ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 6000 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ Банк" згiдно договору № 03 вiд 17.03.2006 року17.03.200634772225.07.2015
Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED"31.12.200325231331.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 470 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 68702 X X
Усього зобов'язань X 75172 X X
Опис Загалом Товариство має зобов'язань на суму 75172 тис. грн.. Складається iз поточних зобов'язань, а саме зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у сумi 6000 тис. грн. Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ БАНК" (який є правонаступником вiносно усiх прав та обов`язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Європейський банк рацiонального фiнансування, перейменованого згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄБРФ" згiдно протоколу №3-13 вiд 05.07.2013р., та проведенням 07.102013 р. державної реєстрацiї змiн до Статуту, шляхом викладення його в новiй редакцiї, код за ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, 01001, вул Володимирська/пров. Рильський, 18/2)згiдно до договору непоновлювальної кредитної лiнiї № 03 вiд 17.03.2006р. був взятий на виробничi потреби, оновлення та модернiзацiю ОЗ Товариства, заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 3477 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 22% рiчних, дата погашення кредиту 25.07.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED" (банк-корреспондент Bankers trust company.new york.united states. swift. bktrus 33. acc^ 04412029) був взятий на ведення торгово-посередницьких операцiй , закупку технологiчного обладнення, сировини, матерiалов, придбання транспортних засобiв, машин , поповнення обiгових коштiв Товариства. Заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 2523 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 13% рiчних, дата погашення кредиту 31.12.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля рибопереробного комплексу склад. Податковi зобов'язання Товариства складають 470 тис. грн., iншi зобов'язаня у сумi 68702 тис. грн.., зокрема вiдображаються: 1) поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 53830 тис. грн., у т.ч. заборгованнiсть перед поставщиками за товари 1558 тис.грн., передоплата отримана вiд покупцiв 48652 тис.грн., заборгованнiсть за послугами 3620 тис грн. 2) зобов`язання зi страхування 548 тис. грн. 3) зобов`язання з оплати працi 257 тис. грн., 4) Поточна кредиторська заборгованнiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 10 тис. грн.. 5) iншi поточнi зобов`язання 14057 тис. грн., у т. ч. - розрахунки по регресу 3 тис, грн - заборгованiсть з пiдзвiтними особами 2 тис. грн.. - заборгованiсть з вiдсотками банку 3130 тис. грн. - заборгованiсть з профкому 24 тис. грн - розрахунки по виконуючим листам 3 тис. грн. - Розрахунки з ТОВ "Укрфинком" 10883 тис. грн. - iншi 12 тис. грн., представленi дрiбнi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання". Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає. Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає.