ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат" за ЄДРПОУ 00476625

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 32137 24292
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 26182 ) ( 24785 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
5955 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 493 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 899 1148
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1986 ) ( 1808 )
Витрати на збут 2150 ( 5491 ) ( 4616 )
Інші операційні витрати 2180 ( 816 ) ( 708 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 1439 ) ( 6477 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4206 2741
Інші доходи 2240 16 15
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 733 ) ( 765 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
2050 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 4486 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
2050 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 4486 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2050 -4486

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 36834 34047
Витрати на оплату праці 2505 8480 8407
Відрахування на соціальні заходи 2510 3368 3294
Амортизація 2515 3632 3790
Інші операційні витрати 2520 816 708
Разом 2550 53130 50246

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34554688 34554688
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34554688 34554688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0593262 -0.1298232
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0593262 -0.1298232
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: У вiдповiдностi зi ст.12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухоблiк, починаючи з 01.01.2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик ПАТ "Донрибкомбiнат" керується вiдповiдними стандартами та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталу, господарськi операцiї та результати дiяльностi ТОВАРИСТВА за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї послуг у вiдповiдностi з полiтикою ТОВАРИСТВА не передбачено. У разi надання ТОВАРИСТВОМ послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi товари та послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Звiт про фiнансовий стан (звiт про сукупнi прибутки та збитки) ПАТ "Донрибкомбiнат" - складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Станом за звiтний 2015 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг в грошовому еквiвалентi склав 32137 тис. грн.., з них обсяг реалiзованної риби 18682 тон. на суму 29974 тис. грн. або 93% до всiєї реалiзованої продукцiї, обсяг реалiзованного зерна 4792 тон. на суму 2163 тис. грн. або 7% до всiєї реалiзованої продукцiї. Iншiй операцiйний доход - 899 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, де вiдображаються дрiбнi й незначнi доходи. Iншi фiнансовi доходи вiдображено податок на додану вартiсть у сумi 4206 тис. грн. Iншi доходи в сумi 16 тис. грн. включенi доходи, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiсть Товариства. ВИТРАТИ. Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати по податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12. Витрати по податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному роцi склала 26182 тис.грн. Виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, витрати на воду, електроенергiю та каналiзацiю (з урахуванням податку за спецiальне водокористування), витрати паливно мастильнi матерiали. Адмiнiстративнi витрати складають на звiтну дату 1986 тис. грн., в т.ч: матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, амортизацiйнi вiдрахування, вiдрахування на соцiальнi заходи, iншi операцiйнi витрати. На звiтну дату у статтю "Витрати на збут" включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється Товариством - витрати на утримання пiдроздiлiв збуту , доставку продукцiї споживачам загальною сумою 5491 тис. грн. Станом на 31.12.2015р. у статтi "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 816 тис. грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства ;сплаченi штрафи,пенi, неустойки господарської дiяльностi. У статтi "Фiнансовi витрати" вiдображенi вiдсотки по банкiвському кредиту в сумi 733 тис.грн.. За звiтний перiод 2015 р. ПАТ "Донрибкомбiнат" збiльшило свiй чистий прибуток на 6536 тис. грн. (на початок року чистий збиток дорiвнював (-4486) тис. грн.) й дорiвнює 2050 тис. грн..


Керівник

 

(підпис)

Дiброва Iгор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Макогон Юрiй Петрович