ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625
Територія   за КОАТУУ 1424284701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство за КВЕД 03.12
Середня кількість працівників1 341    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84173 Донецька область Слов'янський район селище Мирне д/н, т.(0626) 66 07 56
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2236 2236
Основні засоби: 1010 76841 73449
первісна вартість 1011 90499 90833
знос 1012 13658 17384
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 11944 11944
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 91021 87629
II. Оборотні активи
Запаси 1100 19040 23604
Виробничі запаси 1101 1096 1067
Незавершене виробництво 1102 17930 22536
Готова продукція 1103 14 1
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
3460 3637
з бюджетом 1135 0 69
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17 3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 129 758
Готівка 1166 5 10
Рахунки в банках 1167 124 748
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 8234 8663
Усього за розділом II 1195 30880 36734
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 121901 124363

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 43193 43193
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5478 5441
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1942 108
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 46729 48742
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 3477 3257
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2523 2523
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 6000 5780
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 53830 55338
за розрахунками з бюджетом 1620 470 145
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 548 0
за розрахунками з оплати праці 1630 257 453
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 10 13
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 14057 13892
Усього за розділом IІІ 1695 69172 69841
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 121901 124363

Примітки: У вiдповiдностi зi ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "Донрибкомбiнат" керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталу, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 1. У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та їх оцiнок, якi потрiбнi були для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. 1) НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО. Облiк капiтальних iнвестицiй у 2015 роцi здiйснювався згiдно П(С)БО 7 на бухгалтерському рахунку 15. Сума капiтальних iнвестицiй в основнi засоби на кiнець звiтного року складає 2236 тис.грн.(капiтальне будiвництво). 2)ОСНОВНI ЗАСОБИ. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" товариство за 2012 рiк вперше сформувало фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 90499 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82466 тис.грн.; машини та обладнення - 2014 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 206 тис.грн., iншi ОЗ - 830 тис.грн., багаторiчнi насадження - 2760тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 13658 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9106 тис.грн.; машини та обладнення - 1678 тис.грн., транспортнi засоби - 1830 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 129 тис.грн., iншi ОЗ - 732 тис.грн., багаторiчнi насадження 183 тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 76841 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 73360 тис.грн., з них невиробничого призначення 830 тис. грн.; машини та обладнення - 336 тис.грн., транспортнi засоби - 393 тис грн.; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 77 тис.грн., iншi ОЗ -98 тис.грн., багаторiчнi насадження 2577 тис.грн У 2015 роцi до складу основних засобiв надiйшло на суму 334,0 тис.грн.,у тому числi по групам :будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 тис.грн.; машини та обладнення -213 тис.грн ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - 4 тис грн., iншi основнi засоби - 115 тис.грн.. Переоцiнки будинкiв , споруди та передавальнi пристроїв не було. Протягом 2015 року вибулих основних засобiв не було. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю Нараховано зносу за 2015р. склала 3726 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 3301 тис.грн.; машини та обладнення - 121 тис.грн., транспортнi засоби -77 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - 30 тис.грн., iншi основнi засоби 81 тис. грн., багаторiчнi насадження 116 тис.грн.. Iншi змiни за 2015 рiк первiсної (переоцiненої вартостi)у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої - (-8) тис.грн.; машини та обладнення -(7)тис.грн., ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - (1) тис.грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 90833 тис.грн. у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 82460 тис.грн.; машини та обладнення - 2234 тис.