ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" станом на 31 грудня 2014 року Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв ТОВ " АФ " УКРВОСТОКАУДИТ", якi мiстяться в представленому висновку незалежних аудиторiв, зроблено з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва та вказаних незалежних аудиторiв, щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ". Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також рух грошових коштiв та змiна в чистих активах, що належать учасникам, за рiк, що закiнчився на цю дату у вiдповiдностi до Мiжнародних фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: o Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; o Застосування об'рунтованих оцiнок i припущень; o Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi; o Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрно. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: o Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю на Товариствi; o Пiдтримання системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; o Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення зберiгання активiв Товариства; o Запобiгання та виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. Фiнансова звiтнiсть за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була затверджена "20" лютого 2015 року вiд iменi керiвництва Товариства: Голова Правлiння Диброва И.М. Головний бухгалтер Макогон Ю.П. ПРИМIТКИ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" ЗА РIК, ЗАКIНЧИВШИЙСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ. (У тисячах українських гривень) 1. ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Опис про пiдприємство Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Товариства: Україна, 84173, Донецька обл., Слов"янський район, селище Мирне. Основна дiяльнiсть: 03.22 РИБНИЦТВО, МОРСЬКЕ I ПРIСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI: Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. У зв'язку з полiтичною напругою в Українi яка сталося на початок 2014 року та триває тойчас Товариства зiткнулися iз погiршенням дiлової активностi у рядi галузей економiки,що спричинило зниження доходiв пiдприємств i населення, а девальвацiя нацiональної валюти призвела до збiльшення фiнансового навантаження на пiдприємства. Наслiдком впливу вказаних чинникiв стало значне погiршення якостi робочих активiв Товариства. Таким чином, негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, зростання частки проблемних активiв i погiршення iнвестицiйного клiмату значно вплинуть на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. 2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 2.1. Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше. Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва професiйних суджень, оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi показанi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, iнформацiя про якi недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi. Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. 2.2 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi принципи складання звiтностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") на основi iсторичної вартостi за винятком окремих фiнансових iнструментiв, якi були врахованi за справедливою вартiстю. Далi приводиться розкриття основних положень облiкової полiтики, на основi яких готувалася дана фiнансова звiтнiсть. Положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодiв, за винятком спецiально обумовлених випадкiв. Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "О внесеннi змiн до Закону України ''Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi''" вiд 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi (ПСБО); та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 от 09.12.2011 г "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку" вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5\188. Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки статей, включених до фiнансової звiтностi Компанiї, було використано валюту первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя (функцiональна валюта). Статтi у цiй фiнансовiй звiтностi оцiненi та поданi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою та валютою подання Компанiї. Операцiї, деномiнованi в iноземнiй валютi, облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на основi обмiнного курсу, чинного на цю дату. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом обмiну НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов'язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у складi курсових рiзниць. Станом на 31 грудня 2014 року основний курс обмiну, що застосовувався для перерахунку сум в доларах США, становив 15,768556 гривнi за 1 долар США, станом 31 грудня 2013 року 7,993 гривнi за 1 долар США. Наразi українська гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. Функцiональна валюта є українська гривня Основнi засоби Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБ0 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу i чистої суми перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься в нерозподiлений прибуток, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Подальшi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв витрати на щоденне технiчне обслуговування i витрати на поточний ремонт. Цi витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесенi. У балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв признаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах . Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах. А саме : Балансовi рахунки та субрахунки в бухгалтерскому облiку Класи Групи податковому облiку Кiлькiсть рокiв корисного використання 103 Будiвлi 3 20 Споруди 3 15 Передавальнi пристрої 3 10 104 Машини i устаткування з них: iнформацiйне устаткування 4 4 5 2 105 Транспортнi засоби 5 5 106 Iнструменти, прилади, iнвентар 6 4 109 Iншi основнi засоби 9 12 Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням вищезгаданих термiнiв корисного використання. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються в перебiгу їх корисного використання. Амортизацiю активу починати з мiсяця, наступного за мiсяцем в якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання. Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якою актив класифiкують як той, що мiститься для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство чекає отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється на рiвнi - 0. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в момент їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображувати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв". Основнi засоби, призначенi для продажу, i що вiдповiдають критерiям визнання, враховуються вiдповiдно до МСФЗ 5. Резерви майбутнiх витрат i платежiв Резерви майбутнiх витрат i платежiв є нефiнансовими зобов'язаннями, з невизначеним термiном виконання або невизначенi по величинi. Резерви вiдбиваються, коли Товариство має поточне юридичне або узяте на себе добровiльне зобов'язання в результатi подiй, що сталися, i є вiрогiднiсть того, що для погашення цього зобов'язання буде потрiбно вибуття ресурсiв, що мiстять в собi майбутнi економiчнi вигоди, i iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму даного зобов'язання. Резерви визначаються i переоцiнюються на кожну звiтну дату i включаються у фiнансову звiтнiсть за очiкуваною чистою приведеною вартiстю з використанням ставок дисконтування, застосовних до Товариства, якi вiдображають поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i специфiчнi ризики, властивi зобов'язанню. Товариство визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. Податкова позицiя Податкова позицiяТовариства (потенцiйнi податковi витрати i активи) оцiнюється керiвництвом за станом на кожну звiтну дату. Зобов'язання по податку на прибуток признаються в сумах найбiльш вiрогiдних бути пiдтвердженими в разi їх заперечування податковими органами, на основi iнтерпретацiї поточного податкового законодавства. Зобов'язання по пенi, штрафам i податкам, окрiм податку на прибуток, за станом на звiтну дату признаються вiдповiдно до найбiльш вiрогiдної оцiнки керiвництва майбутнiх витрат по цих податках. Товарно-матерiальнi запаси Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням, з переробкою i iншi витрати, якi понесенi при доставцi запасiв до їх нинiшнього мiсця розташування i приведення їх в належний стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi щорiчних "Розрахункiв нормативiв для розподiлу загальновиробничих витрат", де за основу береться фактична сума понесених постiйних i змiнних витрат i дiлиться пропорцiйно матерiальним витратам. Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображається у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається на Товариствi застосовується попередiльний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi в один передiл по кожному основному цеху. По допомiжним цехам застосовується позамовний метод облiку витрат. (Виняток становить виробництво теплоенергiї, стиснутого повiтря, оборотної води, де застосовується попередiльний метод облiку витрат). Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати в розмiрi фактичних витрат, що обчислюються як рiзниця мiж загальною сумою витрат на виробництво поточного перiоду, включаючи вартiсть незавершеного виробництва на початок звiтного перiоду i собiвартостi придатної продукцiї, обчисленої з урахуванням ступеня готовностi незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду. Запаси, готову продукцiю, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, на пiдставi актiв комiсiї визначати нелiквiдними i списувати за балансовою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини i матерiалiв, готової продукцiї, палива, запасних частин, МБП, товарiв та iнших запасiв здiйснювати за iдентифiкованою собiвартiстю. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi визначається за окремими найменуваннями. Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках в банках, розмiщенi до запитання або на термiн менше трьох мiсяцiв, якi на думку керiвництва Товариства на момент внесення на банкiвський рахунок в найменшiй мiрою схильнi ризикам зниження справедливої вартостi i невиконання зобов'язань. Податок на прибуток Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдкладений податки i визнаються в прибутку або збитку за рiк. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний i попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до винятка, iснуючого для первiсного визнання, вiдкладенi податки не визнаються у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаними iз об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдкладеного податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду i застосування яких очiкується в перiод вiдновлення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Операцiї, вираженi в iноземнiй валютi Функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України - українська гривня ("грн.") Грошовi активи та зобов'язання переводяться у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним Банком України (НБУ) на вiдповiднi звiтнi дати. Прибутки та збитки, що виникають при здiйсненнi розрахункiв i перерахунку грошових активiв та зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ на кiнець року, вiдображаються у прибутку або збитку як фiнансовi доходи чи витрати. Перерахунок за курсом на кiнець року не проводиться вiдносно негрошових статей балансу, вимiрюваних за iсторичною вартiстю. Податок на додану вартiсть (ПДВ) Податок на додану вартiсть, що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi до бюджету на бiльш ранню з двох дат: (а) дату отримання сум авансiв вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, в загальному випадку пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку проти ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї, пiсля отримання рахунку-фактури продавця. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-основi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi в складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Визнання доходу Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання в вiдповiдностi з МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою Товариства не передбачено. У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту та вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу нарахування. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi для продажу. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за собiвартiстю. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. Передоплата Передоплата вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн одержання товарiв або послуг, що вiдносяться до неї, перевищує один рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Сума передоплати за придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом i наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. Iнша передоплата списується на прибуток або збиток при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до неї. Якщо мається ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутку або збитку за рiк. Знецiнення активiв Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариства визначається наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якiй дiє Товариство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, що негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. Специфiка дiяльностi Товариства припускає враховувати всi види дiяльностi як Одиницi, що генерують грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. Витрати за позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. При наявностi у Товариства позик (непогашених боргових зобов'язань), безпосередньо не пов'язаних iз створенням квалiфiкацiйного активу, розмiр фiнансових витрат, що пiдлягають включенню до собiвартостi квалiфiкацiйного активу (капiталiзацiї), визначається як добуток середньозваженої суми витрат (iнвестицiй) на створення даного активу (з урахуванням витрат на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, включаючи ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати) i норми капiталiзацiї фiнансових витрат. Капiталiзацiя фiнансових витрат здiйснюється тiльки протягом перiоду створення квалiфiкацiйного активу та припиняється, коли актив готовий до використання у запланованих цiлях або для продажу. Пiсля здiйснення в бухгалтерському облiку записiв Дт 10, 12 - Кт 15 або Дт 26; 20 - Кт 23 - фiнансовi витрати вже не можуть бути капiталiзованi, а пiдлягають списанню на витрати дiяльностi пiдприємства. Пенсiйнi зобов'язання В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює виплати в Державний пенсiйний фонд України вiдносно своїх спiвробiтникiв. Обов'язковi виплати в Державний пенсiйний фонд представляють собою пенсiйний план iз встановленими внесками та списуються на витрати в момент їх здiйснення i включаються до статтi "Витрати на соцiальнi заходи" у складi собiвартостi. Негрошовi операцiї Негрошовi операцiї облiковуються за справедливою вартiстю активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Негрошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, а також вiд операцiйної дiяльностi являють собою реальнi грошовi потоки. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть Заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується за фактом виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторговf (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - до 3-х мiсяцiв; - вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи наявнiстi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Резерв сумнiвних боргiв формувати 1 раз на рiк на дату балансу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дiсконтiрованої вартостi. Статутний капiтал Статутний капiтал включає в собi внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як капiтал в дооцiнках. За вимогами МСФЗ 29 при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiйної економiки). У 2012 роцi цi вимоги було виконано та збиток вiд переоцiнки першої емiсiї та другої емiсiї Статутного капiталу Товариство вiдобразило у стр.330 "Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Дивiденди Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Загальними Зборами акцiонерiв. Стандарти, поправки i iнтерпретацiї, що набрали чинностi в 2014 р. Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2014 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: - МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї" i МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансових iнструментiв: розкриття iнформацiї" : взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (змiни випущенi 16 грудня 2011 року); - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" i МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть": виключення вiдносно консолiдацiї для iнвестицiйних органiзацiй (поправки випущенi 31 жовтня 2012 року); - Роз'яснення Комiтету з роз'яснень МСФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi": в цьому Роз'ясненнi викладається порядок облiку зобов'язань по оплатi зборiв, вiдмiнних вiд податку на прибуток (Роз'яснення випущене 20 травня 2013 року); - МСФЗ (IAS) 36 "Знецiнення активiв": поправки обмеженої сфери дiї до розкриття iнформацiї про знецiнення для нефiнансових активiв (випущенi 29 травня 2013 року); - МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансових iнструментiв: визнання i оцiнка": поправки вiдносно новацiї похiдних фiнансових iнструментiв (випущенi 27 червня 2013 року). Окрiм перерахованих з 1 липня 2014 року набирала чинностi змiна в МСФЗ (IAS) 19 "Винагород працiвникам": поправка, що роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород (випущенi 21 листопада 2013 року). Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу: Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково: МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (випущений у листопадi 2009 р. та випущений у жовтнi 2010р.; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 року). Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 "Дата обов'язкового застосування та перехiднi вимоги до розкриття iнформацiї" (випущений у жовтнi 2012р.; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 року).У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт: МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка по контрактам з клiєнтами". МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка по контрактам з клiєнтами" є єдиним керiвництвом по облiку виручки, а також мiстить усi вимоги до розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Новий стандарт замiнює стандарти МСБО (IAS)18 "Виручка", МСБО (IAS)11"Контракти на будiвництво" i ряд iнтерпретацiй положень МСФЗ стосовно виручки. МСФЗ (IFRS)15 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. i пiзнiше; дострокове застосування стандарту дозволене. Нинi Товариство аналiзує вплив змiн, що привносяться стандартом, на консолiдовану фiнансову звiтнiсть.У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть", пiд назвою "Облiк придбання доль в спiльних операцiях". Данi поправки мiстять роз'яснення по облiку iнвестицiй в спiльнi операцiї. Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 2. КЛЮЧОВI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi впливають на вiдбиванi у фiнансовiй звiтностi суми та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, окрiм вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi чинять найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: Податкове законодавство. Податкове валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень. Строки корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини строку корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiвання, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання в системi МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що грошi мають тимчасову вартiсть (тобто поточна вартiсть майбутнiх фiнансових потокiв може iстотно вiдрiзнятися вiд їх номiнальної вартостi), для забезпечення порiвнянностi фiнансової звiтностi являється необхiднiсть в дисконтуваннi. Дисконтування - це приведення майбутнiх грошових потокiв до поточного перiоду з урахуванням змiни вартостi грошей з плином часу. Ставка дисконтування вiдповiдає процентнiй ставцi, за якою пiдприємство могло б отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах (" КЗ 64 Керiвництва з застосування МСБО 39). Вибiр кiлькостi i суми векселiв до дисконтування проводиться на пiдставi судження керiвництва, що базується на динамiцi викупу векселiв. 3. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Дiяльнiсть Товариства схильна до впливу рiзних ризикiв, включаючи ринковi ризики (ризик змiни обмiнного курсу, ризик впливу змiн процентних ставок на справедливу вартiсть i грошовi потоки), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна полiтика Товариства по управлiнню ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв на фiнансовi результати Товариства. 4. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ З РОЗБИВКОЮ ЗА КАТЕГОРIЯМИ Активи, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2013р. Поточнi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 129 216 Короткострокова дебiторська заборгованiсть, у тому числi: 3477 3274 Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги 3460 3254 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17 20 Iншi оборотнi активи 8234 8225 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11944 11944 Зобов'язання, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р Станом на 31 грудня 2013р. Поточнi зобов'язання 62172 69293 Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 53830 53858 Поточнi зобов'язання за рахунками: З одержаних авансiв 0 З бюджетом 470 111 З позабюджетних платежiв 0 Зi страхування 548 196 З оплати працi 257 585 З учасниками 0 Iз внутрiшнiх розрахункiв 10 15 Iншi поточнi зобов'язання 14057 14528 Доходи майбутнiх перiодiв 0 Довгостроковi зобов'язання 6000 6000 Кредити банкiв 3477 3 477 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 2523 2 523 РАЗОМ 75172 75293 5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2013р. В нацiональнiй валютi 129 216 У т. ч. в касi 5 10 8.ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2013 р. Фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11694 12963 Нефiнансовi активи Переплата по податках i зборам крiм податку на прибуток 0 0 Заборгованiсть Фондiв соцiального страхування з розрахунками по листам тимчасової непрацездатностi 0 0 За станом на31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2013 р. справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi дорiвнює її балансовiй вартостi. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках не погашення знаходиться у рамкахоперацiйного циклу, який становить 12 мiсяцiв. По строках непогашення ця заборгованiсть склала : До 3 мiсяцiв - 0 тис.грн.; До 12 мiсяцiв - _938 тис.грн.; Вiд 12 до 18 мiсяцiв- 2522тис.грн. Разом - 3460 тис. грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 року складає 11944 тис.грн : 1.ТОВ "ПАРЛАМЕНТ" - 9 133,9 тис.грн -це є векселi строком погашення 11.05.2015 року; 2.ТОВ " РЕАПРПОМ" - 2810 тис.грн. також вексель. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року складає 11944 тис.грн : 9.ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2013р. Сировина i матерiали 379 246 Паливо 135 91 Будiвельнi матерiали 115 123 Товари Запаснi частини 210 150 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 64 114 Матерiали сiльськогосподарського призначення 187 196 Незавершене виробництво 17950 19008 Готова продукцiя 77 Разом 19040 20005 Запаси вiдображенi у фiнансовiй звiтностi по нижчiй з оцiнок (собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї-) - по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування). Для облiку вибуття запасiв використовувався iдентифiкований метод ( метод партiйного облiку запасiв по середньо виваженiй цiнi). Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. 10.ОСНОВНI ЗАСОБИ 6. Групи основних засобiв Код рядка Надiйш лоза рiк Нарахова но амортиза цiї за рiк Втрати вiд зменшен ня кориснос тi у тому числi Залишок на початок року 1 IереОмiпiча (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсн а (пероцi нена) вартiст ь знос первiсно ї(пере-оцiненої ) вартостi зносу первiсна (пере-оцiнена) вартiсть знос первiсн ої (пере-оцiнено 0 вартост i зносу первiсн а(пере-оцiнена ) вартiст ь знос первiсн а(переоцiнена ) вартiсть знос первiсн а(пере-оцiнена ) вартiст ь Знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельнi дiлянки 100 Iнвестицiйна нерухомiсть 105 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 82466 5742 3364 82466 9106 Машини та обладнання 130 2018 1552 4 4 130 2014 1678 Транспортнi засоби 140 2301 1824 78 78 84 2223 1830 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 190 128 41 25 25 26 206 129 Тварини 160 Багаторiчнi насадження 170 2760 68 115 2760 183 Iншi основнi засоби 180 840 604 35 45 45 173 830 732 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 Разом 260 90575 9918 76 152 152 3892 90499 13658 На балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестцiї у сумi __2236_ тис.грн. на кiнець року та ___2236 тис.грн. - на початок року це є об'єкти незавершеного капiтального будiвництва . Пiдприємством вiдповiдно до МСФЗ обрано виробничий метод нарахування амортизацiї (метод суми одиниць продукцiї) основних засобiв. За 2013рiк нараховано амортизацiї 2714тис.грн. За 2014рiк нараховано амортизацiї___3892тис.грн. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на ____152тис.грн. Протягом 2014року надiйшло основних засобiв - 74 тис.грн., в тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої -0,00 тис.грн..;транспортнi засоби - 41тис грн. iнструменту, приладiв,iншi-35 Пiдприємством було прийняте рiшення щодо проведення переоцiнкi об'єктiв ОЗ.Сума дооцiнки склала ___0,00_тис.грн. Всi витрати на ремонт основних засобiв протягом року вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. У Товариства є в наявностi орендованi основнi засоби.Їх Вартiсть складає ___3464_тис.грн. 11.РЕЗЕРВИ Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. 12.КАПIТАЛ Статутний капiтал ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" Статутний капiтал Товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту та вiдображений в Балансi у розмiрi 43193,0 тис.