ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дiброва Iгор Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00476625
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 84173, Донецька область, Слов'янський район, селище Мирне, д/н
5. Міжміський код, телефон та факс (0626) 66 07 56, (0626) 66 07 56
6. Електронна поштова адреса donribkombinat@pacinsider.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.donrybkombinat.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2016

(дата)