ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дiброва Iгор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 093608, 29.10.1997, Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища. Київське вище загальновійськове командне училище, спеціальність - інженер з експлуатації бронетанкової та автомобільної техніки.
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вiдкрите акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат", посада - заступник голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 5 рокiв
9) опис Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено рiшенням засiдання Наглядової ради вiд 10.04.2014р. на посаду Голови Правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" Дiброва Iгоря Михайловича (паспорт: серiя ВВ номер 093608 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 29.10.1997). Акцiями Товариства не володiє. Стаж керiвної роботи 21 рік. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: начальник служби безпеки , голова правiлння, заступник Голови Правлiння. Протягом звiтного року як Голова Правлiння винагороду отримував у вигляді заробітної плати у розмірі 66851,73 грн. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Основне мiсце роботи ПАТ "Донрибкомбiнат". Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Головою та членами Правлiння товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради у кiлькостi чотирьох членiв строком на 5 (п ять) рокiв. До складу Правлiння входять Голова Правлiння та члени Правлiння. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння можуть встановлюватись Положенням про Правлiння. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 10) прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який має право: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму до 10 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань Правлiння може регулюватись Положенням про Правлiння. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бережний Олександр Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЮ, 187730, 06.10.2010, Запорізьким РВ ГУМВС України в Запорізькій області
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища. Таврійська державна агротехнічна академія, спецiальнсть - iнженер механік.
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Донрибкомбiнат", посада - заступник Голови Правління з вировництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 5 років
9) опис Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено рішенням засідання Наглядової ради від 10.04.2014р. на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "Донрибкомбінат" Бережного Олександра Анатолійовича(не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 6 років. Протягом своєї дiяльностi за остані 6 років займав посади: заступник генерального директора з матеріально-технічного забезпечення, технічний директор, заступник Голови Правлiння з виробництва. Протягом звiтного року як Заступник Голови Правлiння винагороду нi грошовiй формi , нi в натуральнiйм не отримував . Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Основне мiсце роботи ПАТ "Донрибкомбiнат". Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Головою та членами Правлiння товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради у кiлькостi чотирьох членiв строком на 5 (п ять) рокiв. До складу Правлiння входять Голова Правлiння та члени Правлiння. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння можуть встановлюватись Положенням про Правлiння. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 10) прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Заступник Голови Правлiння надає допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови Правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань Правлiння може регулюватись Положенням про Правлiння. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воробйов Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 010952, 05.06.1995, Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл .
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища. Херсонський державний аграрний унiверситет, спецiальнiсть - iхтiолог-рибовод.
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Донрибкомбiнат", посада - головний рибовод.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.12.2013, 5 років
9) опис Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено на посаду Члена Правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" Воробйова Миколу Володимировича , призначено згiдно рiшенням засiдання наглядової ради в вiд 04.12.2013 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 11 років. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: заст. Голови Правлiння з виробництва , головний рибовод , заст. Голови Правлiння з виробництва, Член Правлiння. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй формi, нi в натурадьнiй не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Головою та членами Правлiння товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради у кiлькостi чотирьох членiв строком на 5 (п ять) рокiв. До складу Правлiння входять Голова Правлiння та члени Правлiння. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння можуть встановлюватись Положенням про Правлiння. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 10) прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань Правлiння може регулюватись Положенням про Правлiння. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Член Правлiння ( Головний бухгалтер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макогон Юрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС, 023282, 19.11.1999, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища. Сумський аграрний нацiональний унiверситет, спецiалiст- облiк та аудит.