грн.. Статутний капiтал Товариства на дату Балансу - 31.12.2013 р. - заявлений дорiвнює сплаченому. Статутний капiтал зареєстрований - 43 193 тис. грн. Капiтал у дооцiнках iнфляцiйних процедур - 4 635 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв ,якi є власнiстю держави -942 тис.грн. Знос при дооцiнцi цих ОЗ - ( 50) тис.грн. Таким чином, Капiтал у дооцiнках складає 5527 тис.грн. На початок року резервний капiтал на пiдприємствi не сформовано. Протягом року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Протягом року Товариством не провадились операцiї придбання-продажу акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду неоплачений капiтал вiдсутнiй. Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець року визначено пiсля завершення пiдготовки Звiту про фiнансовi результати i вiн склав ___(1942) тис.грн. За 2014 рiк - отримано вiд операцiйної дiяльностi збиток у розмiрi __0,00_ тис. грн. Дооцiнка необоротних активiв ( ОЗ) склала ___ тис.грн. Уцiнка фiнансових iнструментiв склала __0,00_тис.грн.,та коректировка статутного капiталу,згiдно МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" -___0,00 тис.грн. , таким чином, сукупний дохiд склав ___ тис. грн.. 13.ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2014 рiк склав __24292_ тис.грн..у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"" включенi матерiальнi витрати (сировина, матерiали), пряма заробiтна плата з нарахуваннями, виробничi накладнi витрати - 24785 тис.грн. у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi __1148 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - доходи вiд операцiйної оренди активiв __тис.грн.;.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - __0,00 тис.грн у статтю "Адмiнiстративнi витрати" включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду - __1808 тис.грн.); у статтю "Витрати на збут" включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збуту, доставку продукцiї споживачам -__4616-тис.грн.; у статтi "Iншi операцiйнi витрати" в сумi __708_тис.грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства.; сплаченi штрафи, пенi, неустойки господарської дiяльностi, у статтi "Iншi доходи" в сумi ___15тис.грн. включенi доходи, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства у статтi "Фiнансовi витрати" вiдображенi вiдсотки по банкiвському кредиту в сумi ___ 765тис.грн.; у статтi "Iншi фiнансовi доходи" вiдображено додаток на додану вартiсть сумi ___ 2741тис.грн.; У статт!"!нш! вирахування з доходу по рядку 030 вiдображено повернута сумма _ тис грн., у статтi "Iншi витрати" вiдбитi збитки протягом поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi __ тис.грн., у тому числi : собiвартiсть списаних необоротних активiв ___ тис.грн.; податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi, розрахований згiдно правил податкового облiку та НКУ, у 2014 роцi вiдсутнiй (Товариство - платник фiксованого сiль госпподатку ); Оголошенi та не виплаченi дивiденди за 2014 рiк на пiдприємствi вiдсутнi. 14.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ Операцiйнi витрати Товариства це є : 2013 рiк 2014 рiк Тис.грн. 1.Матерiальнi витрати 30668 34047 2.Зарплата 9198 8407 3.Вiдрахування 3590 3294 4.Амортизацiя 2672 3790 5.Iншi операцiйнi витрати 7037 708 РАЗОМ : 53165 50246 17.АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ Склад адмiнiстративних витрат наведений у таблицi: Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй 2012 рiк перiод 1 2 3 Матерiальнi витрати 216 2977 Витрати на оплату працi 756 1487 Вiдрахування на соцiальнi заходи 295 989 Амортизацiя 215 1560 Iншi операцiйни витрати 326 2867 Разом 1808 9880 18. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА IНШI РИЗИКИ (a) Податки Податкове законодавство України, чинне або те, що по сутi вступило в силу на кiнець звiтного перiоду, допускають можливiсть рiзних тлумачень в застосуваннi до операцiй та дiяльностi Товариства. У зв'язку з цим податковi позицiї, визначенi керiвництвом, i офiцiйна документацiя, що обгрунтовує податковi позицiї, можуть бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик перевiрок операцiй, що не мають чiткого економiчного обгрунтування або виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимоги податкового законодавства. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. За певних обставин перевiрка може поширюватися на бiльш раннi перiоди. Податковi перiоди залишаються вiдкритими для податкових перевiрок з боку влади стосовно податкiв протягом трьох календарних рокiв, що передують року проведення перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалi перiоди. (b) Судовi позови Товариство є суб'єктом, або стороною в рядi судових розглядiв, що виникають в ходi здiйснення дiяльностi. На думку керiвництва, не iснує поточних судових розглядiв або позовiв, якi можуть зробити iстотний вплив на результати дiяльностi або фiнансове становище Товариства. 19.ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ Пов'язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi того факту чи є сторони пов'язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж непов'язаними сторонами. У рамках поточної дiяльностi Товариство не здiйснювало суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами. 20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Iстотних подiй для розкриття не вiдбулося. Голова Правлiння Дiброва I.М. Головний бухгалтер Макогон Ю.П.

д/н

д/н

д/н