ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" змiнило назву на ПрАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ".Товариство за типом є приватним,за органiзацiйно- правовою формою-акцiонерним товариством.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 270 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 16 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1 особа, фонду оплати працi - 12 422,5 тис. грн. Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ <ДОНРИБКОМБIНАТ> не належить до об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами Товариство не веде.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде свiй бухгалтерський облiк вiдповiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України (П(С)БО).
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; ОСНОВНИМ видом дiяльностi ПрАТ "Донрибкомбiнат" є вирощування товарної риби та рибопосадкового матерiалу, селекцiйно-племiнна база по рибоводству, рибопереробний цех, пiдсобне сiльськогосподарське пiдприємство, яке виробляє зерно. Основна товарно-харчова продукцiя для реалiзацiї - це жива та морожена риба. Виробництво товарної риби - це складний шлях вiд лiчинки до цьогорiчки, рiчняка до товарної риби. Ставковий фонд пiдприємства складає 4985 га водного дзеркала, басейни - 18 тис. кв. м. Ставки розташованi в засушливiй степнiй зонi на базi балок та пойм пересихаючих рiчок i не мають постiйного джерела водозабезпечення. Наповнення ставкiв водою вiдбувається за рахунок мiських стокiв, атмосферних опадiв та систем багаторiчного водорегулювання. Вирощування товарної риби до недавнього часу проводилось за високоiнтенсивними технологiями трьох типiв: ставкового, iндустрiального та озерно-товарного. Однак, в умовах переходу до ринку вiдбулося зниження обсягiв вирощування товарної риби з об єктивних причин. Зниження виробництва, насамперед, пов язане з удорожанням комбiкормiв, енергоносiїв, кредитуванням пiд високi ссуднi вiдсотки. Через вiдсутнiсть кормiв на пiдприємствi все бiльше уваги придiлялось розведенню рослиноїдних риб.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування ротягом 2017 року надiйшло основних засобiв - 33,3 тис.грн., в тому числi :будинки та споруди 33,3 тис.грн., тощо. Протягом 2017 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 132 тис.грн. - машини та обладнання - 58 тис.; транспортнi засоби -45 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 11 тис.грн.; iншi - 4 ис.грн.). У 2016 роцi вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 320 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 152 тис.грн.; машини та обладнання - 55 тис.; транспортнi засоби -0,0 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 24,0 тис.грн.; iншi - 89,0 тис.грн.). Протягом 2015 року надiйшло основних засобiв - 334 тис.грн., в тому числi :будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2 тис.грн.; машини та обладнення - 213 тис.грн., ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 4 тис.грн., , iншi - 115 тис.грн.. Протягом 2015 року не було вибитiя основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) . Протягом 2014 року надiйшло основних засобiв - 76,0 тис.грн., в тому числi :iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 41 тис.грн., iншi та МНМА - 35 тис.грн., тощо. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 152 тис.грн. - машини та обладнання - 4 тис.; транспортнi засоби -78 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 25 тис.грн.; iншi - 45 ис.грн.). Протягом 2013 року надiйшло основних засобiв - 3941,0 тис.грн., в тому числi : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 918 тис.грн.; машини та обладнення - 90 тис.грн., транспортнi засоби -51 тис грн. ;iнструменту, приладiв, iнвентарю - на 20 тис.грн., iншi та МНМА - 102 тис.грн., тощо. багаторiчнi насадження 2760,0тис.грн Протягом 2013 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) на 1964 тис.грн. - (будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1552 тис.грн.; машини та обладнання - 60 тис.; транспортнi засоби -66 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 17 тис.грн.; iншi - 60 тис.грн.). МНМА -209 тис.грн. Переоцiнка будинки, споруди та передавальнi пристрої 24786 тис.грн. Обмежень на використання основних засобiв немає; у податковiй заставi не знаходяться. Всi запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi пiдприємства i є швидкообортаємими. Вся дебiторська заборгованiсть є поточною, постiйно ведеться робота управлiнським персоналом по її погашенню. Найближчим часом значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю пiдпримства не плануються;
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Протягом звiтного року змiн у структурi основних засобiв виробничого призначення, зокрема рiвня зносу, рiвня забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства не вiдбулось, iншого придбання та модернiзацiї обладнання не здiйснювалось. Протягом звiтного перiоду передбаченi чинним законодавством iншi обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами не виникало;