грн., транспортнi засоби -2223 тис грн. ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 211 тис.грн., iншi ОЗ - 945 тис.грн., багаторiчнi насадження 2760 тис.грн Залишкова вартiсть зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 17384 тис.грн.: у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 12407 тис.грн.; машини та обладнення - 1799 тис.грн., транспортнi засоби - 1907 тис грн.;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 159 тис.грн., iншi ОЗ - 813 тис.грн., багаторiчнi насадження 299 тис.грн.. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. становить 73449 тис.грн.:у тому числi по групам : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 70053 тис.грн., з них невиробничого призначення 132 тис. грн.; машини та обладнення - 435 тис.грн., транспортнi засоби -316 тис грн. ; iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 52 тис.грн., iншi ОЗ -132 тис.грн., багаторiчнi насадження 2461 тис.грн.. Залишкової вартiстi основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4983 тис. грн. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення складає 19,1%, по группам: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 15,0%; машини та обладнення - 80,5, транспортнi засоби -85,8% ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 75,4., iншi ОЗ - 86,0%, багаторiчнi насадження 1,1%. Виробничi потужностi на даний момент завантаженнi на 58 % . Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство немає. Термiни та умови користування основними засобами визначається комiсiєю пiдприємства окремо по кожному об'єкту основних засобiв. Термiн використання ОЗ: будiвлi i споруди - 33 рокiв машини та обладнання - 24 рокiв транспортнi засоби - 26 рокiв. Основнi засоби утримуються в робочому станi, повнiстю вiдносяться до виробничих потужностей. Мiсцезнаходження основних засобiв, якi знаходяться на балансi товариства: с. Мирне - 22890,0 тис. грн. с. Миколаївка - 4665,0 тис. грн. с. Адамiвка - 3224,0 тис. грн. Олександрiвський район - 16167,0 тис. грн. с. Кировське - 8618,0 тис. грн. с. Львiвка - 7741,0 тис. грн. с. Миронiвка - 2531,0 тис. грн. с. Новоселiвка - 7613,0 тис. грн. Товариство надає в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля контори, будiвля рибопереробного комплексу з холодильником. Планується розширити в майбутньому виробничi потужностi за рахунок поповнення оборотних коштiв. Ефективне виробництво, управлiння, розширення ринкiв i вiдповiдно зростання продажiв дасть можливiсть знизити вираженi сезоннi коливання, полiпшити умови працi i надання социально захищених, нових робочих мiсць квалiфiкованим працiвникам. Ступiнь використання обладнання становить 79 %. Основнi засоби пiдтримуються у робочому станi та використовуються вiдповiдно технiчним нормам, щодо кожного окремого виду обладнання. Утримання ОЗ потребує полiпшення стану, за необхiднiстю проводяться модернiзацiя, реконструкцiя, та iн. Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв, являють собою за економiчним змiстом капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (капiтальне будiвництво) у звiтному роцi дорiвнює 2236 тис. грн.. Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало. 3) ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Довгострокова дебiторська заборгованiсть призначена для облiку дебiторської заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Сстаном на 31.12.2015р . вона складає 11944 тис.грн. (стр. баланса 1040), а саме : вексель ТОВ "Парламент" на суму 9134 тис.грн., вексель ТОВ " Реарпром" в сумi 2810 тис.грн.. 4)ЗАПАСИ. Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. На звiтну дату не встановлено застарiлих i негожих до експлуатацiї запасiв. Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй з ними згiдно П(С)БО 9 "Запаси", на пiдприємствi запаси об'єднуються в групи. На звiтну дату запаси дорiвнюють 23604 тис. грн. й представленi наступним чином (тис. грн.): 1)На початок року вiдображено у балансi виробничих запасiв 1096 тис.грн., на кiнець року - 1067 тис.грн.;а саме - Сировина та матерiали - 343 тис.грн., Паливо - 191 тис.грн., Будiвельнi матерiали - 106 тис.грн., Запаснi частини - 155 тис.грн., материали сiльськогосподарського призначення 162 тис.грн., МШП - 102 тис.грн.,iншi 8 тис. грн., 2)Незавершене виробництво на початок року - 17930 тис.грн., на кiнець року - 22536 тис.грн., у т. ч. напiвфабрикати 21036 тис. грн., незавершене виробництво 1450 тис. грн. 3)Готова продукцiя на початок року - 14 тис.грн., на кiнець року 1,0 тис.грн.. Виробничнi запаси, на кiнець звiтного перiоду, порiвняно iз залишком на початок року збiльшились на 4564 тис.грн. Станом на 31.12.2015р. запасiв переданих у переробку, наданих у заставу, переданих на комiсiю не має. 5)ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Станом на 31.12.2015р. розмiр дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами (стр. 1130 балансу) складає 3637 тис.грн. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за строками непогашення: до 12 мiсяцiв - 3246 тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв - 391 тис. грн.. У процесi дiяльностi Товариства виникає поточна дебiторська заборгованiсть, яка пов'язана з реалiзацiєю товарiв, робiт та послуг. Протягом року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi зменшилась на 14,0 тис.грн. (17,0 тис.грн. на початок року та 3,0 тис.грн. на кiнець року (розрахунки з iншими дебiторами рах.37, 63, 65, 66, 685 тощо). На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2015 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi ПАТ "Донрибкомбiнат". Проведений аналiз дебiторської заборгованостi дозволив визнати всю дебiторську заборгованiсть за розрахунками, що значиться на балансi пiдприємства в сумi 3460 тис.грн. на початок року, та 3637 тис.грн. - на кiнець року, у складi активiв. 6)ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. склала - 69 тис.грн. це переплата по податках i зборам крiм податку на прибуток . 7) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. Станом на 31.12.2015р. грошовi кошти склали 758 тис. грн, й представленi: поточний рахунок в банку - 748 тис. грн. та в касi пiдприємства - 10 тис.грн На пiдприємствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз дати балансу внаслiдок яких-небудь обмежень. 8) IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. До iнших оборотних активiв у балансi вiднесенi залишки по рахунках та 644 "Податковий кредит", 377 "Розрахунки з iншими дебiторами", тощо (8234 тис.грн. на початок року та 8663 тис.грн. - на кiнець року, який включає ПДВ одержанний вiд покупцiв по першiй подiї, предоплата за товари i послуги.) 8)ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. Розмiр статутного капiтала, зафiксованого в Установчих документах на дату балансу, становить 43 193360,000 грн. Статутний капiтал подiлено на 34 554 688 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Порядок формування Статутного капiтала дотримує вимогам Закона України "Про акцiонернi товариства". Бухгалтерський облiк Статутного капiталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капiтал". ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" було створено в сiчнi 1999 року. Статутний капiтал Товариства на той час становив (у перерахунку на гривневий еквiвалент) 43193360 грн. Економiка України в 90-тi роки минулого столiття перебувала в станi гiперiнфляцiї. За вимогами МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї економiки" при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiї економiки). Стаття "Статутний капiтал" вимагала перекласифiкацiї тому як в українськiй звiтностi статутний капiтал не переоцiнюється згiдно з юридичною формою статуту товариства у МСФЗ цей капiтал обов'язково переоцiнюється згiдно з економiчним змiстом операцiї, враховуючи умови високоiнфляцiонной економiки. В звiтностi, пiдготовленої за МСФЗ на кiнець року iнфляцiйний збиток Товариства, який виник у зв'язку з тим, що 1-я емiсiя Товариства була здiйснена 27.12.1999 року i Статутний капiтал був зареєстрований у розмiрi 8 6386 672 грн. Вартiсть твердої валюти на цю дату склав 1$=5,20 грн. Таким чином, статутний капiтал оцiнений у твердiй валютi становив 1 661 283 $. Враховуючи МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" була визначена поточна вартiсть 1 емiсiї. Курс долара США станом на 01.01.2012 року становить 7,9898 грн. Таким чином, справедлива вартiсть 1 емiсiї становить 13 273 318,91 грн. Наступнi емiсiї були здiйсненi в 2001 i 2010 року i склали 129 011 703,82 грн. Статутний фонд зареєстрований становить 1 698 637 грн. : 1 емiсiя - 8 639 тис грн. переоцiнка 13 273 тис грн. Наступнi емiсiї 34 554 грн - 51 603 грн., а отже, статутний капiтал дорiвнює 43193 тис. грн. КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ. Призначено для облiку i узагальнення iнформацiї про дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв i фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку вiдображаються у складi власного капiталу i розкриваються у звiтi про сукупний дохiд. Залишок на цьому рахунку зменшується у разi iнших змiн в капiталi (-37) тис. грн. "Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв" склала у звiтному роцi 5441 тис. грн., де узагальнюється iнформацiя про дооцiнки об'єктiв основних засобiв, уцiнки таких об'єктiв в межах сум ранiше проведених дооцiнок. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ. Резервний капiтал Товариства передбачено використовувати на покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Протягом звiтного року Товариство не нараховувало резервного капiталу. Протягом року Товариством не провадились операцiї придбання- продажу акцiї власної ємiсiї. На кiнець звiтного перiоду неоплаченнiй капiтал вiдсутнiй. НЕРОЗПОДIЛЕННИЙ ПРИБУТОК. Станом на 31.12.2015 року ПАТ "Донрибкомбiнат" у складi власного капiталу вiдображено (108) тис. грн. нерозподiленого прибутку, тобто в порiвняннi з початком року збиток у розмiрi (-1942) тис. грн. вiн збiльшився на 2050 тис. грн. Нерозподiлений прибуток протягом звiтного перiоду змiнився завдяки чистому прибутку товариства у звiтному роцi у сумi 2050 тис. грн.. Розрахункова вартiсть чистих активiв(48742.