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Донрибкомбiнат" , посада - заступник головного бухгалтера,.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2013, 5 років
9) опис Правлiння Товариства - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Призначено на посаду Члена Правлiння ПАТ "Донрибкомбiнат" Макогона Юрiя Петровича, призначено згiдно рiшенням чергових загальних зборiв в вiд 26.04.2013 р. на термін 5 років для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства (не володiє акцiями в статутному капiталi емiтента). Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер , Член Правлiння. Протягом звiтного року як Член Правлiння винагороду нi в грошовiй формi, нi в натурадьнiй не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Головою та членами Правлiння товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради у кiлькостi чотирьох членiв строком на 5 (п ять) рокiв. До складу Правлiння входять Голова Правлiння та члени Правлiння. Порядок формування Правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв Правлiння можуть встановлюватись Положенням про Правлiння. До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення за вимогою Наглядової ради чергових та позачергових Загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою; 10) прийняття рiшень про випуск облiгацiй. Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш нiж 2/3 членiв Правлiння. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань Правлiння може регулюватись Положенням про Правлiння. Змiни у складi посадових осiб на посадi Члена Правлiння протягом 2015 року не вiдбувалися. Призначено на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Донрибкомбiнат" Макогона Юрiя Петровича з 14.04.2011 р. на невизначений термiн. Протягом звiтного року як Головний бухгалтер винагороду отримував в грошовiй формi у виглядi заробiтної плати у розмiрi 44 460,66 рн.. Винагорода в натуральнiй формi не сплачувалась. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством порядку наказом Голови правлiння. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5 рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi падприємства. - Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячi iз структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забеспечення його фiнансової стiйкостi. - Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передвачено типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забеспечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. - Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисцiплiни. - Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. - Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правiльнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний , регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановлення посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. - Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконої витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. - Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. - Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банковських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. - Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. - Бере участь у розробцi i впровадженi рацiональної планової i облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. - Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленному порядку у вiдповiднi органи, надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. - Керує працiвниками бухгалтерiї. Змiни у складi посадових осiб на посадi головного бухгалтера протягом 2015 року не вiдбувалися.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фрiденталь Михайло Iсакович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи JX, 496134, 06.07.2010, м.Київ (Україна)
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища. Донецький державний унiверсiтет, спецiальнiсть - економiст.
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Донецькмобресурси", посада - начальник управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 3 роки
9) опис Наглядова Рада, зокрема Голова Наглядової ради й усі Члени Наглядової ради не переобиралися на наступний термін у зв`язку з закінченням терміну дії повноважень у звітному 2015 році черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які не відбулися, тому що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку депозитарій ПАТ "Донрибкомбiнат" TOB "УКРФІНКОМ" (код за ЄДРПОУ 32991088, адреса: 83048,Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.ЧЕЛЮСКІІГЦІВ, Б.202-А) має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи від 12.10.2013 серії АЕ № 286703, термін дії необмежений було припинено діяльність у зв`язку з неможливістю проведення професійної діяльності на окремій території (в населених пунктах Донецької і Луганської областей, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції). 19 грудня 2014 року набрало чинності рішення Комісії від 11.11.2014 "Щодо порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2014 за №26311, що передбачає дії депозитарних установ, які продовжують свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, виконання будь-яких функцій депозитарної установи, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи. Бази даних депозитарного обліку цієї депозитарної установи зокрема ТОВ "УКРФІНКОМ" передані до Центральні депозитарію цінних паперів 25.12.2014. Отже, Наглядова Рада продовжує виконувати свої обовязки до переобрання черговими загальними зборами. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Призначено на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Донрибкомбiнат" Фрiденталь Михайло Iсакович (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 3455000 акцiй або 9,99 % вiд загальної кiлькостi акцiй), призначен згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2011 року, для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства. Стаж керiвної роботи 31 рік. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: начальник управлiння, Голова Наглядової Ради. Товариство не володiє iнформацiєю щодо обiймання посад на iнших пiдприємствах, тому що посадова особа проживає за межами України. Протягом звiтного року як Голова Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 3 (три) роки. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов шкiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Наглядової ради встановлюється у Положеннi про Наглядову раду. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)приийняггя рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних ятерiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi ЗО Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до СТАТТI 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обладнаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, ж можуть вирiшуватися iншими органами, крiм Загальних зборiв, за винятком вяшдкiв, встановлених законом. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови або члена Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право (у разi потреби) обрати корпоративного секретаря. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Заступник Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смиченко Сергiй Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 239818, 29.01.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища. Донецький державний унiверсiтет, спецiальнiсть - економiст.
