ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19348835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,04050, м. Київ, вулиця Мельникова, дом 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0025, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 19, П, 000019, 12.02.2013, 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2014 року Адресат : Звіт незалежного аудитора призначається для Керівництва та Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ", фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Опис перевіреної фінансової інформації Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ", до складу якої входить: - форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., - форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р., - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2014 р., - форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2014 р., - форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014 р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" несе відповідальність за cкладання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Під час аудиту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки. АУДИТОРСЬКА ДУМКА Підстави для висловлення аудиторської думки Складання аудиторського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Ми надали безумовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2014 року. Загальний висновок аудитора . Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності". Концептуальною основою фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку Аудитора, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, звіт про власний капітал за 2014 рік,а також інші Примітки до цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому. Генеральний директор ТОВ "АФ "УКРВОСТОКАУДИТ" сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати України №115 від 31.10.2002 р. до 04.11.2016 р. 27 березня 2015 р. __________________ Г.В.Сочинська Україна, 83017, м. Київ, Вул. Мельникова ,буд. 12
д/н
д/н
д/н