ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5780 X X
у тому числі:
Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ Банк" згiдно договору № 03 вiд 17.03.2006 року17.03.200632572224.10.2024
Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED"31.12.200325231331.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 145 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 69696 X X
Усього зобов'язань X 75621 X X
Опис Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Загалом Товариство має зменшення зобов'язань у звiтному 2015 роцi на суму 449 тис. грн., й дорiвнює 75621 тис. грн., якi складаються iз поточних зобов'язань, а саме зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у сумi 5780 тис. грн. Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ БАНК" (який є правонаступником вiносно усiх прав та обов`язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Європейський банк рацiонального фiнансування, перейменованого згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄБРФ" згiдно протоколу №3-13 вiд 05.07.2013р., та проведенням 07.102013 р. державної реєстрацiї змiн до Статуту, шляхом викладення його в новiй редакцiї, код за ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, 01001, вул Володимирська/пров. Рильський, 18/2)згiдно до договору непоновлювальної кредитної лiнiї № 03 вiд 17.03.2006р. був взятий на виробничi потреби, оновлення та модернiзацiю ОЗ Товариства, заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 3257 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 22% рiчних. 25 листопада 2014 року був укладен iз банком додатковий договiр про внесення змiн та доповнень до договору непоновлювальної кредитної лiнiї №03 вiд 17.03.2006р.. Кредит надається у виглядi непоновлюваної вiдкличної кредитної лiнiї на поповнення обiгових коштiв, окремими частинами (траншами) та погашенням кредиту у термiни та згiдно Графiку, з остаточним термiном повернення не пiзнiше 24 (двадцять четвертого) жовтня 2024 року. У випадку, якщо останнiй день термiну погашення кредиту припадає на неробочий день, днем закiнчення термiну вважається найближчий за ним робочий день. Сторони погодили суму Лiмiту кредитування i визначили його в розмiрi 3 476 721,44 грн. (Три мiльйони чотириста сiмдесят шiсть тисяч сiмсот двадцять одна гривня 44 копiйки). Позичальник зобов'язаний в строк до 24 лютого 2015 року зареєструвати у Державному реєстрi речових прав право власностi Позичальника на нерухоме майно, а саме: будiвлю мехцеху (iнв.№153), будiвлю контори (iнв.№287), будiвлю рибопереробного комплексу з холодильником (iнв.№400), що знаходяться за адресою Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Мирне (надалi- нерухоме майно) та передати зазначене майно в iпотеку Банку. Зобов'язання Позичальника щодо передачi Нерухомого майна в iпотеку Банку вважатимуться виконаними з моменту нотарiального посвiдчення договору iпотеки, мiж Позичальником та Банком та державною реєстрацiєю iпотеки Банку на Нерухоме майно в Державному реєстрi iпотек. Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED" (банк-корреспондент Bankers trust company.new york.united states. swift. bktrus 33. 04412029) був взятий на ведення торгово-посередницьких операцiй , закупку технологiчного обладнення, сировини, матерiалов, придбання транспортних засобiв, машин , поповнення обiгових коштiв Товариства. Заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 2523 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 13% рiчних, дата погашення кредиту 31.12.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля рибопереробного комплексу склад. Податковi зобов'язання Товариства складають 145 тис. грн., iншi зобов'язаня у сумi 69696 тис. грн.., зокрема вiдображаються: 1) поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 55338 тис. грн., у т.ч. заборгованнiсть перед поставщиками за товари 180 тис.грн., передоплата отримана вiд покупцiв 51348 тис.грн., заборгованнiсть за послугами 3810 тис грн. 2) зобов`язання з оплати працi 453 тис. грн., 3) Поточна кредиторська заборгованнiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 13 тис. грн.. 4) iншi поточнi зобов`язання 13892 тис. грн., у т. ч. - заборгованiсть з пiдзвiтними особами 0,35 тис. грн.. - заборгованiсть з вiдсотками банку 3038 тис. грн. - заборгованiсть з профкому 10 тис. грн - розрахунки по виконуючим листам 14 тис. грн. - Розрахунки з ТОВ "Укрфинком" 10813 тис. грн. - iншi 17 тис. грн., представленi дрiбнi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання". Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає. Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає.