ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" станом на 31 грудня 2015 року Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв ТОВ " АФ " УКРВОСТОКАУДИТ", якi мiстяться в представленому висновку незалежних аудиторiв, зроблено з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва та вказаних незалежних аудиторiв, щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ". Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також рух грошових коштiв та змiна в чистих активах, що належать учасникам, за рiк, що закiнчився на цю дату у вiдповiдностi до Мiжнародних фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: o Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; o Застосування об'рунтованих оцiнок i припущень; o Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi; o Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення неправомiрно. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: o Розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю на Товариствi; o Пiдтримання системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; o Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення зберiгання активiв Товариства; o Запобiгання та виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. Фiнансова звiтнiсть за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, була затверджена "25" сiчня 2016 року вiд iменi керiвництва Товариства: Голова Правлiння Диброва И.М. Головний бухгалтер Макогон Ю.П. ПРИМIТКИ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" ЗА РIК, ЗАКIНЧИВШИЙСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ. (У тисячах українських гривень) 1. ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Опис про пiдприємство Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження Товариства: Україна, 84173, Донецька обл., Слов"янський район, селище Мирне. Основна дiяльнiсть: 03.22 РИБНИЦТВО, МОРСЬКЕ I ПРIСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI: Економiка України проявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне i митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. У зв'язку з полiтичною напругою в Українi яка сталося на початок 2014 року та триває тойчас Товариства зiткнулися iз погiршенням дiлової активностi у рядi галузей економiки,що спричинило зниження доходiв пiдприємств i населення, а девальвацiя нацiональної валюти призвела до збiльшення фiнансового навантаження на пiдприємства. Наслiдком впливу вказаних чинникiв стало значне погiршення якостi робочих активiв Товариства. Таким чином, негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, зростання частки проблемних активiв i погiршення iнвестицiйного клiмату значно вплинуть на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. 2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 2.1. Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче наведено основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше. Основнi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва професiйних суджень, оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв облiкової полiтики та на суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi показанi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, iнформацiя про якi недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi. Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. 2.2 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi принципи складання звiтностi Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") на основi iсторичної вартостi за винятком окремих фiнансових iнструментiв, якi були врахованi за справедливою вартiстю. Далi приводиться розкриття основних положень облiкової полiтики, на основi яких готувалася дана фiнансова звiтнiсть. Положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодiв, за винятком спецiально обумовлених випадкiв. Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "О внесеннi змiн до Закону України ''Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi''" вiд 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi (ПСБО); та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 от 09.12.2011 г "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку" вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5\188. Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки статей, включених до фiнансової звiтностi Компанiї, було використано валюту первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя (функцiональна валюта). Статтi у цiй фiнансовiй звiтностi оцiненi та поданi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою та валютою подання Компанiї. Операцiї, деномiнованi в iноземнiй валютi, облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на основi обмiнного курсу, чинного на цю дату. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за офiцiйним курсом обмiну НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов'язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у складi курсових рiзниць. Станом на 31 грудня 2014 року основний курс обмiну, що застосовувався для перерахунку сум в доларах США, становив 15,768556 гривнi за 1 долар США, станом 31 грудня 2015 року 24,000667 гривнi за 1 долар США. Наразi українська гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. Функцiональна валюта є українська гривня Основнi засоби Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБ0 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного визнання як активу основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу i чистої суми перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься в нерозподiлений прибуток, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Подальшi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв витрати на щоденне технiчне обслуговування i витрати на поточний ремонт. Цi витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесенi. У балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв признаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах . Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах. А саме : Балансовi рахунки та субрахунки в бухгалтерскому облiку Класи Групи податковому облiку Кiлькiсть рокiв корисного використання 103 Будiвлi 3 20 Споруди 3 15 Передавальнi пристрої 3 10 104 Машини i устаткування з них: iнформацiйне устаткування 4 4 5 2 105 Транспортнi засоби 5 5 106 Iнструменти, прилади, iнвентар 6 4 109 Iншi основнi засоби 9 12 Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням вищезгаданих термiнiв корисного використання. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються в перебiгу їх корисного використання. Амортизацiю активу починати з мiсяця, наступного за мiсяцем в якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання. Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якою актив класифiкують як той, що мiститься для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство чекає отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється. Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється на рiвнi - 0. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в момент їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв вiдображувати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв". Основнi засоби, призначенi для продажу, i що вiдповiдають критерiям визнання, враховуються вiдповiдно до МСФЗ 5. Резерви майбутнiх витрат i платежiв Резерви майбутнiх витрат i платежiв є нефiнансовими зобов'язаннями, з невизначеним термiном виконання або невизначенi по величинi. Резерви вiдбиваються, коли Товариство має поточне юридичне або узяте на себе добровiльне зобов'язання в результатi подiй, що сталися, i є вiрогiднiсть того, що для погашення цього зобов'язання буде потрiбно вибуття ресурсiв, що мiстять в собi майбутнi економiчнi вигоди, i iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму даного зобов'язання. Резерви визначаються i переоцiнюються на кожну звiтну дату i включаються у фiнансову звiтнiсть за очiкуваною чистою приведеною вартiстю з використанням ставок дисконтування, застосовних до Товариства, якi вiдображають поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i специфiчнi ризики, властивi зобов'язанню. Товариство визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. Податкова позицiя Податкова позицiяТовариства (потенцiйнi податковi витрати i активи) оцiнюється керiвництвом за станом на кожну звiтну дату. Зобов'язання по податку на прибуток признаються в сумах найбiльш вiрогiдних бути пiдтвердженими в разi їх заперечування податковими органами, на основi iнтерпретацiї поточного податкового законодавства. Зобов'язання по пенi, штрафам i податкам, окрiм податку на прибуток, за станом на звiтну дату признаються вiдповiдно до найбiльш вiрогiдної оцiнки керiвництва майбутнiх витрат по цих податках. Товарно-матерiальнi запаси Облiк i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси вiдбиваються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням, з переробкою i iншi витрати, якi понесенi при доставцi запасiв до їх нинiшнього мiсця розташування i приведення їх в належний стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат проводиться на основi щорiчних "Розрахункiв нормативiв для розподiлу загальновиробничих витрат", де за основу береться фактична сума понесених постiйних i змiнних витрат i дiлиться пропорцiйно матерiальним витратам. Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображається у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається на Товариствi застосовується попередiльний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi в один передiл по кожному основному цеху. По допомiжним цехам застосовується позамовний метод облiку витрат. (Виняток становить виробництво теплоенергiї, стиснутого повiтря, оборотної води, де застосовується попередiльний метод облiку витрат). Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати в розмiрi фактичних витрат, що обчислюються як рiзниця мiж загальною сумою витрат на виробництво поточного перiоду, включаючи вартiсть незавершеного виробництва на початок звiтного перiоду i собiвартостi придатної продукцiї, обчисленої з урахуванням ступеня готовностi незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду. Запаси, готову продукцiю, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, на пiдставi актiв комiсiї визначати нелiквiдними i списувати за балансовою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини i матерiалiв, готової продукцiї, палива, запасних частин, МБП, товарiв та iнших запасiв здiйснювати за iдентифiкованою собiвартiстю. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi визначається за окремими найменуваннями. Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках в банках, розмiщенi до запитання або на термiн менше трьох мiсяцiв, якi на думку керiвництва Товариства на момент внесення на банкiвський рахунок в найменшiй мiрою схильнi ризикам зниження справедливої вартостi i невиконання зобов'язань. Податок на прибуток Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдкладений податки i визнаються в прибутку або збитку за рiк. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний i попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до винятка, iснуючого для первiсного визнання, вiдкладенi податки не визнаються у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаними iз об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдкладеного податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду i застосування яких очiкується в перiод вiдновлення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань. Операцiї, вираженi в iноземнiй валютi Функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України - українська гривня ("грн.") Грошовi активи та зобов'язання переводяться у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим Нацiональним Банком України (НБУ) на вiдповiднi звiтнi дати. Прибутки та збитки, що виникають при здiйсненнi розрахункiв i перерахунку грошових активiв та зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ на кiнець року, вiдображаються у прибутку або збитку як фiнансовi доходи чи витрати. Перерахунок за курсом на кiнець року не проводиться вiдносно негрошових статей балансу, вимiрюваних за iсторичною вартiстю. Податок на додану вартiсть (ПДВ) Податок на додану вартiсть, що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi до бюджету на бiльш ранню з двох дат: (а) дату отримання сум авансiв вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, в загальному випадку пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку проти ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї, пiсля отримання рахунку-фактури продавця. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-основi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в розгорнутому виглядi в складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Визнання доходу Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання в вiдповiдностi з МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї у вiдповiдностi з полiтикою Товариства не передбачено. У випадку надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту та вiдсотка виконання. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн ставиться виходячи з принципу нарахування. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o наявнi для продажу. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, якi не мають фiксованого термiну погашення, облiковуються за собiвартiстю. Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на власний капiтал. Передоплата Передоплата вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн одержання товарiв або послуг, що вiдносяться до неї, перевищує один рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Сума передоплати за придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом i наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. Iнша передоплата списується на прибуток або збиток при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до неї. Якщо мається ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутку або збитку за рiк. Знецiнення активiв Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке облiковується вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариства визначається наявнiсть ознак знецiнення активiв: o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося; o старiння або фiзичне пошкодження активу; o iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якiй дiє Товариство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу; o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, що негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства. При наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: за справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного вiдшкодування. Специфiка дiяльностi Товариства припускає враховувати всi види дiяльностi як Одиницi, що генерують грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. Витрати за позиками. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносяться необоротнi активи перiодом створення понад 3 мiсяцi. При наявностi у Товариства позик (непогашених боргових зобов'язань), безпосередньо не пов'язаних iз створенням квалiфiкацiйного активу, розмiр фiнансових витрат, що пiдлягають включенню до собiвартостi квалiфiкацiйного активу (капiталiзацiї), визначається як добуток середньозваженої суми витрат (iнвестицiй) на створення даного активу (з урахуванням витрат на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, включаючи ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати) i норми капiталiзацiї фiнансових витрат. Капiталiзацiя фiнансових витрат здiйснюється тiльки протягом перiоду створення квалiфiкацiйного активу та припиняється, коли актив готовий до використання у запланованих цiлях або для продажу. Пiсля здiйснення в бухгалтерському облiку записiв Дт 10, 12 - Кт 15 або Дт 26; 20 - Кт 23 - фiнансовi витрати вже не можуть бути капiталiзованi, а пiдлягають списанню на витрати дiяльностi пiдприємства. Пенсiйнi зобов'язання В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює виплати в Державний пенсiйний фонд України вiдносно своїх спiвробiтникiв. Обов'язковi виплати в Державний пенсiйний фонд представляють собою пенсiйний план iз встановленими внесками та списуються на витрати в момент їх здiйснення i включаються до статтi "Витрати на соцiальнi заходи" у складi собiвартостi. Негрошовi операцiї Негрошовi операцiї облiковуються за справедливою вартiстю активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Негрошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових коштiв. Грошовi кошти вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, а також вiд операцiйної дiяльностi являють собою реальнi грошовi потоки. