ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 43193 5527 0 0 2544 0 0 51264
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 43193 5527 0 0 2544 0 0 51264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -4486 0 0 -4486
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -49 0 0 0 0 0 -49
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -49 0 0 -4486 0 0 -4535
Залишок на кінець року 4300 43193 5478 0 0 -1942 0 0 46729

Примітки: СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43 193360,000 грн. Статутний капiтал подiлено на 34 554 688 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 27.12.1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$=5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн., а отже, статутний капiтал дорiвнює 43193 тис. грн. КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ. Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi iнших змiн в капiталi (-49) тис. грн. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 5478,0 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ. Рахунок 42 "Додатковий капiтал" призначений для узагальнення iнформацiї про суми, на якi вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню номiнальну вартiсть, а також про суми дооцiнки активiв та вартiсть необоротних активiв, безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших осiб, та iншi види додаткового капiталу. Додатковий капiтал у звiтному роцi вiдсутнiй. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ. Резервний капiтал Товариства передбачено використовувати на покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Протягом звiтного року Товариство не нараховувало резервного капiталу. НЕРОЗПОДIЛЕННИЙ ПРИБУТОК. Станом на 31.12.2014 року ПАТ "Донрибкомбiнат" у складi власного капiталу вiдображено (1942) тис. грн. нерозподiленого прибутку, тобто в порiвняннi з початком року 2544 тис. грн. вiн зменшився на 4486 тис. грн. Нерозподiлений прибуток протягом звiтного перiоду змiнився завдяки чистому збитку Товариства у звiтному роцi у сумi (4486) тис. грн.. Розрахункова вартiсть чистих активiв(46729.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Отже у звiтному 2014 р. власний капiтал ПАТ "Донрибкомбiнат" зменшився на 4535 тис. грн. й дорiвнює 46729 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович