ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

1) Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2018
Кворум зборів** 100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. З питання № 1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї.". Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: - голова лiчильної комiсiї - Потiчук Андрiй Миколайович, - член лiчильної комiсiї - Сафонова Вiта Павлiвна, - член лiчильної комiсiї - Шульцева Iрина Володимирiвна. З питання № 2 порядку денного: "Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв." ВИРIШИЛИ: Обрати головою Зборiв Дiброву Iгора Михайловича, секретарем Зборiв - Рябеку Надiю Iванiвну З питання № 3 порядку денного: "Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв." ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всiм питанням порядку денного, окрiм обрання членiв Наглядової ради, проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос; 3) голосування по питанню обрання членiв Наглядової ради, проводяться iменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за кумулятивним принципом; 4) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 5) основна доповiдь - до 10 хвилин; 6) спiвдоповiдь - до 5 хвилин; 7) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 8) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин; 9) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 10) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. З питання № 4 порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї - за 2014-2017 роки." ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради, звiт Виконавчого органу (Правлiння) та звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства - за 2014-2017 роки. З питання № 5 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту товариства за 2014-2017 роки." ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014-2017 роки. З питання № 6 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014-2017 рок, з урахуванням вимог, передбачених законом." ВИРIШИЛИ: Розподiлити прибуток i збитки Товариства за 2017 рiк наступним чином: Збиток Товариства за 2014-2017 роки складає 9 194 тис. грн., дивiденди не нараховувати та не виплачувати. З питання № 7 порядку денного: "Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства." ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: 1. Голови Наглядової Ради - Фрiденталя Михайла Iсаковича, 2. Заступника Голови Наглядової Ради - Смиченка Сергiя Яковича, 3. члена Наглядової ради - Фiлатова Романа Леонiдовича. З питання № 8 порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради Товариства." ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду у наступному складi: 1. Фрiденталь Михайло Iсакович, 2. Смиченко Сергiй Якович, 3. Фiлатов Роман Леонiдович. З питання № 9 порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради." ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правлiння Товариства протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, що такi договори (контракти) є безоплатними. З питання № 10 порядку денного: "Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства." ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: 1. Голови ревiзiйної комiсiї - Ромасюк Дiани Олександрiвни, 2. Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї - Чалої Оксани Борисiвни, 3. Члена Ревiзiйної комiсiї - Чунiхiна Юрiя Митрофановича З питання № 11 порядку денного: "Про змiну типу Товариства." ВИРIШИЛИ: Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. З питання № 12 порядку денного: "Про змiну найменування Товариства." ВИРIШИЛИ: Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНРИБКОМБIНАТ" на Приватне акцiонерне товариство "Донрибкомбiнат". З питання № 13 порядку денного: "Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства." ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити голову та секретаря зборiв Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. З питання № 14 порядку денного: "Внесення змiн до Положень Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю Товариства та про Виконавчий орган. Затвердження їх в новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на посвiдчення Положень Товариства." ВИРIШИЛИ: Внести змiни до Положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборiв на посвiдчення затверджених Положень. З питання № 15 порядку денного: "Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та здiйсненням дiй, пов'язаних державною реєстрацiєю прийнятих рiшень." ВИРIШИЛИ: Надати повноваження головi виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довiренiстю особам (особi) вчинити всi дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та змiною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.