тон., рибопосадкового матерiалу 1961,4 тис. штук. Р/г "Маячка" знаходиться у Олександрiвському районi с. Львiвка Донецької областi, займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 350,7 га, виросних 97,4 га. Рiчний обсяг виробництва 369,5 тон товарної риби, 477,1 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Краснолиманський" розташований у Краснолиманськоиу районi с. Кiровськ Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 442 га, виросних 227 га. Рiчний обсяг виробництва 253,1 тон товарної риби, 2139,3тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Нiтрiус" знаходиться у Краснолиманському р-нi с. Новоселiвка Донецької областi.Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 78 га, виросних 318,5 га. Рiчний обсяг виробництва 57,3 тон товарної риби, 1790,8 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Червона Долина" знаходиться с. Мирне Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням ставкової риби /товстолоб, короп/. Має площу нагульних ставкiв 432,4 га, виросних 274,5 га. Рiчний обсяг виробництва 482,0 тон товарної риби, 1317,5 тис. штук рибопосадкового матерiалу. Рибучасток "СловТЕС" знаходиться в с. Райгородок Слов'янського р-ну Донецької областi. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховища /товстолоб, короп/. Водосховище Слов ТЕС 65,4 га виросних .Вилов 0 тон риби, вирощується 872,4 тис.штук рибопосадкового матерiалу. Р/г "Миронiвка" знаходиться у Дебальцiвському р-нi Донецької областi смт. Миронiвка. Займається вирощуванням та виловом риби iз водосховищ /товстолоб, короп/. Водосховище Миронiвської ТЕС - 420 га. Виловлює 34,06 тон риби. Ремонтно-транспортний цех, енергоучасток, цех переробки, знаходяться в Слов'янському районi, с. Мирне. В цеху переробки ведеться переробка риби. Пiдсобне сiльське господарство має 800,86 га сiльськогосподарських угiдь. на яких вирощуються зерновi культури: пшениця, ячмiнь, соняшник. Виробничi потужностi на даний момент завантаженнi на 43 % . Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 12550,0 тис. грн. с. Миколаївка - 3176,0 тис. грн. с. Адамiвка - 2998,0 тис. грн. Олександрiвський район - 20068,0 тис. грн. с. Кировське - 13020,0 тис. грн. с. Львiвка - 3308,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2585,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 6107,0 тис. грн. Планується розширити в майбутньому виробничi потужностi за рахунок поповнення оборотних коштiв. Ефективне виробництво, управлiння, розширення ринкiв i вiдповiдно зростання продажiв дасть можливiсть знизити вираженi сезоннi коливання, полiпшити умови працi i надання социально захищених, нових робочих мiсць квалiфiкованим працiвникам. Ступiнь використання обладнання становить 78 %. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Утримання ОЗ потребує полiпшення стану, за необхiднiстю проводяться модернiзацiя, реконструкцiя, та iн. Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв, являють собою за економiчним змiстом капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (капiтальне будiвництво) у звiтному роцi дорiвнює 2236 тис. грн.. Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Особливостю продукцiї Товариства є залежнiсть вiд екологiчного становища. В регiонi є: 1. Велика забрудненнiсть водоймищ, що призводить до загибелi риби; 2. Незадовiльне становище ПЕС, яке може призвести до аварiйних рiвнiв забруднення водоймищ. Вилов риби бракон'єрами має негативний вплив на дiяльнiсть емiтента. особливiстю продукцiї є те, що Товариство само iнкубатує та вирощує рибу для подальшого вилову. Основнi конкуренти по збуту нашої продукцiї в мiстах Донецької областi - риба Азовського моря /пеленгас, судак/, а також морожена морська риба /хек, трiска, сардина, сардинелла тощо/. В осiннiй перiод до початку морозiв - риба фермерських господарств та приватних осiб, а також прудова риба з Луганського, Сумського рибкомбiнатiв та Росiї. Одна з основних проблем Товариства , це проблема цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, що гальмує складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Також однiєю з iстотних проблем є застарiле обладнання. На пiдприємствi поки що недостатньо коштiв для придбання нового сучасного обладнання, але поновлення основних засобi вiдбувається постуво. Також одними iз iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, нестача фiнансових ресурсiв, збитки, вiдсутнiсть господарської дiяльностi виробникiв сировини, також це податкова та митна полiтика Держави. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть також є неплатоспроможнiсть пiдприємств-замовникiв, не можливiсть вiдновлення фiнансової стiйкостi пiдприємства, змiна фiнансової стратегiї. Ступень залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень не досить значна, але рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, та змiна нормативiв у сферi в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, може призвести до значних проблем у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Нiякi дiї Товариства, пов'язанi з виробництвом, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище та не зашкоджували йому. Протягом звiтного року доходи / витрати вiд штрафiв(пенi, неустойки) сплачено до Державного бюджету за актами перевiрки становить на суму 1тис. грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Обрана стратегiя розвитку ПАТ "Донрибкомбiнат" нажаль не дозволила покрити усi витрати виробництва як на початок так i на кiнець року, отже пiдприємство отримало чистий збиток на кiнець року у розмiрi 4 486 тис. грн. Протягом 2014 року змiнилася структура валюти балансу i зобов'язань, рiвень капiталу пiдприємства. Власний капiтал ПАТ "Донрибкомбiнат" станом на 31.12.2014 року дорiвнює 46729 тис. грн., що меньше на 4535 тис. грн. нiж на початок звiтного перiоду 51264 тис. грн.. Загальна вартiсть валюти балансу пiдприємства зменшилась на кiнець року на 4656 тис. грн.. й дорiвнює на кiнець звiтного перiоду 121901 тис. грн., зменшилися його поточнi зобов'язання на 121 тис. грн., при цьому обiговi кошти пiдприємства (оборотнi активи)також зменшилися на 840 тис. грн. та на кiнець року дорiвнюють 30880 тис. грн.. Для розрахунку ключових показникiв й оцiнки фiнансового стану ПАТ "Донрибкомбiнат " використовується iнформацiя з форм бухгалтерської звiтностi № 1 "Баланс" станом на 31.12.2014 року та №2 "Звiт про фiнансовi результати" за 12 мiсяцiв 2014 р. 1. Коефiцiєнт фiнансової автономiї (стiйкостi або платоспроможностi) (Кавт.) на початок року - 1,98; на кiнець року дорiвнює - 1,87 2. Коефiцiєнт фiнансової залежностi (Кф.зал.)на початок року - 0,95; на кiнець року дорiвнює - 0,96 3. Коефiцiєнт фiнансового ризику (Кф.ризика)на початок року - 1,77; на кiнець року дорiвнює -1,69 4. Коефiцiєнт спiввiдношення дебiторської i кредиторської заборгованостi (Кдз/кз)на початок року +0,45; на кiнець року дорiвнює + 0,48 5. Показник чистого прибутку(збитку) , на початок року (- 0,568); на кiнець року дорiвнює (-0,602) Як ми бачимо на кiнець року у пiдприємства нажаль недостатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є негативним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також не велика залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв. Коефiцiєнт фiнансової залежностi зменшився на 0,11 цей показника в динамiцi означає незначне зменшення частки позикових коштiв в фiнансуваннi пiдприємства, а отже, нестабільну фiнансову незалежність. Коефiцiєнт фiнансового ризику показує, яку частку в загальнiй сумi власного капiталу займає позиковий капiтал, тобто показує скiльки одиниць притягнених засобiв доводиться на кожну одиницю власних. На кiнець року цей показник збiльшився на 0,1 , це свiдчить про досить значну залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв, тобто про зниження стiйкостi фiнансового стану пiдприємства. Показник спiввiдношення дебiторської i кредиторської заборгованостi дозволяє визначити скiльки доводиться дебiторськiй заборгованостi на 1 грн. кредиторської, причому оптимальне значення цього коефiцiєнта варiюється вiд 0,9 до 1,0, тобто кредиторська заборгованiсть повинна не бiльше нiж на 10% перевищувати дебiторську, тому необхiдно щокварталу стежити за спiввiдношенням дебiторської i кредиторської заборгованостi i докладати всi зусилля для зниження останньої. Показник чистого збитку на кiнець 2014 року збiльшився на 0,034% що є негативним для подальшої дiяльностi пiдприємста й втрату фiнансової залежностi та фiнансової стiйкостi товариства в цiлому. Далi для аналiзу лiквiдностi балансу розраховуються наступнi коефiцiєнти: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на початок року +0,0001; на кiнець року + 0,0003 2. Коефiцiєнт критичної лiквiдностi на початок року +0,09; на кiнець року +0,07 3. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi на початок року +0,19; на кiнець року +0,17 4. Коефiцiєнт структури капiталу на початок року -1,38; на кiнець року -1,43 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно за рахунок грошових коштiв та короткострокових вкладень, тобто яку частину короткострокової заборгованостi пiдприємство може погасити найближчим часом На кiнець року вiн дорiвнює 0,0003 , що не вiдповiдає зазначеному у стандартах нормативу (нормативне значення - не менше 0,2-0,35). Таким чином, пiдприємство не в змозi погасити негайно свої короткостроковi борги за рахунок монетарних активiв на дату складання балансу. Коефiцiєнт критичної лiквiдностi показує прогнозованi платiжнi можливостi пiдприємства за умови своєчасного розрахунку з дебiторами i позичальниками по їх короткостроковiй заборгованостi. Вiн характеризує очiкувану платоспроможнiсть на перiод, рiвний середньої тривалостi одного обороту короткострокової дебiторської заборгованостi. На кiнець року вiн склав 0,07 (нормативне значення - не менше 0,8-1), отже, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у пiдприємства недостатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть не може бути погашена повною мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами у пiдприємства нажаль не вiдкриються достатнi платiжнi можливостi. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi характеризує очiкувану платоспроможнiсть пiдприємства на перiод, рiвний середньої тривалостi одного обороту всiх оборотних коштiв. Вiн вiдбиває мiру загального покриття усiма оборотними активами органiзацiї суми короткострокових зобов'язань, рiвень цього коефiцiєнта залежить вiд галузi виробництва, тривалостi виробничого циклу, структури запасiв та iн. Як ми бачимо, на кiнець року коефiцiєнт дорiвнює 0,17 (нормативне значення - не менше 1,8-2), це доводить що, загальної суми обiгових коштiв у цього пiдприємства недостатньо для забезпечення нормальної платоспроможностi. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, показує яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi. Аналiз показав, що коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) пiдприємства на кiнець року дорiвнює (-1,43) , в порiвняннi з початком року вiн збiльшився на 0,05%. Фiнансовий стан пiдприємства як на початок року так i на кiнець року можна оцiнювати як нестабiльний, що свiдчить про дуже високу загрозу банкрутства на пiдприємствi та нестiйкий фiнансовий стан це говорить що приємство збиткове, тобто збитки фактично за вiдсутностi джерел їх покриття (кошти резервного капiталу та iншi джерела власного капiталу) зменшують суму статутного капiталу пiдприємства. Негативна величина власного капiталу Товариства є вкрай негативним фактом i означає вiдсутнiсть у пiдприємства власних джерел фiнансування поточної дiяльностi i повну залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, також спостерiгається негативна величина чистого оборотного капiталу. Отже, проведений аналiз фiнансового стану пiдприємства дозволяє зробити загальний висновок що, ПАТ "Донрибкомбiнат" не є достатньо платоспроможним на дату складання балансу, в нього нажаль недостатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є негативним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також не велика залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв, а отже, це свiдчить про втрату фiнансової незалежностi. Пiдприємство на дату складання балансу не в змозi погасити поточну заборгованiсть кредиторiв й негайно свої короткостроковi борги за рахунок монетарних активiв, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у пiдприємства також недостатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть не може бути погашена повною мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами у пiдприємства нажаль не вiдкриються достатнi платiжнi можливостi, разом з цим загальної суми обiгових коштiв у цього пiдприємства недостатньо для забезпечення нормальної платоспроможностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У 2014 роцi всi договори ПАТ "Донрибкомбiнат" носять поточний характер а саме передоплата отримана вiд покупцiв у сумi 48652 тис.грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство планує провести ряд заходiв для подальшого збiльшення виробництва та пiдвищення якостi продукцiї: -очищення прудiв та водоймищ вiд сорних рослин; -збiльшення обсягу вирощування канального сома; -проведення лiкувально-профiлактичних заходiв по очищенню водоймищ; -покращення селекцiйної роботи; -очищення прудiв та водоймищ вiд данного мулу. Збiльшення обсягу виробляємої продукцiїї , залучення iнвестицiй , оновлення й модернiзацiя основних засобiв, розширення ринкiв сбуту, оновлення й розширення асортименту продукцiї.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки в звiтному роцi не проводилися.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звiтному роцi судовi справи в яких виступає емiтент не впроваджувалися.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Оцiнка фiнансового стана Товариства, що працює в умовах ринкової економiки, на думку аудиторської фiрми, повиннi вестися по таких напрямках: " оцiнка рентабельностi Товариства; " оцiнка ефективностi управлiння або прибутковостi дiяльностi Товариства; " оцiнка дiлової активностi або капiталовiддача Товариства; " оцiнка фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства; " лiквiднiсть активiв балансу, як основа платоспроможностi Товариства; " визначення iнших фiнансових показникiв Товариства i чинникiв, що впливають на них. Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стана Товариства складається в обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi показники можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у вертикальному i горизонтальному розтинi фiнансових результатiв брутто i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний перiод, так i в динамiцi. В першу чергу розраховувались такi показники фiнансового стану Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в самий найближчий час. Показник визначається вiдношенням розмiру найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл Балансу "Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та короткостроковi цiннi папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi вторинного ринку цiнних паперiв не має сенсу включати цiннi папери до складу найбiльш лiквiдних пасивiв. Товариство на дату складання балансу не в змозi погасити поточну заборгованiсть кредиторiв й негайно свої короткостроковi борги за рахунок монетарних активiв, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у ПАТ Донрибкомбiната також недостатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть не може бути погашена повною мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами у пiдприємства нажаль не вiдкриються достатнi платiжнi можливостi, разом з цим загальної суми обiгових коштiв у цього пiдприємства недостатньо для забезпечення нормальної платоспроможностi.