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФС ТОВ "Унiкомбанк", посада - заступник керiвника вiддiлу розвитку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 3 роки
9) опис Наглядова Рада, зокрема Голова Наглядової ради й усі Члени Наглядової ради не переобиралися на наступний термін у зв`язку з закінченням терміну дії повноважень у звітному 2015 році черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які не відбулися, тому що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку депозитарій ПАТ "Донрибкомбiнат" TOB "УКРФІНКОМ" (код за ЄДРПОУ 32991088, адреса: 83048,Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.ЧЕЛЮСКІІГЦІВ, Б.202-А) має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи від 12.10.2013 серії АЕ № 286703, термін дії необмежений було припинено діяльність у зв`язку з неможливістю проведення професійної діяльності на окремій території (в населених пунктах Донецької і Луганської областей, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції). 19 грудня 2014 року набрало чинності рішення Комісії від 11.11.2014 "Щодо порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2014 за №26311, що передбачає дії депозитарних установ, які продовжують свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, виконання будь-яких функцій депозитарної установи, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи. Бази даних депозитарного обліку цієї депозитарної установи зокрема ТОВ "УКРФІНКОМ" передані до Центральні депозитарію цінних паперів 25.12.2014. Отже, Наглядова Рада продовжує виконувати свої обовязки до переобрання черговими загальними зборами. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "Донрибкомбiнат" Смиченко Сергiя Яковича (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 41044 акцiй або 0,118 % вiд загальної кiлькостi акцiй), призначен згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2011 року, для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства. Стаж керiвної роботи 22 роки. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: заступник керiвника вiддiлу розвитку. Основне мiсце роботи - ТОВ "Унiкомбанк", керiвник вiддiлу розвитку (83048, м.Донецьк, вул. Челюскiнцев 202-а). Протягом звiтного року як Заступник Голови Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 3 (три) роки. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов шкiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Наглядової ради встановлюється у Положеннi про Наглядову раду. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)приийняггя рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних ятерiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi ЗО Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до СТАТТI 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обладнаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, ж можуть вирiшуватися iншими органами, крiм Загальних зборiв, за винятком вяшдкiв, встановлених законом. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови або члена Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право (у разi потреби) обрати корпоративного секретаря. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiлатов Роман Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 319558, 19.07.1996, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецької обл.
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ, спецiальнiсть - правознавство.
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Прайд", посада- спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 3 роки
9) опис Наглядова Рада, зокрема Голова Наглядової ради й усі Члени Наглядової ради не переобиралися на наступний термін у зв`язку з закінченням терміну дії повноважень у звітному 2015 році черговими загальними зборами акціонерів Товариства, які не відбулися, тому що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку депозитарій ПАТ "Донрибкомбiнат" TOB "УКРФІНКОМ" (код за ЄДРПОУ 32991088, адреса: 83048,Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.ЧЕЛЮСКІІГЦІВ, Б.202-А) має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи від 12.10.2013 серії АЕ № 286703, термін дії необмежений було припинено діяльність у зв`язку з неможливістю проведення професійної діяльності на окремій території (в населених пунктах Донецької і Луганської областей, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції). 19 грудня 2014 року набрало чинності рішення Комісії від 11.11.2014 "Щодо порушень прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2014 за №26311, що передбачає дії депозитарних установ, які продовжують свою діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, виконання будь-яких функцій депозитарної установи, та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи. Бази даних депозитарного обліку цієї депозитарної установи зокрема ТОВ "УКРФІНКОМ" передані до Центральні депозитарію цінних паперів 25.12.2014. Отже, Наглядова Рада продовжує виконувати свої обовязки до переобрання черговими загальними зборами. НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Донрибкомбiнат" Фiлатова Романа Леонiдовича (володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 361000 акцiй або 8,858 % вiд загальної кiлькостi акцiй), призначен згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2011 року, для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: старший юрисконсульт, спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами. Основне мiсце роботи - директор ТК ТОВ "Донрибкомбiнат" (83007, м.Донецьк, вул. Путилiвська роща, 16-а). Протягом звiтного року як Член Наглядової ради винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 3 (три) роки. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов шкiльно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та вiдповiдно до статуту товариства, а представник акцiонера - члена наглядової ради товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує голова Правлiння. Дiя договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Наглядової ради встановлюється у Положеннi про Наглядову раду. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5)приийняггя рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних ятерiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13) обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi ЗО Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до СТАТТI 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обладнаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, ж можуть вирiшуватися iншими органами, крiм Загальних зборiв, за винятком вяшдкiв, встановлених законом. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови або члена Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право (у разi потреби) обрати корпоративного секретаря. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромасюк Дiана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 353464, 15.10.1996, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища. Харкiвський облiково-кредитний технiкум,спецiальнiсть - бухгалтер.
