ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "УкрФiнКом"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32991088
Місцезнаходження д/н, Донецька область, д/н, м. Донецьк, 83048, вул. Челюскiнцiв, 202-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 376749
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.10.2007
Міжміський код та телефон (062) 340 41 96
Факс (062) 340 41 96
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дипозиторська дiяльнiсть.
Опис Надає послуги з ведення реєстру власникiв цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила ЦД №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 2791078
Факс (044) 2791078
Вид діяльності Зберiгання глобального сертiфiкату випуску цiнних паперiв, облiк цiнних паперiв.
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до положення про депозитарну дiяльнiсть. Надання Депозитарiєм емiтенту послуг щодо виплати доходiв за цiнними паперами емiтента у виглядi цiнних паперiв аба грошових коштiв вiдповiдно до положення про розрахунково-клiрiнгову дiяльнiсть за договорами щодо цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 19348835
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Киiв, 04050, Мельникова,12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0025
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 228-93-54
Факс (044) 228-93-54
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис ТОВ "АФ"Укрвостокаудит" лiцензiя №0025 вiд 26.01.2001р.,продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010р.№221/3 до 04.11.2016р.,здiйснює пiдготовку та надання Аудиторського Звiту за результатами проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "Донрибкомбiнат" за 2014 рiк, призначений для акцiонерiв i керiвництва суб'єкта господарювання, фiнансовий звiт, який перевiряється i надається в Нацiональну комiсiю цiнних паперiв i фондового ринку для розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв. Факторiв якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента немає.