ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ ВЄЛЄС КАПIТАЛ>
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33847438
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, м. Київ, 01025, вул. Велика Житомирська, буд.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 286606
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон 0442238321
Факс 0442238321
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Мiж ПАТ <ДОНРИБКОМБIНАТ> ТОВ "IК ВЄЛЄС КАПIТАЛ" укладено договiр про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Подiльський р-н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Зберiгання глобального сертiфiкату випуску цiнних паперiв, облiк цiнних паперiв
Опис Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "ДОНРИБКОМБIНАТ" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <СМАРТ АУДИТ>
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38779546
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Оболонський р-н, м. Київ, 04071, вул. Оболонська, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2013
Міжміський код та телефон 067-712-88-36
Факс 067-712-88-36
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.