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ КБ "Донкредитiнвест", посада - заступник голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 5 рокiв
9) опис РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донрибкомбiнат" Ромасюк Дiану Олександрiвну, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 15.04.2011 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства ( володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 2592000 акцiй або 7,501 % вiд загальної кiлькостi акцiй). Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займала посади: Голова ревiзiйної комiсiї, в. о. заступника Голови Правлiння. Основне мiсце роботи - ЗАТ КБ Донкредитiнвест, в. о. заступника Голови Правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року як Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Членами ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар акцiонерного товариства та iншi посадовi особи, а також особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї може встановлюватись у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5)своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6)зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10)фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї може регулюватись Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чала Оксана Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 715781, 13.06.1997, Совєтським РВ УМВС України в м.Макiївцi
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища. Спецiальнiсть -економiст.
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАт "Донрибкомбiнат" , посада - риболов.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 5 рокiв
9) опис РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Призначено на посаду Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донрибкомбiнат" Чалу Оксану Борисiвну, згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 15.04.2011 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства ( володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 6916000 акцiй або 20,015 % вiд загальної кiлькостi акцiй). Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займала посади: начальник риболовства, Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї. Протягом звiтного року як Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Членами ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар акцiонерного товариства та iншi посадовi особи, а також особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї може встановлюватись у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5)своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6)зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10)фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї може регулюватись Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чунiхiн Юрiй Митрофанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 012210, 01.10.1997, Ворошиловським РВ УМВС України м.Донецьку
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища. Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть - правознавство.
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Родовiдбанк", посада - радник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2011, 5 рокiв
9) опис РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово - господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Донрибкомбiнат" Чунiхiна Юрiя Митрофановича , згiдно рiшенням Загальних зборiв ацiонерiв вiд 15.04.2011 р. для забезпечення виконання обов`язкiв та положень згiдно Статуту Товариства ( володiє акцiями в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10000 акцiй або 0,029 % вiд загальної кiлькостi акцiй). Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Протягом своєї дiяльностi за останi 5 рокiв займав посади: радник Голови Правлiння, у наступний час займається адвокатськаою дiяльнiстю - адвокат. Протягом звiтного року як Член Ревiзiйної комiсiї винагороду нi в грошовiй, нi в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Членами ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар акцiонерного товариства та iншi посадовi особи, а також особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї може встановлюватись у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5)своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6)зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10)фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї може регулюватись Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змiни у складi посадових осiб протягом 2015 року не вiдбувалося.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняДiброва Iгор МихайловичВВ, 093608, 29.10.1997, Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.000000
Заступник Голови правлiнняБережний Олександр АнатолiйовичСЮ, 187730, 06.10.2010, Запорiзьким РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi000000
Член ПравлiнняВоробйов Микола ВолодимировичМО, 010952, 05.06.1995, Новотроїцьким РВ УМВС України в Херсонськiй обл .000000
Член Правлiння ( Головний бухгалтер)Макогон Юрiй ПетровичВС, 023282, 19.11.1999, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Голова Наглядової РадиФрiденталь Михайло IсаковичJX, 496134, 06.07.2010, м.Київ (Україна)34550009.998643313455000000
Заступник Голови Наглядової РадиСмиченко Сергiй ЯковичВВ, 239818, 29.01.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку410440.1187798341044000
Член Наглядової РадиФiлатов Роман ЛеонiдовичВА, 319558, 19.07.1996, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецької обл.30610008.858421763061000000
Голова ревiзiйної комiсiїРомасюк Дiана ОлександрiвнаВА, 353464, 15.10.1996, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку25920007.501152952592000000
Заступник Голови Ревiзiйної комiсiїЧала Оксана БорисiвнаВА, 715781, 13.06.1997, Совєтським РВ УМВС України в м.Макiївцi691600020.01465046916000000
Член Ревiзiйної комiсiїЧунiхiн Юрiй МитрофановичВВ, 012210, 01.10.1997, Ворошиловським РВ УМВС України м.Донецьку100000.0289396310000000
Усього 16075044 46.52058789 16075044 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.