ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24292 23971
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 24785 ) ( 25203 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 493 ) ( 1232 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1148 3853
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1808 ) ( 2013 )
Витрати на збут 2150 ( 4616 ) ( 5000 )
Інші операційні витрати 2180 ( 708 ) ( 2867 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 6477 ) ( 7259 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2741 2572
Інші доходи 2240 15 4548
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 765 ) ( 795 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 158 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 4486 ) ( 1092 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 4486 ) ( 1092 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 28864
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 -621
Накопичені курсові різниці 2410 0 17048
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 45291
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 45291
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4486 44199

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 34047 30668
Витрати на оплату праці 2505 8407 9198
Відрахування на соціальні заходи 2510 3294 3590
Амортизація 2515 3790 2672
Інші операційні витрати 2520 708 7037
Разом 2550 50246 53165

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34554688 34554688
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34554688 34554688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.1298232 -0.0316021
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.1298232 -0.0316021
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: У вiдповiдностi зi ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "Донрибкомбiнат" керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталу, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi з полiтикою ТОВАРИСТВА не передбачено. У разi надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi товари та послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Звiт про фiнансовий стан (звiт про сукупнi прибутки та збитки) ПАТ "Донрибкомбiнат" - складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Станом за звiтний 2014 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг в грошовому еквiвалентi склав 24292 тис. грн.. Iншiй операцiйний доход - 1148 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, де вiдображаються дрiбнi й незначнi доходи. Iншi фiнансовi доходи вiдображено податок на додану вартiсть у сумi 2741 тис. грн. Iншi доходи в сумi 15 тис. грн. включенi доходи, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiсть Товариства. ВИТРАТИ. Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12. Витрати по податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному роцi склала 24785 тис.грн. Виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг складається з, у тис. грн.: -------------------------------------------------- - прямих матерiальних витрат 6201 , - прямих витрат на оплату працi 6796, - вiдрахування на соцiальнi заходи 2679, - амортизацiя 3447, - витрати на воду, електроенергiю та каналiзацiю (з урахуванням податку за спецiальне водокористування) 3052, - витрати паливно мастильнi матерiали 2610. ------------------------- Адмiнiстративнi витрати складають на звiтну дату 1808 тис. грн., в т.ч: -матерiальнi витрати - 216 тис. грн., - витрати на оплату працi - 756 тис. грн., - амортизацiйнi вiдрахування - 215 тис. грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи - 295 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати -326 тис.грн. На звiтну дату у статтю "Витрати на збут" включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється Товариством - витрати на утримання пiдроздiлiв збуту , доставку продукцiї споживачам 4616 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. у статтi "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 708тис. грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства ;сплаченi штрафи,пенi, неустойки господарської дiяльностi. У статтi "Фiнансовi витрати" вiдображенi вiдсотки по банкiвському кредиту в сумi 765 тис.грн.. У статтi "Iншi витрати" вiдбитi збитки протягом поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi 0 тис.грн.., зокрема вiдображаються витрати на оплату послуг стороннiх пiдприємств, транспортно-заготiвельнi витрати;iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. За звiтний 2014 р. ПАТ "Донрибкомбiнат" отримало чистий збиток у розмiрi 4486 тис. грн.. Отже сукупний дохiд також складає (4486) тис. грн.. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй склала 34554688 штук , чистий збиток на одну просту акцiю у звiтному роцi склав -0,1298232 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович