ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 0
Опис Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiла на лист пiдприємства вiд 27.04.2015 р. №0393/05 (вх. 2966з вiд 28.04.2015 р.) та повiдомила наступне. 19 грудня 2014 року набрало чинностi рiшення Комiсiї вiд 11.11.2014 "Щодо порушень прав iнвесторiв та уникнення ризикiв професiйних учасникiв", зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.2014 за № 26311 (далi - Рiшення), що передбачає дiї депозитарних установ, якi виконують свою дiяльнiсть в зонi проведення антитерористичної операцiї. Рiшенням передбачено, що депозитарнi установи, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на Окремiй територiї (в населених пунктах Донецької та Луганської областей, якi знаходяться на територiї проведення антитерористичної операцiї (далi ДУ), мали протягом п'яти робочих днiв з дня надання чинностi цим рiшенням (до 26 грудня 2014 року) повiдомити Комiсiю та Центральний депозитарiй цiнних паперiв (ПАТ "Нацiональний депозитарiй України") про неможливiсть (у разi такої неможливостi) в установленому законодавством порядку виконання будь-яких функцiй депозитарної установи iз зазначенням дати, з якої ДУ, та/або її спецiалiзованим структурним пiдроздiлом, вiдокремленим пiдроздiлом зупинено виконання функцiй депозитарної установи. Також Рiшенням рекомендовано протягом п'яти робочих днiв з дня набрання чинностi цим рiшенням (до 26 грудня 2014 року) ДУ та/або їхнiм структурним пiдроздiлам, змiнити своє фактичне мiсцезнаходження на територiю України поза межами Окремої територiї, Автономної республiки Крим та мiста Севостополя, на перiод до закiнчення проведення антитерористичної операцiї та умов, необхiдних для вiдновлення провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку за мiсцезнаходженням, пiсля чого протягом п'яти робочих днiв ( до 26 грудня 2015 року) надати Комiсiї та Центральному депозитарiю вiдповiдне повiдомлення про цi змiни (iз зазначенням нового мiсцезнаходження ). "Пiдпунктом 4 пункту 1 Рiшення визначено, що якщо ДУ не вчинила дiї, визначенi пiдпунктом 2 цього пункту (дiї щодо змiни свого фактичного мiсцезнаходження на територiю України поза межами Окремої територiї, Автономної республiки Крим та мiста Севастополя): протягом 5 робочих днiв з дня набрання чинностi цим рiшенням (до 26 грудця 2014 року) здiйснити передання баз даних депозитарного облiку ДУ до Центрального депозитарiю цiнних паперiв у встановленому ним порядку за допомогою сервiсу зберiгання, розробленого Центральним депозитарiєм цiнних паперiв вiдповiдно до повноважень, наданих йому Законом Українi "Про депозитарну систему України", повiдомити про це Центральний депозитарiй у спосiб, доступний ДУ (у формi паперового документу поштовим вiдправленням або за допомогою кур'єрської служби, електронного документа, засобами факсимiльного зв'язку, електронної пошти тощо), пiсля чого зупинити проведення будь-яких операцiй за рахунками депонентiв/власникiв цiнних паперiв, вiдкритими в цiй ДУ та спецiалiзованому структурному пiдроздiлi/вiдокремленому пiдроздiлi ДУ (за наявностi), до завершення проведення антитерористичної операцiї та створення умов, необхiдних для вiдновлення провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку; передати уповноваженiй особi Центрального депозитарiю цiнних паперiв iнформацiю, необхiдну для отримання доступу до баз даних депозитарного облiку (паролi) у будь-який зручний для ДУ спосiб. У разi неотримання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зазначеного повiдомлення вiд будь-якої ДУ протягом 15 робочих днiв з дня набрання чинностi цим рiшенням (до 17 сiчня 2015 року) зокрема у разi вiдсутностi у неї можливостi вiдправити таке повiдомлення датою, з якої цiєю ДУ, та/або її спецiалiзованим структурним пiдроздiлом вiдокремленим пiдроздiлом зупинено виконання функцiй депозитарної установи, вважається дата першого робочого дня, що настає за робочим днем, коли ця ДУ останнiй раз виходила на зв'язок з iнформацiйною системою Центрального депозитарiю цiнних паперiв i не пiдтримувала його протягом 5 та бiльше наступних робочих днiв поспiль. У разi, якщо ДУ не виконано дiй щодо змiни мiсцезнаходження, передбачених Рiшенням, то вiдповiдно до вимог цього рiшення Центральнiй депозитарiєм припиняється проведення операцiй, пов'язаних з набуттям або припиненням прав на цiннi папери, у тому числi щодо проведення розрахункiв у цiнних паперах за правочинами щодо цiнних паперiв. Крiм того, Розрахунковим центром з обслуговування договорiв на фiнансовi ринках також припиняється приймання до виконання зобов'язань за договорами щодо цiнних паперiв, якщо внаслiдок проведення розрахункiв такими договорами повиннi проводитися облiковi операцiї за рахунками цiнних паперах ДУ та їх депонентiв. За даними лiцензiйного реєстру професiйних учасникiв фондового ринку TOB "УКРФIIНКОМ" (код за ЄДРПОУ 32991088, адреса: Донецька обл., мiсто Донецьк, ВУЛ.ЧЕЛЮСКIIГЦIВ, Б.202-А) має лiцензiю на провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи вiд 12.10.2013 серiї АЕ № 286703, термiн дiї необмежений. 