ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 76.91
Опис Пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не вносилось. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня, а саме 30.04.2014р. На пiдставi протоколу реєстрацiю акцiонерiв, вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто, збори визнанi повноважними. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1564; Загальна кiлькiсть голосiв вiд СК: 34 554 688 (100 %); Присутнi: 24(двадцять чотири) акцiонери та 1 уповноважена особа; Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 26 576 720 ( 76,9120 %) Збори вiдкрив Голова Правлiння товариства, який запропонував заслухати виступ Голови реєстрацiйної комiсiї. Голова реєстрацiйної комiсiї iнформував присутнiх про пiдсумки роботи реєстрацiйної комiсiї по реєстрацiї прибулих на збори i пiдтвердив наявнiсть кворуму загальних зборiв, а саме: 26 576 720 штук голосуючих акцiй, що становить 76,9120%. Згiдно законодавства, черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" визнаються правомочними. Слово надається Головi Правлiння, який оголошує порядок денний i вiдкриває роботу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ". ПОРЯДОК ДЕННИЙ(перелiк питань, винесених на голосування): 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" (у т.ч. обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень). 2. Розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 4. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. - лiчильна комiсiя в кiлькостi 3 особи: 1. Козiгон Валерiй Михайлович (Голова); 2. Огородникова Наталя Сергiївна; 3. Рогова Христина Олегiвна; - форма голосування: бюлетенi для голосування. Голова зборiв: Дiброва Iгор Михайлович; Секретар зборiв: Макогон Юрiй Петрович; час для виступiв докладачам та в дебатах: - Докладачу по другому питанню (Голова Правлiння) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Спiвдокладачу по другому питанню (Заступник Голови Наглядової ради) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Спiвдокладачу по другому питанню (представник Ревiзiйної комiсiї) - до 5 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по третьому питанню (Головний бухгалтер) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин; Докладачу по четвертому питанню (Головний бухгалтер) - до 10 хвилин; В дебатах - до 2 хвилин. 2.1. Затвердити наданий Правлiнням Звiт за 2013 рiк. 2.2. Затвердити наданий звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 2.3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердити основнi показники фiнансової дiяльностi товариства за 2013 рiк. Пiдсумки голосування: - З першого питання порядку денного з використанням бюлетенiв , отриманими при реєстрацiї голосували "ЗА" - 26 576 564 голосiв або 99,9994%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "ПРОТИ"-не було; "УТРИМАВСЯ" - 156 голосуючих акцiй або 0,0006%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. - З другого питання порядку денного з використанням бюлетенiв , отриманими при реєстрацiї голосували "ЗА" - 26 533 040 голосiв або 99,8356%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "ПРОТИ"- 41 376 голосуючих акцiй або 0,1557%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "УТРИМАВСЯ" - 2 304 голосуючих акцiй або 0,0087%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. - - З третього питання порядку денного з використанням бюлетенiв , отриманими при реєстрацiї голосували "ЗА" - 26 536 020 голосiв або 99,8469%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "ПРОТИ"- 6 504 голосуючих акцiй або 0,0245%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "УТРИМАВСЯ" - 34 196 голосуючих акцiй або 0,1286%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. - З четвертого питання порядку денного з використанням бюлетенiв , отриманими при реєстрацiї голосували "ЗА" - 26 534 020 голосiв або 99,8393%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "ПРОТИ"- 6 504 голосуючих акцiй або 0,0245%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. ; "УТРИМАВСЯ" - 36 196 голосуючих акцiй або 0,1362%, власники яких беруть участь (зареєстрованi) у зборах. Будь-якi iншi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятi до цього часу, втрачають чиннiсть в частинi, що суперечить цьому Протоколу. Оскiльки в порядку денному вiдсутнi iншi питання для розгляду на Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, цi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вважаються закiнченими. У випадку, коли протягом дiї вказаних в цьому протоколi рiшень Головою Правлiння Товариства буде призначено iншу особу, або обов'язки Голови Правлiння Товариства буде покладено на iншу особу у зв'язку з тимчасовою вiдсутнiстю - всi рiшення, що прийнятi/ухваленi на цьому засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та викладенi в цьому Протоколi, а також повноваження, що надаються Головi Правлiння Товариства, зберiгають силу для новопризначеної особи (або особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Голови Правлiння Товариства). Всi особи, що були присутнi на цих Загальних зборах акцiонерiв Товариства, не мають претензiй до процедури проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та до прийнятих/ухвалених на цьому засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства рiшень. Голова Загальних зборiв акцiонерiв Стовбинський Вiктор Iванович, який повiдомив учасникам чергових Загальних зборiв акцiонерiв, що порядок денний вичерпаний, i оголосив, що черговi Загальнi збори акцiонерiв закритi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.