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть Заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується за фактом виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторговf (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за наступними термiнами: - до 3-х мiсяцiв; - вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв; - вiд 6-ти до 12 мiсяцiв; - понад 12 мiсяцiв. Оцiночнi коефiцiєнти визначаються з використанням iнформацiї попереднiх звiтних перiодiв i враховуючи наявнiстi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Резерв сумнiвних боргiв формувати 1 раз на рiк на дату балансу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) враховується в залежностi вiд її виду по амортизованiй або по дiсконтiрованої вартостi. Статутний капiтал Статутний капiтал включає в собi внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як капiтал в дооцiнках. За вимогами МСФЗ 29 при формуваннi фiнансової звiтностi необхiдно враховувати вплив iнфляцiйних процесiв, тобто Статутний капiтал Товариства повинен бути переоцiнений у вiдповiдностi з економiчним змiстом операцiї (роботою Товариства в умовах гiперiнфляцiйної економiки). У 2012 роцi цi вимоги було виконано та збиток вiд переоцiнки першої емiсiї та другої емiсiї Статутного капiталу Товариство вiдобразило у стр.330 "Iнший додатковий капiтал" Форми № 1 "Баланс". Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Дивiденди Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченої прибутку встановлюється Загальними Зборами акцiонерiв. МСФЗ, якi обов'язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: 1. Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам" дата випуску- листопад 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.. Поправка, що роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород 2. Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р. 3. Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р. Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково: 1. МСФЗ -9 " Финансовi iнструменти" дата випуску- липень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв. 2.МСФЗ -14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску- сiчень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв. 3.МСФЗ -15 " Виручка за договорами з клiєнтами" дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента. 1. МСФЗ -17 "Оренда" дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. 2. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.. 3. Поправки до МСФЗ- 11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 38 "Нематерiальнi активи" дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом. 4. Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство" дата випуску- червень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю. Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин. Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу". 5. Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"дата випуску- серпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. 6. Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. 7. Щорiчнi вдосконалення 2012-2014: -МСФЗ - 4 "Страховi контракти" -МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" -МСБУ 19 "Виплати працiвникам" -МСБУ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. 8. Поправки до МСБО-1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ- 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ -12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" i МСБО -28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. 12. Поправка до МСБО -12 "Податки на прибуток" дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р. Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий. 2. КЛЮЧОВI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi впливають на вiдбиванi у фiнансовiй звiтностi суми та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, окрiм вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi чинять найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: Податкове законодавство. Податкове валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень. Строки корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини строку корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiвання, фiзичний знос та умови експлуатацiї. Змiни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання в системi МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що грошi мають тимчасову вартiсть (тобто поточна вартiсть майбутнiх фiнансових потокiв може iстотно вiдрiзнятися вiд їх номiнальної вартостi), для забезпечення порiвнянностi фiнансової звiтностi являється необхiднiсть в дисконтуваннi. Дисконтування - це приведення майбутнiх грошових потокiв до поточного перiоду з урахуванням змiни вартостi грошей з плином часу. Ставка дисконтування вiдповiдає процентнiй ставцi, за якою пiдприємство могло б отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах (" КЗ 64 Керiвництва з застосування МСБО 39). Вибiр кiлькостi i суми векселiв до дисконтування проводиться на пiдставi судження керiвництва, що базується на динамiцi викупу векселiв. 3. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Дiяльнiсть Товариства схильна до впливу рiзних ризикiв, включаючи ринковi ризики (ризик змiни обмiнного курсу, ризик впливу змiн процентних ставок на справедливу вартiсть i грошовi потоки), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна полiтика Товариства по управлiнню ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв на фiнансовi результати Товариства. 1. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ З РОЗБИВКОЮ ЗА КАТЕГОРIЯМИ Активи, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2015р. Поточнi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 129 758 Короткострокова дебiторська заборгованiсть, у тому числi: 3477 3640 Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги 3460 3637 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17 3 Iншi оборотнi активи 8234 8663 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11944 11944 Зобов'язання, що облiковуються за вартостi, яка амортизується Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р Станом на 31 грудня 2015р. Поточнi зобов'язання 69172 69841 Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та пiдрядниками 53830 55338 Поточнi зобов'язання за рахунками: З одержаних авансiв З бюджетом 470 145 З позабюджетних платежiв Зi страхування 548 0 З оплати працi 257 453 З учасниками Iз внутрiшнiх розрахункiв 10 13 Iншi поточнi зобов'язання 14057 13892 Доходи майбутнiх перiодiв Довгостроковi зобов'язання 6000 5780 Кредити банкiв 3477 3257 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 2523 2523 РАЗОМ 75172 75621 2. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2015р. В нацiональнiй валютi 129 758 У т. ч. в касi 5 10 8.ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2015 р. Фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3460 3637 Нефiнансовi активи Переплата по податках i зборам крiм податку на прибуток 0 69 Заборгованiсть Фондiв соцiального страхування з розрахунками по листам тимчасової непрацездатностi 0 0 За станом на31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2015 р. справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi дорiвнює її балансовiй вартостi. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках не погашення знаходиться у рамкахоперацiйного циклу, який становить 12 мiсяцiв. По строках непогашення ця заборгованiсть склала : До 3 мiсяцiв - ____0 тис.грн. До 12 мiсяцiв - 3246 тис.грн Вiд 12 до 18 мiсяцiв - 391 тис.грн. Разом - 3637 тис. грн. 9.ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Найменування показника Станом на 31 грудня 2014р. Станом на 31 грудня 2015р. Сировина i матерiали 379 343 Паливо 135 191 Будiвельнi матерiали 115 106 Товари Запаснi частини 216 155 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 64 103 Матерiали сiльськогосподарського призначення 187 169 Незавершене виробництво 17930 22536 Готова продукцiя 14 1 Разом 19040 23604 Запаси вiдображенi у фiнансовiй звiтностi по нижчiй з оцiнок (собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї-) - по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування). Для облiку вибуття запасiв використовувався iдентифiкований метод ( метод партiйного облiку запасiв по середньо виваженiй цiнi). Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. 10.ОСНОВНI ЗАСОБИ 3. Групи основних засобiв Код рядка Надiйш лоза рiк Нарахова но амортиза цiї за рiк Втрати вiд зменшен ня кориснос тi у тому числi Залишок на початок року 1 IереОмiпiча (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсн а (пероцi нена) вартiст ь знос первiсно ї(пере-оцiненої ) вартостi зносу первiсна (пере-оцiнена) вартiсть Знос первiсн ої (пере-оцiнено 0 вартост i зносу первiсн а(пере-оцiнена ) вартiст ь знос первiсн а(переоцiнена ) вартiсть знос первiсн а(пере-оцiнена ) вартiст ь Знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельнi дiлянки 100 Iнвестицiйна нерухомiсть 105 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 82466 9106 2 3301 -8 82460 12407 Машини та обладнання 130 2014 1678 213 121 7 2234 1799 Транспортнi засоби 140 2223 1830 77 2223 1907 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 206 129 4 30 1 211 159 Тварини 160 Багаторiчнi насадження 170 2760 183 116 2760 299 Iншi основнi засоби 180 830 732 115 81 945 813 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 Разом 260 90499 13658 334 3726 90833 17384 11.РЕЗЕРВИ Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Величину забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначати як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування. Норма резервування визначається як спiввiдношення рiчної фактичної суми оплати вiдпусток i загального фонду заробiтної плати за попереднiй рiк. 12.КАПIТАЛ Статутний капiтал ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" Статутний капiтал Товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту та вiдображений в Балансi у розмiрi 43193,0 тис.грн.. Статутний капiтал Товариства на дату Балансу - 31.12.2013 р. - заявлений дорiвнює сплаченому. Статутний капiтал зареєстрований - 43 193 тис. грн. Капiтал у дооцiнках iнфляцiйних процедур - 4 635 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв ,якi є власнiстю держави -942 тис.грн. Знос при дооцiнцi цих ОЗ - ( 50) тис.грн. Таким чином, Капiтал у дооцiнках складає 5541 тис.