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Особливостю продукцiї Товариства є залежнiсть вiд проведення АТО в нашому регiонi, що призводе до переорiєнтування пiдприємства на пошук ринку сбуту. Також є залежнiсть пiдприємства вiд екологiчного становища. В регiонi є: 1. Велика забрудненнiсть водоймищ, що призводить до загибелi риби; 2. Незадовiльне становище ПЕС, яке може призвести до аварiйних рiвнiв забруднення водоймищ. Вилов риби бракон'єрами має негативний вплив на дiяльнiсть емiтента. особливiстю продукцiї є те, що Товариство само iнкубатує та вирощує рибу для подальшого вилову. Основнi конкуренти по збуту нашої продукцiї в мiстах Донецької областi - риба Азовського моря /пеленгас, судак/, а також морожена морська риба /хек, трiска, сардина, сардинелла тощо/. В осiннiй перiод до початку морозiв - риба фермерських господарств та приватних осiб, а також прудова риба з Луганського, Сумського рибкомбiнатiв. Одна з основних проблем Товариства , це проблема цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, що гальмує складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Також однiєю з iстотних проблем є застарiле обладнання. На пiдприємствi поки що недостатньо коштiв для придбання нового сучасного обладнання, але поновлення основних засобi вiдбувається постуво. Також одними iз iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, нестача фiнансових ресурсiв, збитки, вiдсутнiсть господарської дiяльностi виробникiв сировини, також це податкова та митна полiтика Держави. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть також є неплатоспроможнiсть пiдприємств-замовникiв, не можливiсть вiдновлення фiнансової стiйкостi пiдприємства, змiна фiнансової стратегiї. Ступень залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень не досить значна, але рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, та змiна нормативiв у сферi в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, може призвести до значних проблем у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2018 роцi всi договори ПрАТ "Донрибкомбiнат" носять поточний характер;
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує провести ряд заходiв для подальшого збiльшення виробництва та пiдвищення якостi продукцiї: очищення прудiв та водоймищ вiд сорних рослин; збiльшення обсягу вирощування канального сома; проведення лiкувально-профiлактичних заходiв по очищенню водоймищ; покращення селекцiйної роботи; очищення прудiв та водоймищ вiд донного мулу. Збiльшення обсягу виробляємої продукцiїї , залучення iнвестицiй , оновлення й модернiзацiя основних засобiв, розширення ринкiв сбуту, оновлення й розширення асортименту продукцiї;
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки не проводяться.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Оцiнка фiнансового стана Товариства, що працює в умовах ринкової економiки, на думку аудиторської фiрми, повиннi вестися по таких напрямках: " оцiнка рентабельностi Товариства; " оцiнка ефективностi управлiння або прибутковостi дiяльностi Товариства; " оцiнка дiлової активностi або капiталовiддача Товариства; " оцiнка фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства; " лiквiднiсть активiв балансу, як основа платоспроможностi Товариства; " визначення iнших фiнансових показникiв Товариства i чинникiв, що впливають на них. Аналiз вiдносних показникiв фiнансового стана Товариства складається в обчисленнi вiдповiдних фiнансових показникiв i їхньої порiвняльної оцiнки, головним чином у часу i просторi. Цi показники можуть складати спiввiдношення показникiв активу i пасиву Балансу у вертикальному i горизонтальному розтинi фiнансових результатiв брутто i нетто, а також спiввiдношення мiж складовими частинами облiку фiнансових результатiв i статей Балансу, обчисленi як за звiтний перiод, так i в динамiцi. В першу чергу розраховувались такi показники фiнансового стану Товариства , як коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi, структури капiталу. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - вiдображає частку короткострокової заборгованостi, яку пiдприємство в змозi погасити в самий найближчий час. Показник визначається вiдношенням розмiру найбiльш лiквiдних активiв до суми найбiльш строкових пасивiв (роздiл Балансу "Поточнi зобов'язання"). У свiтовiй практицi до найбiльш лiквiдних активiв вiдносять грошовi кошти та короткостроковi цiннi папери. В українськiй практицi за умови майже повної вiдсутностi вторинного ринку цiнних паперiв не має сенсу включати цiннi папери до складу найбiльш лiквiдних пасивiв. ПАТ "Донрибкомбiнат" є достатньо платоспроможним на дату складання балансу, в нього достатня доля засобiв, iнвестованих в дiяльнiсть пiдприємства його власниками, що є бiльш менш позитивним для фiнансового стану та стабiльностi пiдприємства в цiлому, а також не велика залежнiсть вiд зовнiшнiх кредиторiв, а отже, це свiдчить про досить фiнансову залежнiсть. Пiдприємство на дату складання балансу в змозi погасити поточну заборгованiсть кредиторiв й негайно свої короткостроковi борги за рахунок монетарних активiв, суми найбiльш лiквiдних i швидко реалiзованих активiв у пiдприємства достатньо для покриття його короткострокових зобов'язань й короткострокова заборгованiсть може бути погашена повною мiрою впродовж короткострокових надходжень на рахунки пiдприємства або за умови своєчасного розрахунку з дебiторами у пiдприємства вiдкриються достатнi платiжнi можливостi, разом з цим загальної суми обiгових коштiв у цього пiдприємства достатньо для забезпечення нормальної платоспроможностi.