ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство за КВЕД 03.12
Середня кількість працівників1 367    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84173 Донецька область Слов'янський район селище Мирне д/н, т.(0626) 66 07 56
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2236 2236
Основні засоби: 1010 80657 76841
первісна вартість 1011 90575 90499
знос 1012 9918 13658
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 11944 11944
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 94837 91021
II. Оборотні активи
Запаси 1100 20005 19040
Виробничі запаси 1101 920 1096
Незавершене виробництво 1102 19008 17930
Готова продукція 1103 77 14
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
3254 3460
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20 17
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 216 129
Готівка 1166 10 5
Рахунки в банках 1167 206 124
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 8225 8234
Усього за розділом II 1195 31720 30880
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 126557 121901

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 43193 43193
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5527 5478
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2544 -1942
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 51264 46729
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 3477 3477
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2523 2523
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 6000 6000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 53858 53830
за розрахунками з бюджетом 1620 111 470
за у тому числі з податку на прибуток 1621 38 0
за розрахунками зі страхування 1625 196 548
за розрахунками з оплати праці 1630 585 257
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 15 10
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 14528 14057
Усього за розділом IІІ 1695 69293 69172
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 126557 121901

Примітки: У вiдповiдностi зi ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "Донрибкомбiнат" керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталу, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. 1)НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Протягом звiтного року не вiдбувалось нiяких дiй. . Переоцiнка нематерiальних активiв у 2014 роцi не здiйснювалась. За рахунок цiльового фiнансування нематерiальнi активи у звiтному роцi не придбались. 2)ОСНОВНI ЗАСОБИ. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. У 2014 роцi до складу основних засобiв надiйшло на суму 76,0 тис.грн.у тому числi по групам : iнструменту, приладiв, iнвентарю - 41 тис грн., iншi основнi засоби - 35 тис.грн.. Переоцiнки будинкiв , споруди та передавальнi пристроїв не було. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 152 тис.грн. - у тому числi - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi основнi засоби - 45 тис.грн.. Знос вибулих ОЗ складає 152 тис. грн., у т.ч.: - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi основнi засоби - 45 тис.грн.. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю Нараховано зносу за 2014р. склала 3892 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3364 тис.грн.; машини та обладнення - 130 тис.грн., транспортнi засоби -84 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - 26 тис.грн., iншi основнi засоби 45 тис. грн., багаторiчнi насадження 115 тис.грн, iншi основнi засоби -173 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 90499 тис.грн.у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82466 тис.грн.; машини та обладнення - 2014 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 206 тис.грн., iншi ОЗ - 830 тис.грн., багаторiчнi насадження 2760тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 13658 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9106 тис.грн.; машини та обладнення - 1687 тис.грн., транспортнi засоби - 1830 тис грн.;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 129 тис.грн., iншi ОЗ - 732 тис.грн., багаторiчнi насадження 183 тис.грн.. Основних засобiв, що переданi в операцiйну оренду 407 тис. грн. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4983 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення складає 10,95%, по группам: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 6,96%; машини та обладнення - 76,90, транспортнi засоби -79,26% ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 67,36%., iншi ОЗ - 71,90%, багаторiчнi насадження 2,46 %. Виробничi потужностi на даний момент завантаженнi на 36 % . Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. Термiн використання ОЗ: будiвлi i споруди - 33 рокiв машини та обладнання - 24 рокiв транспортнi засоби - 26 рокiв. Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 12550,0 тис. грн. с. Миколаївка - 3176,0 тис. грн. с. Адамiвка - 2998,0 тис. грн. Олександрiвський район - 20068,0 тис. грн. с. Кировське - 13020,0 тис. грн. с. Львiвка - 3308,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2585,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 6107,0 тис. грн. Товариство надає в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Планується розширити в майбутньому виробничi потужностi за рахунок поповнення оборотних коштiв. Ефективне виробництво, управлiння, розширення ринкiв i вiдповiдно зростання продажiв дасть можливiсть знизити вираженi сезоннi коливання, полiпшити умови працi i надання социально захищених, нових робочих мiсць квалiфiкованим працiвникам. Ступiнь використання обладнання становить 71 %. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Утримання ОЗ потребує полiпшення стану, за необхiднiстю проводяться модернiзацiя, реконструкцiя, та iн. Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв, являють собою за економiчним змiстом капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (капiтальне будiвництво) у звiтному роцi дорiвнює 2236 тис. грн.. Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало. 3) ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Довгострокова дебiторська заборгованiсть призначена для облiку дебiторської заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Сстаном на 31.12.2014р . вона складає 11944 тис.грн. (стр. баланса 1040), а саме : вексель ТОВ "Парламент" на суму 9134 тис.грн., вексель ТОВ " Реарпром" в сумi 2810 тис.грн.. 4)ЗАПАСИ. Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. На звiтну дату не встановлено застарiлих i негожих до експлуатацiї запасiв. Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. На початок року вiдображено у балансi виробничих запасiв 920,0 тис.грн., на кiнець року - 1096,0тис.грн.; незавершене виробництво на початок року - 19008,0 тис.грн., на кiнець року - 17930,0 тис.грн., готової продукцiї на початок року - 77,0 тис.грн., на кiнець року 14,0 тис.грн.. Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2014 р. складає 19040,0 тис.грн.: Сировина та матерiали - 378,725 тис.грн., Паливо - 135, 210 тис.грн., Будiвельнi матерiали - 114,620 тис.грн., Запаснi частини - 209,962 тис.грн., iншi материали - 187,216 тис.грн., МШП - 63,858 тис.грн., незавершене виробництво - 1396,697 тис.грн., напiвфабрикати - 16533,137 тис. грн., iншi - 20,574 тис. грн.. Виробничнi запаси, на кiнець звiтного перiоду, порiвняно iз залишком на початок року збiльшились на 176 тис.грн. Станом на 31.12.2014р. запасiв переданих у переробку, наданих у заставу, переданих на комiсiю не має. 5)ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Станом на 31.12.2014р. розмiр дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами (стр. 1130 балансу) складає 3460 тис.грн. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за строками непогашення: до 12 мiсяцiв - 938 тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв - 2522 тис. грн.. У процесi дiяльностi Товариства виникає поточна дебiторська заборгованiсть, яка пов'язана з реалiзацiєю товарiв, робiт та послуг. Протягом року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi зменшилась на 3,0 тис.грн. (20,0 тис.грн. на початок року та 17,0 тис.грн. на кiнець року (розрахунки з iншими дебiторами рах.37, 63, 65, 66, 685 тощо). На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2014 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi ПАТ "Донрибкомбiнат". Проведений аналiз дебiторської заборгованостi дозволив визнати всю дебiторську заборгованiсть за розрахунками, що значиться на балансi пiдприємства в сумi 3254,0 тис.грн. на початок року, та 3460,0 тис.грн. - на кiнець року, у складi активiв. 6) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Станом на 31.12.2014р. грошовi кошти склали 129 тис. грн, й представленi: поточний рахунок в банку - 124 тис. грн. та в касi пiдприємства - 5 тис.грн На пiдприємствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз дати балансу внаслiдок яких-небудь обмежень. 7) IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. До iнших оборотних активiв у балансi вiднесенi залишки по рахунках та 644 "Податковий кредит", 377 "Розрахунки з iншими дебiторами", тощо (8225,0 тис.грн. на початок року та 8234,0 тис.грн. - на кiнець року, який включає ПДВ одержанний вiд покупцiв по першiй подiї, предоплата за товари i послуги.) 8)ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43 193360,000 грн. Статутний капiтал подiлено на 34 554 688 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 27.12.1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$=5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн., а отже, статутний капiтал дорiвнює 43193 тис. грн. КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ. Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi iнших змiн в капiталi (-49) тис. грн. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 5478,0 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми, на якi вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню номiнальну вартiсть, а також про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Додатковий капiтал у звiтному роцi вiдсутнiй. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ. Резервний капiтал Товариства передбачено використовувати на покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Протягом звiтного року Товариство не нараховувало резервного капiталу. НЕРОЗПОДIЛЕННИЙ ПРИБУТОК. Станом на 31.12.2014 року ПАТ "Донрибкомбiнат" у складi власного капiталу вiдображено (1942) тис. грн. нерозподiленого прибутку, тобто в порiвняннi з початком року 2544 тис. грн. вiн зменшився на 4486 тис. грн. Нерозподiлений прибуток протягом звiтного перiоду змiнився завдяки чистому збитку Товариства у звiтному роцi у сумi (4486) тис. грн.. Розрахункова вартiсть чистих активiв(46729.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 9) ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Облiк i визнання зобов'язань та резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства, класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). На звiтну дату сума довгострокових зобов'язань, а саме зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у сумi 6000 тис. грн. Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ БАНК" (який є правонаступником вiносно усiх прав та обов`язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Європейський банк рацiонального фiнансування, перейменованого згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄБРФ" згiдно протоколу №3-13 вiд 05.07.2013р., та проведенням 07.102013 р. державної реєстрацiї змiн до Статуту, шляхом викладення його в новiй редакцiї, код за ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, 01001, вул Володимирська/пров. Рильський, 18/2)згiдно до договору непоновлювальної кредитної лiнiї № 03 вiд 17.03.2006р. був взятий на виробничi потреби, оновлення та модернiзацiю ОЗ Товариства, заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 3477 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 22% рiчних, дата погашення кредиту 25.07.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED" (банк-корреспондент Bankers trust company.new york.united states. swift. bktrus 33. acc^ 04412029) був взятий на ведення торгово-посередницьких операцiй , закупку технологiчного обладнення, сировини, матерiалов, придбання транспортних засобiв, машин , поповнення обiгових коштiв Товариства. Заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 2523 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 13% рiчних, дата погашення кредиту 31.12.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля рибопереробного комплексу склад. 10) ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Загалом Товариство має зобов'язань на суму 75172 тис. грн.. Складається iз поточних зобов'язань, а саме зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у сумi 6000 тис. грн. Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ БАНК" (який є правонаступником вiносно усiх прав та обов`язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Європейський банк рацiонального фiнансування, перейменованого згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄБРФ" згiдно протоколу №3-13 вiд 05.07.2013р., та проведенням 07.102013 р. державної реєстрацiї змiн до Статуту, шляхом викладення його в новiй редакцiї, код за ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, 01001, вул Володимирська/пров. Рильський, 18/2)згiдно до договору непоновлювальної кредитної лiнiї № 03 вiд 17.03.2006р. був взятий на виробничi потреби, оновлення та модернiзацiю ОЗ Товариства, заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 3477 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 22% рiчних, дата погашення кредиту 25.07.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED" (банк-корреспондент Bankers trust company.new york.united states. swift. bktrus 33. acc^ 04412029) був взятий на ведення торгово-посередницьких операцiй , закупку технологiчного обладнення, сировини, матерiалов, придбання транспортних засобiв, машин , поповнення обiгових коштiв Товариства. Заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 2523 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 13% рiчних, дата погашення кредиту 31.12.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля рибопереробного комплексу склад. Податковi зобов'язання Товариства складають 470 тис. грн., iншi зобов'язаня у сумi 68702 тис. грн.., зокрема вiдображаються: 1) поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 53830 тис. грн., у т.ч. заборгованнiсть перед поставщиками за товари 1558 тис.грн., передоплата отримана вiд покупцiв 48652 тис.грн., заборгованнiсть за послугами 3620 тис грн. 2) зобов`язання зi страхування 548 тис. грн. 3) зобов`язання з оплати працi 257 тис. грн., 4) Поточна кредиторська заборгованнiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 10 тис. грн.. 5) iншi поточнi зобов`язання 14057 тис. грн., у т. ч. - розрахунки по регресу 3 тис, грн - заборгованiсть з пiдзвiтними особами 2 тис. грн.. - заборгованiсть з вiдсотками банку 3130 тис. грн. - заборгованiсть з профкому 24 тис. грн - розрахунки по виконуючим листам 3 тис. грн. - Розрахунки з ТОВ "Укрфинком" 10883 тис. грн. - iншi 12 тис. грн., представленi дрiбнi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання". Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає. Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає. Загалом валюта балансу на кiнець звiтного перiоду зменшилась в порiвняннi з попереднiм перiодом на 4656 тис.грн й становить 121901 тис.грн..


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.