ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010342/1/10Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000078836Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.253455468843193360100
Емiсiї акцiй протягом звiтного перiоду не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. Заявка-допуск в лiстинг не подавалась. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому i зовнiшньому ринках цiнних паперiв не проводилася, оскiльки цiннi папери товариства на бiржах не котируються. Протягом звiтного року власнi акцiї Товариством не викупались. Рiшення № 274/05/1/99 вiд 21.12.1999 року та № 477/1/01 вiд 11.09.2001 року скасованi.