ПрАТ "ДОНРИБКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00476625
Телефон: /0626/66-07-56
e-mail: donrib2017@gmail.com
Юридична адреса: 84173, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, с-ще Мирне
 
Дата розміщення: 27.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

II. Основнi засоби Групи основних засобiв Код ряд ка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд змен шення корис ностi Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсна (пере оцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (пере оцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (пере оцiнена) вартiсть знос первiсна (перео цiнена) вартiсть знос первiсна (перео цiнена) вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - Iнвестицiйна нерухомiсть 105 ' - - - - - - - - - - - - - - - - Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 82351 18766 - - - 68 68 3015 - - - 82283 21713 - - - - Машини та обладнання 130 2298 1975 103 - - 35 35 107 - - - 2366 2047 - - - - Транспортнi засоби 140 2165 2002 - - - - - 50 - - - 2165 2052 - - - - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 234 175 - - - 3 3 20 - - - 231 192 - - - - Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - Багаторiчнi насадження 170 2760 535 - - - - - 116 - - - 2760 651 - - - - Iншi основнi засоби 180 975 871 - - - 36 36 47 - - - 939 882 - - - - Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - Разом 260 90783 24324 103 - - 142 142 3355 - - - 90744 27537 - - - - Iз рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) - вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) - залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) - первiсна (переоцiнена ) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) - основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) - Iз рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) - залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) - Iз рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) - Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) - Iз рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) - Iз рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю (269) - III. Капiтальнi iнвестицiї Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року 1 2 3 4 Капiтальне будiвництво 280 - 2236 Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 - - Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300 - - Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - - Придбання (вирощуваня) довгострокових бiологiчних активiв 320 - - Iншi 330 - - Разом 340 - 2236 Iз рядка 340 графа 3 капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй IV. Фiнансовi iнвестицiї (341) (342) Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року довгостроковi поточнi 1 2 3 4 5 А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в: асоцiйованi пiдприємства 350 - - - дочiрнi пiдприємства 360 - - - спiльну дiяльнiсть 370 - - - Б. Iншi Фiнансовi iнвестицiї в: частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 380 - - - акцiї 390 - - - облiгацiї 400 - - - iншi 410 - - - Разом (розд.А + розд.Б) 420 - - - Iз рядка 045 гр. 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю (421) - за справедливою вартiстю (422) - за амортизованою собiвартiстю (423) - Iз рядка 220 гр. 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю (424) - за справедливою вартiстю (425) - за амортизованою собiвартiстю (426) - V. Доходи i витрати Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 1 2 3 4 А. Iншi операцiйнi доходи i витрати Операцiйна оренда активiв 440 1042 - Операцiйна курсова рiзниця 450 - - Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - - Штрафи, пенi, неустойки 470 - 139 Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 480 - - Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 10 903 у тому числi: вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 X - непродуктивнi витрати i втрати 492 X - Б. Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в: асоцiйованi пiдприємства 500 - - дочiрнi пiдприємства 510 - - спiльну дiяльнiсть 520 - - В. Iншi фiнансовi доходи i витрати Дивiденди 530 - X Проценти 540 X - Фiнансова оренда активiв 550 - - Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 - - Г. Iншi доходи i витрати Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - - Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - - Результат оцiнки корисностi 590 - - Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - - Безоплатно одержанi активи 610 - X Списання необоротних активiв 620 X - Iншi доходи i витрати 630 3 - Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг ) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами Iз рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (631) % (632) (633) VI. Грошовi кошти Найменування показника Код рядка На кiнець року 1 2 3 Каса 640 4 Поточний рахунок у банку 650 2055 Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 - Грошовi кошти в дорозi 670 - Еквiваленти грошових коштiв 680 - Разом 690 2059 Iз рядка 070 гр. 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) _- VII. Забезпечення i резерви Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува- Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року нараховано (створено) додатковi вiдрахуван ня у звiтному роцi невикористану суму у звiтному роцi ного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року i 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 ' ' ? ' ' ' Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 730 - ' ' ? ' ' ' Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 750 - ' ' ' ' ' ' 760 - - - - - - - 770 - - - - - - - Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - - Разом 780 - - - - - - - УПI.