ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 79765 76011 0 3464 79765 79475
будівлі та споруди 75832 72530 0 0 75832 72530
машини та обладнання 466 336 0 0 466 336
транспортні засоби 477 393 0 3464 477 3857
інші 2990 2752 0 0 2990 2752
2. Невиробничого призначення: 892 830 0 0 830 892
будівлі та споруди 892 830 0 0 892 830
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 80657 76841 0 3464 80657 80305
Опис Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. У 2014 роцi до складу основних засобiв надiйшло на суму 76,0 тис.грн.у тому числi по групам : iнструменту, приладiв, iнвентарю - 41 тис грн., iншi основнi засоби - 35 тис.грн.. Переоцiнки будинкiв , споруди та передавальнi пристроїв не було. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 152 тис.грн. - у тому числi - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi основнi засоби - 45 тис.грн.. Знос вибулих ОЗ складає 152 тис. грн., у т.ч.: - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi основнi засоби - 45 тис.грн.. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю Нараховано зносу за 2014р. склала 3892 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3364 тис.грн.; машини та обладнення - 130 тис.грн., транспортнi засоби -84 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - 26 тис.грн., iншi основнi засоби 45 тис. грн., багаторiчнi насадження 115 тис.грн, iншi основнi засоби -173 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 90499 тис.грн.у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82466 тис.грн.; машини та обладнення - 2014 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 206 тис.грн., iншi ОЗ - 830 тис.грн., багаторiчнi насадження 2760тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 13658 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9106 тис.грн.; машини та обладнення - 1687 тис.грн., транспортнi засоби - 1830 тис грн.;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 129 тис.грн., iншi ОЗ - 732 тис.грн., багаторiчнi насадження 183 тис.грн.. Основних засобiв, що переданi в операцiйну оренду 407 тис. грн. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4983 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення складає 10,95%, по группам: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 6,96%; машини та обладнення - 76,90, транспортнi засоби -79,26% ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 67,36%., iншi ОЗ - 71,90%, багаторiчнi насадження 2,46 %. Виробничi потужностi на даний момент завантаженнi на 36 % . Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. Термiн використання ОЗ: будiвлi i споруди - 33 рокiв машини та обладнання - 24 рокiв транспортнi засоби - 26 рокiв. Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 12550,0 тис. грн. с. Миколаївка - 3176,0 тис. грн. с. Адамiвка - 2998,0 тис. грн. Олександрiвський район - 20068,0 тис. грн. с. Кировське - 13020,0 тис. грн. с. Львiвка - 3308,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2585,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 6107,0 тис. грн. Товариство надає в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Планується розширити в майбутньому виробничi потужностi за рахунок поповнення оборотних коштiв. Ефективне виробництво, управлiння, розширення ринкiв i вiдповiдно зростання продажiв дасть можливiсть знизити вираженi сезоннi коливання, полiпшити умови працi i надання социально захищених, нових робочих мiсць квалiфiкованим працiвникам. Ступiнь використання обладнання становить 71 %. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Утримання ОЗ потребує полiпшення стану, за необхiднiстю проводяться модернiзацiя, реконструкцiя, та iн. Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв, являють собою за економiчним змiстом капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (капiтальне будiвництво) у звiтному роцi дорiвнює 2236 тис. грн.. Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 46729 51264
Статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(46729.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.