5.12.2014 Комiсiєю отримано лист вiд депозитарної установи ТОВ "УКРФIНКОМ" про неможливiсть проведення професiйної дiяльностi вищезазначена дата є датою припинення дiяльностi товариства. Бази даних депозитарного облiку цiєї депозитарної, установи переданi до Центрального депозитарiю цiнних паперiв також 25.12.2014. Вiдповiдно до частини 2 статгi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi загальнi збори товариства проводяться не пiзнiше, 30 квiтня наступного за звiтним року. Вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пунктом третiм частини 1 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено, що голосуюча акцiя - акцiя, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акцiонерiв (далi - загальнi збори) для вирiшення питань, передбачених законом та статутом акцiонерного товариства. Звертаємо увагу, частиною 2 статтi:, 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" визначено, що належить до виключної компетенцiї загальних зборiв. Частиною 3 статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" встановлено, що повноваження з " вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам товариства. Вiдповiдно до частини 1 статтi 34 Закону України "Про акцiонернi, товариства" у загальних зборах акцiонерного товариства можуть брати., участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку, участь, або їх представники. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Враховуючи зазначене, акцiонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальнi збори. Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй, акцiонерiв, якi мають право на таку участь, законодавством про депозитарну систему Звертаємо вашу увагу на те, що статтею систему України" визначено, що реалiзацiя прав за емiсiйними цiнними паперами здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Складання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснює Центральний депозитарiй, а у випадку встановленому цим Законом, - Нацiональний банк України. Порядок складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, у том; числi: порядок взаємодiї депозитарних установ з Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України щодо складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комiсiї та Нацiональна банком України. Вiдповiдно до пункту 6 роздiлу VI Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 квiтня 2013 року зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27 червня 2013 року, Центральний депозитарiй складає реєстр власникiв iменних цiнних паперiв па пiдставi iнформацiї (облiкових реєстрiв), отриманої вiд депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв, яка формується ним вiдповiдно до записiв на рахунках у цiнних паперах їх депонентiв, клiєнтiв станом на 24 годину дня дати облiку та записiв на рахунку в цiнних паперах емiтента станом на 24 годину дня дати облiку. Враховуючи викладене, не зважаючи на те, що база дани депозитарного облiку депозитарної установи ТОВ "УКРФНКОМ" була передана до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, складання Центральним депозитарiєм реєстру власникiв iменних цiнних паперiв в повному обсязi неможливе, у зв'язку з неможливiстю отримання облiкового реєстру складеного депозитарною установою ТОВ "УКРФНКОМ". Таким чином визначення кворуму загальних зборiв є неможливим, оскiльки в Центральному депозитарiю цiнних паперiв вiдсутня iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Порядок замiни депозитарної установи, яка обрана емiтентом для облiку прав на цiннi папери випуску, що був переведений у бездокументарну форму iснування, та з якою емiтентом укладений договiр вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв, визнане пунктами 8-11 роздiлу V Положення про порядок забезпечення iснування iменних цiнних паперiв у бездокументарнiй формi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 22 сiчня 2014 № 47, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06 лютого 2014 №241/25018. У разi необхiдностi змiни депозитарної установи ТОВ "УКРФIНКОМ" на iншу депозитарну установу така змiна може бути здiйснена для створення умов, необхiдних для вiдновлення провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної установи ТОВ "УКРФIНКОМ" вiдповiдно до вимог законодавства. Щодо можливостi проведення загальних зборiв слiд зазначити вiдповiдно до абзацу першого частини 1 статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" у загальних зборах акцiонерного товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Перелiк власникiв складається Центральним депозитарiєм станом на дату облiку, на яку було складено реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. На пiдставi даних якого (яких) складається Перелiк власникiв, та має iнформацiю про всiх власникiв, що вказанi в цьому реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв. Реквiзитний склад Перелiку власникiв встановється Правилами та iншими внутрiшнiми документами Центрального депозитарiю згiдно iз законодавством України. Таким чином, загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власникам як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Отже, виходячи з вищесказаного черговi загальнi збори акцiонерiв неможливо було провести у заявлений термiн 30.04.2015р..


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.