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(43193.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Отже, власний капiтал Товариства у звiтному 2015 роцi збiльшився в порiвнянi з минулим перiодом на 2013 тис. грн. й дорiвнює 48742 тис. грн.. 9) ДОВГОСТРОКОВI Й ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi ведеться згiдно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Загалом Товариство має зменшення зобов'язань у звiтному 2015 роцi на суму 449 тис. грн., й дорiвнює 75621 тис. грн., якi складаються iз поточних зобов'язань, а саме зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв у сумi 5780 тис. грн. Довгостроковий кредит ПАТ "КСГ БАНК" (який є правонаступником вiносно усiх прав та обов`язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Європейський банк рацiонального фiнансування, перейменованого згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЄБРФ" згiдно протоколу №3-13 вiд 05.07.2013р., та проведенням 07.102013 р. державної реєстрацiї змiн до Статуту, шляхом викладення його в новiй редакцiї, код за ЄДРПОУ 19364584, м. Київ, 01001, вул Володимирська/пров. Рильський, 18/2)згiдно до договору непоновлювальної кредитної лiнiї № 03 вiд 17.03.2006р. був взятий на виробничi потреби, оновлення та модернiзацiю ОЗ Товариства, заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 3257 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 22% рiчних. 25 листопада 2014 року був укладен iз банком додатковий договiр про внесення змiн та доповнень до договору непоновлювальної кредитної лiнiї №03 вiд 17.03.2006р.. Кредит надається у виглядi непоновлюваної вiдкличної кредитної лiнiї на поповнення обiгових коштiв, окремими частинами (траншами) та погашенням кредиту у термiни та згiдно Графiку, з остаточним термiном повернення не пiзнiше 24 (двадцять четвертого) жовтня 2024 року. У випадку, якщо останнiй день термiну погашення кредиту припадає на неробочий день, днем закiнчення термiну вважається найближчий за ним робочий день. Сторони погодили суму Лiмiту кредитування i визначили його в розмiрi 3 476 721,44 грн. (Три мiльйони чотириста сiмдесят шiсть тисяч сiмсот двадцять одна гривня 44 копiйки). Позичальник зобов'язаний в строк до 24 лютого 2015 року зареєструвати у Державному реєстрi речових прав право власностi Позичальника на нерухоме майно, а саме: будiвлю мехцеху (iнв.№153), будiвлю контори (iнв.№287), будiвлю рибопереробного комплексу з холодильником (iнв.№400), що знаходяться за адресою Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Мирне (надалi- нерухоме майно) та передати зазначене майно в iпотеку Банку. Зобов'язання Позичальника щодо передачi Нерухомого майна в iпотеку Банку вважатимуться виконаними з моменту нотарiального посвiдчення договору iпотеки, мiж Позичальником та Банком та державною реєстрацiєю iпотеки Банку на Нерухоме майно в Державному реєстрi iпотек. Довгостроковий кредит Банку "AQUATEX LIMITED" (банк-корреспондент Bankers trust company.new york.united states. swift. bktrus 33. 04412029) був взятий на ведення торгово-посередницьких операцiй , закупку технологiчного обладнення, сировини, матерiалов, придбання транспортних засобiв, машин , поповнення обiгових коштiв Товариства. Заборгованiсть у звiтному перiодi складає у розмiрi 2523 тис. грн., сплата процентiв за користування кредитом у розмiрi 13% рiчних, дата погашення кредиту 31.12.2015р. Товариство надав в забезпечення нерухоме майно, а саме: будiвля цеха, будiвля рибопереробного комплексу склад. Податковi зобов'язання Товариства складають 145 тис. грн., iншi зобов'язаня у сумi 69696 тис. грн.., зокрема вiдображаються: 1) поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 55338 тис. грн., у т.ч. заборгованнiсть перед поставщиками за товари 180 тис.грн., передоплата отримана вiд покупцiв 51348 тис.грн., заборгованнiсть за послугами 3810 тис грн. 2) зобов`язання з оплати працi 453 тис. грн., 3) Поточна кредиторська заборгованнiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 13 тис. грн.. 4) iншi поточнi зобов`язання 13892 тис. грн., у т. ч. - заборгованiсть з пiдзвiтними особами 0,35 тис. грн.. - заборгованiсть з вiдсотками банку 3038 тис. грн. - заборгованiсть з профкому 10 тис. грн - розрахунки по виконуючим листам 14 тис. грн. - Розрахунки з ТОВ "Укрфинком" 10813 тис. грн. - iншi 17 тис. грн., представленi дрiбнi суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання". Зобов'язань, за якими очiкується погашення iншою стороною, на звiтну дату немає. Розбiжностей мiж даними аналiтичного i синтетичного облiку поточних зобов'язань немає. Загалом валюта балансу на кiнець звiтного перiоду збiльшилась в порiвняннi з попереднiм перiодом на 2462 тис.грн й становить 124363 тис.грн..


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.