Запаси Найменування показника Код рядка Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк збiльшення чистої вартостi реалiзацiї * уцiнка 1 2 3 4 5 Сировина i матерiали 800 273 - - Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 810 - - - Паливо 820 166 - - Тара i тарнi матерiали 830 118 - - Будiвельнi матерiали 840 107 - - Запаснi частини 850 164 - - Матерiали сiльськогосподарського призначення 860 - - - Поточнi бiологiчнi активи 870 - - - Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 864 - - Незавершене виробництво 890 27497 - - Готова продукцiя 900 2 - - Товари 910 - - - Разом 920 29191 - - Iз рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв: вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) - переданих у переробку (922) - оформлених в заставу (923) - переданих на комiсiю (924) - Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) 15 Iз рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу (926) - визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". IX. Дебiторська заборгованiсть Найменування показника Код рядка Всього на кiнець року у т.ч. за строками непогашення до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв 1 2 3 4 5 6 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940 3614 2547 689 378 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950 - - - - Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) - X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 22 Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 - Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 - XI. Будiвельнi контракти Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 - Заборгованiсть на кiнець звiтного року: валова замовникiв 1120 валова замовникам 1130 - з авансiв отриманих 1140 - Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 - Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 - XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 - Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 - на кiнець звiтного року 1225 - Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230 - на кiнець звiтного року 1235 - Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 - у тому числi: поточний податок на прибуток 1241 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 - збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 - Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 - у тому числi: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 - збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 - XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Нараховано за звiтний рiк 1300 3355 Використано за рiк - усього 1310 - в тому числi на: будiвництво об'єктiв 1311 придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 - з них машини та обладнання 1313 - придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 - погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 - 1316 - 1317 - XIV. Бiологiчнi активи Групи бiологiчних активiв Код ряд ка Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю залишок на початок року надiйшло за рiк вибуло за рiк нараховано амортизацiї за рiк втрати вiд зменшення корисностi вигоди вiд вiднов лення корис ностi залишок на кiнець року залишок на початок року надiйшло за рiк змiни вартостi за рiк вибуло за рiк залишок на кiнець року первiсна вартiсть накопи чена амор тизацiя первiсна вартiсть накопи чена амор тизацiя первiсна вартiсть накопи чена амор тизацiя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгостроковi бiологiчнi активи - усього в тому числi: 1410 робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - багаторiчнi насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 1414 - - - - - - - - - - - - - - - iншi довгостроковi бiологiчнi активи 1415 Поточнi бiологiчнi активи - усього в тому числi: 1420 х х х х тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 1421 х х х х бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетворень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi) 1422 х х х х 1423 - х - - х х - - - х - - - - - iншi поточнi бiологiчнi активи 1424 х х х х Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - Iз рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (1431) Iз рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, первiсна вартiсть (1432) поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй Iз рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi (1433) законодавством обмеження права власностi XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових бiологiчних активiв Найменування показника Код рядка Вартiсть первiсного визнання Витрати, пов'язанi з бiологiчними перетвореннями Результат вiд первiсного визнання Уцiнка Виручка вiд реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї Фiнансовий результат (прибуток +, збиток -) вiд дохiд витрати реалiзацiї первiсного визнання та реалiзацiї 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього 1500 2 672 2 564 108 ( ) - 1 488 949 539 647 у тому числi: зерновi i зернобобовi 1510 1 436 ( 1 434 ) 2 ( - ) - 773 ( 430 ) 343 345 з них: пшениця 1511 1 436 ( 1 434 ) 2 ( ) - 773 ( 430 ) 343 345 соя 1512 - ( ) - ( ) - - ( ) - - соняшник 1513 1 236 ( 1 130 ) 106 ( ) - 715 ( 519 ) 196 302 рiпак 1514 - ( ) - ( ) - - ( ) - - цукровi буряки (фабричнi) 1515 - ( ) - ( ) - - ( ) - - картопля 1516 - ( ) - ( ) - - ( ) - - плоди (зернятковi, кiсточковi) 1517 - ( ) - ( ) - - ( ) - - iнша продукцiя рослинництва 1518 - ( ) - ( ) - - ( ) - - додатковi бiологiчнi активи рослинництва 1519 - ( ) - ( ) - - ( ) - - Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього 1520 18 426 ( 23 032 ) - ( 4 606 ) - 15 426 ( 18 374 ) -2 948 -7 554 у тому числi: прирiст живої маси - усього 1530 - ( ) - ( ) - - ( ) - - з нього: великої рогатої худоби 1531 - ( ) - ( ) - - ( ) - - свиней 1532 - ( ) - ( ) - - ( ) - - молоко 1533 - ( ) - ( ) - - ( ) - - вовна 1534 - ( ) - ( ) - - ( ) - - яйця 1535 - ( ) - ( ) - - ( ) - - iнша продукцiя тваринництва 1536 - ( ) - ( ) - - ( ) - - додатковi бiологiчнi активи тваринництва 1537 - ( ) - ( ) - - ( ) - - продукцiя рибництва 1538 18 426 ( 23 032 ) - ( 4 606 ) - 15 426 ( 18 374 ) -2 948 -7 554 1539 - ( ) - ( ) - - ( ) - - Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом 1540 21 098 ( 25 596 ) 108 ( 4 606 ) - 16 914 ( 19 323 ) -2 409 -6 907 Керiвник Потiчук Андрiй Миколайович (пiдпис) Головний бухгалтер (пiдпис)