ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 76011 73317 0 0 76011 73317
будівлі та споруди 72530 70053 0 0 72530 70053
машини та обладнання 336 435 0 0 336 435
транспортні засоби 393 316 0 0 393 316
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2752 2513 0 0 2752 2513
2. Невиробничого призначення: 830 132 0 0 132 830
будівлі та споруди 830 132 0 0 830 132
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 76841 73449 0 0 76841 73449
Опис Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 90499 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82466 тис.грн.; машини та обладнення - 2014 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 206 тис.грн., iншi ОЗ - 830 тис.грн., багаторiчнi насадження - 2760тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 13658 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9106 тис.грн.; машини та обладнення - 1678 тис.грн., транспортнi засоби - 1830 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 129 тис.грн., iншi ОЗ - 732 тис.грн., багаторiчнi насадження 183 тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 76841 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 73360 тис.грн., з них невиробничого призначення 830 тис. грн.; машини та обладнення - 336 тис.грн., транспортнi засоби - 393 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 77 тис.грн., iншi ОЗ -98 тис.грн., багаторiчнi насадження 2577 тис.грн У 2015 роцi до складу основних засобiв надiйшло на суму 334,0 тис.грн.,у тому числi по групам :будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 тис.грн.; машини та обладнення -213 тис.грн ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - 4 тис грн., інші основні засоби - 115 тис.грн.. Переоцiнки будинків , споруди та передавальнi пристроїв не було. Протягом 2015 року вибулих основних засобiв не було. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю Нараховано зносу за 2015р. склала 3726 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3301 тис.грн.; машини та обладнення - 121 тис.грн., транспортнi засоби -77 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - 30 тис.грн., iншi основнi засоби 81 тис. грн., багаторiчнi насадження 116 тис.грн.. Інші зміни за 2015 рік первісної (переоціненої вартості)у тому числі: будинки, споруди та передавальнi пристрої - (-8) тис.грн.; машини та обладнення -(7)тис.грн., ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - (1) тис.грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 90833 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82460 тис.грн.; машини та обладнення - 2234 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн. ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 211 тис.грн., iншi ОЗ - 945 тис.грн., багаторiчнi насадження 2760 тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 17384 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 12407 тис.грн.; машини та обладнення - 1799 тис.грн., транспортнi засоби - 1907 тис грн.;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 159 тис.грн., iншi ОЗ - 813 тис.грн., багаторiчнi насадження 299 тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 73449 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 70053 тис.грн., з них невиробничого призначення 132 тис. грн.; машини та обладнення - 435 тис.грн., транспортнi засоби -316 тис грн. ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 52 тис.грн., iншi ОЗ -132 тис.грн., багаторiчнi насадження 2461 тис.грн.. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4983 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення складає 19,1%, по группам: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 15,0%; машини та обладнення - 80,5, транспортнi засоби -85,8% ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 75,4., iншi ОЗ - 86,0%, багаторiчнi насадження 1,1%. Виробничi потужностi на даний момент завантаженнi на 58 % . Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. Термiн використання ОЗ: будiвлi i споруди - 33 рокiв машини та обладнання - 24 рокiв транспортнi засоби - 26 рокiв. Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 22890,0 тис. грн. с. Миколаївка - 4665,0 тис. грн. с. Адамiвка - 3224,0 тис. грн. Олександрiвський район - 16167,0 тис. грн. с. Кировське - 8618,0 тис. грн. с. Львiвка - 7741,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2531,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 7613,0 тис. грн. Товариство надає в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Планується розширити в майбутньому виробничi потужностi за рахунок поповнення оборотних коштiв. Ефективне виробництво, управлiння, розширення ринкiв i вiдповiдно зростання продажiв дасть можливiсть знизити вираженi сезоннi коливання, полiпшити умови працi i надання социально захищених, нових робочих мiсць квалiфiкованим працiвникам. Ступiнь використання обладнання становить 79 %. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Утримання ОЗ потребує полiпшення стану, за необхiднiстю проводяться модернiзацiя, реконструкцiя, та iн. Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв, являють собою за економiчним змiстом капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (капiтальне будiвництво) у звiтному роцi дорiвнює 2236 тис. грн.. Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 48742 46729
Статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 43193 43193
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(48742.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.