грн. На початок року резервний капiтал на пiдприємствi не сформовано. Протягом року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Протягом року Товариством не провадились операцiї придбання-продажу акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду неоплачений капiтал вiдсутнiй. Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець року визначено пiсля завершення пiдготовки Звiту про фiнансовi результати i вiн склав ___108 тис.грн. За 2014 рiк - отримано вiд операцiйної дiяльностi збиток у розмiрi _-_4486_ тис. грн. За 2015 рiк - отримано вiд операцiйної дiяльностi прибуток у розмiрi _-2050 тис. грн. Дооцiнка необоротних активiв ( ОЗ) склала ___ тис.грн. Уцiнка фiнансових iнструментiв склала __0,00_тис.грн.,та коректировка статутного капiталу,згiдно МСФЗ -29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" -___0,00 тис.грн. , таким чином, сукупний дохiд склав __2050_ тис. грн.. 13.ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2014 рiк склав __24292_ тис.грн..у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"" включенi матерiальнi витрати (сировина, матерiали), пряма заробiтна плата з нарахуваннями, виробничi накладнi витрати - 24785 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2015 рiк склав __32137_ тис.грн..у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"" включенi матерiальнi витрати (сировина, матерiали), пряма заробiтна плата з нарахуваннями, виробничi накладнi витрати - 26182 тис.грн. у статтi "Iншi операцiйнi доходи": 2014 рiк в сумi __1148 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - доходи вiд операцiйної оренди активiв __тис.грн.;.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - __0,00 тис.грн 2015 рiк в сумi __899 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - доходи вiд операцiйної оренди активiв __тис.грн.;.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - __0,00 тис.грн у статтю "Адмiнiстративнi витрати" включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду - 899 тис.грн._ а за 2014 рiк-_1148 тис.грн.); у статтю "Витрати на збут" включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збуту, доставку продукцiї споживачам : _2015 рiк -5491 тис.грн._; 2014 рiк -4616-тис.грн.; у статтi "Iншi операцiйнi витрати" включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства.; сплаченi штрафи, пенi, неустойки господарської дiяльностi в сумi: 2015 рiк - 816 тис.грн. ; 2014 рiк - __708_тис.грн. у статтi "Iншi доходи" _включенi доходи, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi: 2015 рiк - 16 тис.грн. ; 2014 рiк -15тис.грн._ у статтi "Фiнансовi витрати" вiдображенi вiдсотки по банкiвському кредиту в сумi: ___ 2015 рiк - 733 тис.грн. ; 2014 рiк - 765тис.грн.; у статтi "Iншi фiнансовi доходи" вiдображено додаток на додану вартiсть сумi 2015 рiк -4206 тис.грн. ; 2014 рiк -__ 2741тис.грн.; податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi, розрахований згiдно правил податкового облiку та НКУ, у 2014-2015 роках вiдсутнiй (Товариство - платник фiксованого сiль госпподатку ); Оголошенi та не виплаченi дивiденди за 2012015 р.р. на пiдприємствi вiдсутнi. 14.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ Операцiйнi витрати Товариства це є : 2015 рiк 2014 рiк Тис.грн. 1.Матерiальнi витрати 36834 34047 2.Зарплата 8480 8407 3.Вiдрахування 3368 3294 4.Амортизацiя 3632 3790 5.Iншi операцiйнi витрати 816 708 РАЗОМ : 53130 50246 17.АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ Склад адмiнiстративних витрат наведений у таблицi: Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй 2012 рiк перiод 1 2 3 Матерiальнi витрати 36834 34047 Витрати на оплату працi 8480 8407 Вiдрахування на соцiальнi заходи 3368 3294 Амортизацiя 3632 3790 Iншi операцiйни витрати 816 708 Разом 53130 50246 18. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА IНШI РИЗИКИ (a) Податки Податкове законодавство України, чинне або те, що по сутi вступило в силу на кiнець звiтного перiоду, допускають можливiсть рiзних тлумачень в застосуваннi до операцiй та дiяльностi Товариства. У зв'язку з цим податковi позицiї, визначенi керiвництвом, i офiцiйна документацiя, що обгрунтовує податковi позицiї, можуть бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик перевiрок операцiй, що не мають чiткого економiчного обгрунтування або виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимоги податкового законодавства. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. За певних обставин перевiрка може поширюватися на бiльш раннi перiоди. Податковi перiоди залишаються вiдкритими для податкових перевiрок з боку влади стосовно податкiв протягом трьох календарних рокiв, що передують року проведення перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалi перiоди. (b) Судовi позови Товариство є суб'єктом, або стороною в рядi судових розглядiв, що виникають в ходi здiйснення дiяльностi. На думку керiвництва, не iснує поточних судових розглядiв або позовiв, якi можуть зробити iстотний вплив на результати дiяльностi або фiнансове становище Товариства. 19.ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ Пов'язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi того факту чи є сторони пов'язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж непов'язаними сторонами. У рамках поточної дiяльностi Товариство не здiйснювало суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами. 20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Iстотних подiй для розкриття не вiдбулося. Голова Правлiння Дiброва I.М. Головний бухгалтер Макогон Ю.П.

д/н

д/н

д/н