ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО 691080
3. Дата проведення державної реєстрації 22.01.1999
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 43193360
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 341
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

03.12 - ПРIСНОВОДНЕ РИБАЛЬСТВО

01.11 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР

03.22 - ПРIСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО (АКВАКУЛЬТУРА)

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють емiтенти - акцiонернi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку 300614
3) Поточний рахунок 26000500126686
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н