ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Потiчук Андрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи Н/д
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
заступник генерального директора по загальним питанням
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.05.2018, безстроково
9) опис 03.05.2018 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Донрибкомбiнат" (далi - Товариство) обрано на посаду директора Товариства з 03.05.2018 Потiчука Андрiя Миколайовича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером Товариства, непогашена судимiсть - вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 по 2016 роки - директор ТОВ "Укрфiнком", з 2016 р. по 03.05.2018 - заступник генерального директора по загальним питанням. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi внесенням змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї, в якому визначений одноосiбний виконавчий орган Товариства та припиненням повноважень попереднього виконавчого органу в особi Правлiння.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фрiденталь Михайло Iсакович
3) ідентифікаційний код юридичної особи Н/д
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища. Донецький державний унiверсiтет, спецiальнiсть - економiст.
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Голова наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2018, 3 роки
9) опис 30.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" (далi - "Товариство") обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки Фрiденталя Михайла Iсаковича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,998643 % акцiй, непогашена судимiсть - вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року не працевлаштований. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смиченко Сергiй Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи Н/д
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища. Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть - економiст.
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
посада - заступник керiвника вiддiлу розвитку.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.05.2018, 3 роки
9) опис 30.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" (далi - "Товариство") Смиченка Сергiя Яковича обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 0,118779 % акцiй, непогашена судимiсть - вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року не працевлаштований. Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiлатов Роман Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи Н/д
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ, спецiальнiсть - правознавство.
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
посада- спецiалiст з торгiвлi цiнними паперами.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2018, 3 роки
9) опис 30.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" (далi - "Товариство") Фiлатова Романа Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 8,858421 % акцiй, непогашена судимiсть - вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 року по теперiшнiй час - директор ТОВ "Торгiвельна Компанiя "ДОНРИБКОМБIНАТ". Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорПотiчук Андрiй МиколайовичН/д0000
Член Наглядової радиФрiденталь Михайло IсаковичН/д0000
Голова Наглядової радиСмиченко Сергiй ЯковичН/д410440.118779410440
Член Наглядової радиФiлатов Роман ЛеонiдовичН/д30610008.85842130610000
Усього 3102044 8.9772 3102044 0